Terug
Gepubliceerd op 06/01/2022

2022_GR_00009 - Samenwerkingsovereenkomst ter beheersing van de COVID-19-pandemie - verlenging tot 31 maart 2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2022_GR_00009 - Samenwerkingsovereenkomst ter beheersing van de COVID-19-pandemie - verlenging tot 31 maart 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00009 - Samenwerkingsovereenkomst ter beheersing van de COVID-19-pandemie - verlenging tot 31 maart 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 14 december 2020 een samenwerkingsovereenkomst met Eerstelijnszone Gent, vzw, goed. Deze overeenkomst was gebaseerd op een Besluit van de Vlaamse Regering dat voorzag in extra middelen voor de zorgraden die inzetten op lokale contact- en bronopsporing (VR 2020 1009 DOC.0995/2).

Volgens het Besluit van Vlaamse Regering kregen de zorgraden een subsidie van 93.280 euro, waarvan 33.280 euro voor de essentiële rol van medisch expert en 60.000 euro voor de samenstelling, organisatie, coaching en inzet van een pool huisbezoekers. 

De zorgraad wees 60.000 EUR toe aan de Stad Gent in functie van de coördinatie van de lokale contacttracing en het aanwerven van een poule huisbezoekers. Hiertoe werd dus een samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie opgemaakt met Eerstelijnszone Gent, vzw, met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Kliniekstraat 29. Deze overeenkomst werd aangegaan voor bepaalde tijd beginnend bij de ondertekening van deze overeenkomst en uiterlijk eindigend op 31 juli 2021.

Op 16 juli 2021 keurde de Vlaamse regering een verlenging van de subsidies voor de zorgraden om de COVID-19-pandemie te beheersen goed en dit voor de periode van 1 augustus 2021 tot en met 15 oktober 2021. De subsidie bedraagt 38.866 euro. De opdracht wordt georiënteerd op de twee grote assen:

  • het voorzien in medische expertise binnen de zorgraad
  • uitbraakmanagement, casemanagement en lokale contactopsporing, in afstemming met de rol en opdrachten van de lokale besturen op dit vlak.

De opdracht ‘uitbraakmanagement, casemanagement en lokale contactopsporing’ dient door de zorgraad uitgevoerd te worden in samenwerking met het lokaal bestuur. Hierbij werd door de zorgraad 24.875 euro toegewezen aan de Stad Gent in functie van de uitvoering en coördinatie van uitbraakmanagement.

De Vlaamse Regering heeft op 15 oktober '21 beslist om de ondersteuning van de zorgraden in hun opdracht om de COVID-19-pandemie te beheersen te verlengen: tot 30 november voor het uitbraakmanagement en tot 31 december voor de medische expertise. De zorgraad krijgt hiervoor een subsidie van 28.440 EUR. Daarvan is 10.873,6 EUR ten behoeve van de Stad Gent in functie van de coördinatie en uitvoering van uitbraakmanagement tot 30 november 2021. Er wordt hierbij eenzelfde verdeelsleutel gehanteerd als bij de eerste samenwerkingsovereenkomst.

Op 26 november 2021 werd beslist om de subsidie voor de versterking van de zorgraden met het oog op de beheersing van de COVID-19 pandemie opnieuw te verlengen. De verlenging loopt tot 31 maart 2022, zowel wat betreft de opdracht voor medische expertise als wat betreft de liaisonfunctie, het clustermanagement, het casemanagement en de bronopsporing. De Zorgraad krijgt hiervoor een subsidie van 56.640 euro, waarvan 36.249,6 EUR ten behoeve van de Stad Gent in functie van de coördinatie en uitvoering van uitbraakmanagement tot 31 maart 2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst ter beheersing van de COVID-19 pandemie - verlenging tot 31 maart 2022 - opgemaakt met Eerstelijnszone Gent, vzw, met maatschappelijke zetel te Kliniekstraat 29, 9050 Gent. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd beginnend bij de ondertekening van deze overeenkomst en uiterlijk eindigend op 31 maart 2022.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst regie, gezondheid en zorg 
Budgetplaats 35511 
Categorie* 6* 
Subsidiecode ELZ.CBO 
2022 36.249,6  
Totaal 36.249,6 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Dienst Regie, gezondheid en zorg 
Budgetplaats

355110000 

Categorie* 7405600 
Subsidiecode ELZ.CBO 
2022 36.249,6
Totaal 36.249,6

Verwachte ontvangsten

€ 36.249,60

Activiteit

AC35511 Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst met Eerstelijnszone Gent, vzw, met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Kliniekstraat 29,  met betrekking tot de beheersing van de COVID-19-pandemie, nl. houdende de verlenging van de uitvoering en coördinatie van uitbraakmanagement tot 31 maart 2022.