Terug
Gepubliceerd op 06/01/2022

2022_GR_00034 - Subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2022_GR_00034 - Subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring 2022_GR_00034 - Subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 2.699.542,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De voorbije jaren is er samengewerkt met vzw Samenlevingsopbouw, Blaisantvest 70, Gent, in verschillende Gentse wijken in het kader van stadsontwikkelingsprojecten. Deze werking wordt voortgezet, met nadruk op actieve bewonersparticipatie van kwetsbare bewoners.

Er wordt in de samenwerking ook sterk de nadruk gelegd op basisopbouwwerk. Een stad op mensenmaat is een stad die oog heeft voor samenlevingsissues en daar met bewoners - ook met de meest kwetsbare - aan werkt. Verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van maatschappelijk kwetsbare buurtbewoners door hun invloed te versterken op hun eigen leven en hun omgeving. Een belangrijke focus hierbij is het versterken van de bewonersparticipatie in sociale hoogbouw, in actieve samenwerking met relevante buurtactoren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door het inzetten van de ervaring van Samenlevingsopbouw vzw in wijken waar stadsvernieuwingsprojecten lopen of waar er veel sociale huisvesting geconcentreerd is, worden verschillende bevolkingsgroepen, ook de meest achtergestelde bewoners, op een actieve en participatieve manier betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk. Tegelijkertijd worden sterkere groepen aangesproken op hun engagement. Samenlevingsopbouw vzw zet in op het uitbouwen van verschillende netwerken mbt stadsvernieuwingsprojecten, sociale huisvesting,.. . Dit gaat van het uitbouwen van coalities, meedenken, aanpassen en werken aan deelprojecten in overleg met alle actoren, Dit alles om de levenskwaliteit in de wijken te verhogen.

Er wordt gewerkt met een geïntegreerde overeenkomst, waarbij doelstellingen en de daaruit voortvloeiende opdrachten van verschillende diensten aan Samenlevingsopbouw vzw gebundeld worden in één overeenkomst voor de volledige werking. De geformuleerde prestaties zijn hierdoor beter op elkaar afgestemd en ook de opvolging ervan zal gecoördineerd gebeuren.

In mei 2020 startte het praktijkgericht onderzoek 'sociaal middenveld'. Het doel van dit onderzoek is om de samenwerking tussen Stad Gent en het sociaal middenveld en tussen de
middenveldorganisaties onderling te verbeteren en versterken. Het onderzoek moet vervolgens uitmonden in aanbevelingen voor een doordacht, efficiënt en coherent ondersteuningsbeleid van het Gentse sociale middenveld. Dit leidde tot een bijkomende focus op de buurt rond de hoogbouw aan de Afrikalaan.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
Budgetplaats 3454000GW 
Categorie*
Subsidiecode niet relevant 
2022 585.000 
2023 664.684
2024681.368
2025698.470
202670.020
Totaal 2.699.542 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Samenlevingsopbouw vzw, Blaisantvest 70 te 9000 Gent, voor de emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, zoals gevoegd in bijlage.