Terug
Gepubliceerd op 06/01/2022

2022_GR_00035 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van 'wijkbewoners aan zet' van vzw Buren van de abdij voor het werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2022_GR_00035 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van 'wijkbewoners aan zet' van vzw Buren van de abdij voor het werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring 2022_GR_00035 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van 'wijkbewoners aan zet' van vzw Buren van de abdij voor het werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 141.795,14

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De vzw Buren van de Abdij, Slachthuisstraat 28, 9000 Gent, zijn sinds een tiental jaar actief en hebben als missie de “Sint-Baafssite” te bezielen, door er passende activiteiten te organiseren die bijdragen tot sociale samenhang, gemeenschapsvorming, culturele verrijking, historisch inzicht en duurzame ontwikkeling. De kernfunctie van vzw Buren van de Abdij is participatie. Een hele boterham die ze proberen te realiseren door een veelzijdige werking. Die bestaat voor een groot deel uit het organiseren van artistieke en culturele (in brede zin) activiteiten die mensen aanzetten tot participatie.

De abdij en de herberg zijn ontmoetings- en belevingsplekken voor de diverse stad die Gent aan het worden is. De Buren beheren een “common”, een gekoesterd gemeenschappelijk erfgoed. Door oude en nieuwe Gentenaren in contact te brengen met Gents oudste erfgoed - een plek van bezinning, reflectie en stilte - wordt de kracht van die site op een eigentijdse manier benut.
Maar de werking is breder. Zo is vanuit de Burenwerking ook de Gentse energiecoöperatie EnerGent gegroeid die intussen, samen met Eneco, een vergunning heeft voor twee windturbines in Melle. EnerGent heeft ook met subsidies van de Koning Boudewijnstichting en Stad Gent, de Wijkwerf opgestart: door mensen aan te zetten om samen hun daken, gevels en vensters beter te isoleren, kunnen ze de kosten en zorgen drukken. Verder gaf EnerGent de Vooruit een lening om in zijn café dubbel glas te plaatsen.
De Buren doen ook aan stadslandbouw: bijen- en kruidenkweek en productie van fruitsap met peren uit de Lousbergsboomgaard, fruitsap dat in de herberg verkocht wordt.
Met deze uitdeinende werking vormen zij een laboratorium voor hoe je een leefbare stad kan bouwen in tijden van globalisering, klimaatverandering en migratie, en voor hoe burgers een vernieuwend partnership uitbouwen met een stadsbestuur. Deze missie past volledig in de doelstellingen van de Stad: ‘We maken Gent samen met haar burgers en partners.’
Enerzijds is het indrukwekkend dat een pure vrijwilligersorganisatie dit voor mekaar krijgt. Anderzijds is het potentieel nog groter. De Buren krijgen veel interessante voorstellen binnen om dingen in de abdij en de herberg te doen. Door meer samenwerking met actoren uit het plaatselijke sociale en economische veld zijn interessante kruisbestuivingen mogelijk die het publiek kunnen verbreden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad wil de inspanningen van de vzw Buren van de abdij ondersteunen om deze labofunctie verder te kunnen uitbouwen en verder uit te groeien tot een creatieve ontmoetingsplaats waar een heel diverse groep van mensen zichzelf kunnen uiten en ontplooien.

Het doel is een plek te creëren waar mensen zich betrokken voelen, diverse groepen met elkaar in contact komen, het gemeenschappelijke wordt opgezocht en waar men de handen uit de mouwen kan steken. Een plek waar men kan experimenteren met onaffe en vernieuwende ideeën. De achterban en de partners staan klaar om gezamenlijk deze uitdaging aan te gaan.  Voorliggende overeenkomst behelst het begeleiden van het participatieve traject gedurende de werkingsjaren 2022 tot 2025.


Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
Budgetplaats 3454000GW
Categorie* E-subsidie 
Subsidiecode niet relevant 
2022 31.500,00 
2023 35.267,75 
2024
35.567,53
2025
35.869,85
2026
3.590,01
Totaal 141.795,14 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met vzw Buren van de Abdij, Slachthuisstraat 28 te Gent, voor de realisatie van 'wijkbewoners aan zet', een participatieve, fijnschalige, multidisciplinaire, artistieke en sociale werking in de Machariuswijk van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen