Terug
Gepubliceerd op 13/01/2022

2022_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Anticonceptiebeleid OCMW Gent

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: wo 12/01/2022 - 19:54
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Sara Matthieu; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Anticonceptiebeleid OCMW Gent 2022_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Anticonceptiebeleid OCMW Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

vr 07/01/2022 - 10:31

Toelichting

In 2018 werd binnen het OCMW, mede op voorstel van N-VA, een nieuwe visienota op vlak van anticonceptiebeleid aangenomen. De tussenkomt in de betaling van anticonceptiva en aanverwanten werd uitgebreid van de prikpil naar o.a. de pil, condooms, het spiraaltje. Ook een tussenkomst verbonden aan sterilisatie en een abortus of de morning after pil kan in aanmerking genomen worden. 

Qua werkwijze was het de bedoeling dat maatschappelijk werkers de thematiek bij de cliënten ter sprake zouden brengen. Daartoe zou onder meer een specifieke vorming opgestart worden, alsook nieuw vormingsmateriaal over anticonceptiva en geboorteplanning ontwikkeld worden voor zowel medewerkers als cliënten. Opzet was ook om de thematiek breed uit te dragen en bespreekbaar te maken binnen de wijken. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Kan de schepen meedelen hoeveel financiële tussenkomsten er jaarlijks zijn voor anticonceptiva, sterilisatie en abortus?
  2. Welke feedback geven de maatschappelijk werkers wat betreft deze thematiek? Wat is de stand van zaken wat betreft vormingen en vormingsmaterialen? Hoe staat het met het ‘breed uitdragen’?
  3. Hoe evalueert de schepen de huidige werkwijze? Ziet hij nog drempels of pijnpunten?

 

Bespreking

Antwoord

De maatschappelijk werkers behandelen dit thema van seksuele gezondheid binnen hun globale begeleiding van de cliënt. Dit gaat vaak ook niet enkel over “betaalbaarheid” van anticonceptie en een mogelijke financiële tussenkomst maar gaat ook over de sociaalpsychologische impact op het welbevinden van de cliënt. Binnen het kader van proactieve rechtenbenadering zal de maatschappelijk werker dit aspect – waar toepasselijk – steeds opnemen in de begeleiding van de cliënt.

Sinds de goedgekeurde visienota over dit thema (2018) zijn de RIZIV-tussenkomsten in de kostprijs voor anticonceptie al tweemaal uitgebreid. Een eerst uitbreiding gaat over vrouwen tot 25 jaar. Een tweede uitbreiding ging over vrouwen (zonder leeftijdsbeperking) met verhoogde tegemoetkoming. Daardoor zijn er voor een breder doelpubliek zeker ook financiële drempels weggenomen.

Cliënten die aan de voorwaarden voldoen kunnen inderdaad een volledige terugbetaling krijgen voor bepaalde vormen van anticonceptie.

Deze gegarandeerde terugbetaling neemt de financiële drempel weg en geeft de cliënt de kans om een meer bewuste keuze te maken rond gezinsplanning. 

De maatschappelijk werkers kunnen deze tussenkomsten (die binnen een welomlijnd, beschreven kader vallen) verlenen zonder verslaggeving aan het BCSD, wat voor hen de “administratieve drempel” wegneemt. Hierdoor kan dit ook snel beslist worden.  

Binnen de tijdspanne van deze mondelinge vraag konden we de nodige informatie over de financiële tussenkomsten niet verzamelen. We zullen nog algemene financiële informatie nasturen. Vermoedelijk zullen we geen gedetailleerd cijfermateriaal kunnen trekken uit de geregistreerde data.  

Er lijken zich geen specifieke pijnpunten te stellen in de huidige manier van werken.

De maatschappelijk werkers vinden de nodige informatie hieromtrent terug op het Informatieplatform en kunnen bijkomend hulpmateriaal gebruiken vanop de website zanzu.be (informatie over seksualiteit in 13 talen) of in de brochure ‘Gezinsplanning’ van Kind en Gezin. Er zijn geen specifieke vormingen aan maatschappelijk werkers voorzien rond dit thema. 

Voor diepgaandere ondersteuning kunnen onze maatschappelijk werkers terecht bij onze Psychologische Dienst en bij hun collega’s die werkzaam zijn binnen de Methodische Cellen Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief. 

Wat het breed uitdragen van deze werking betreft is het zo dat de Gentse huisartsen (inclusief de wijkgezondheidscentra) en de ziekenhuizen op de hoogte bracht zijn over de mogelijkheid tot het verlenen van financiële tussenkomsten voor anticonceptie door de Sociale Dienst.

do 13/01/2022 - 08:39