Terug
Gepubliceerd op 10/01/2022

Agenda  commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • IR 4.

  2022_MV_00017 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Ondersteuning projecten wijkbudget

 • IR 5.

  2022_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Anticonceptiebeleid OCMW Gent

 • IR 6.

  2022_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Yeliz Güner: zelftesten bij kinderen

 • IR 7.

  2022_MV_00023 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Preventie en Covid-19

 • 1.

  2022_GR_00009 - Samenwerkingsovereenkomst ter beheersing van de COVID-19-pandemie - verlenging tot 31 maart 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren met Eerstelijnszone Gent, vzw, met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Kliniekstraat 29, met betrekking tot de beheersing van de COVID-19-pandemie. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd beginnend bij de ondertekening van deze overeenkomst en uiterlijk eindigend op 31 maart 2022.

  Hierbij wordt door de zorgraad 36.249,6 EUR toegewezen aan de Stad Gent in functie van de uitvoering en coördinatie van uitbraakmanagement.

 • 2.

  2022_GR_00018 - Samenwerkingsovereenkomst met de steden Sint-Niklaas en Lokeren voor de uitbreiding revalidatieovereenkomst MSOC Gent met een antenne Waasland - Goedkeuring

  De gemeenteraad keurt goed de samenwerkingsovereenkomst goed met de steden Sint-Niklaas en Lokeren in het kader van de uitbreiding revalidatieovereenkomst MSOC Gent  die uitgebreidere dienstverlening in het Waasland voorziet.

 • 3.

  2022_GR_00028 - Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'reglement voor de inrichting van speelstraten' te wijzigen.

  De wijzigingen treden in werking op 1/2/2022.

 • 4.

  2022_GR_00027 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan twee Gentse jeugdbewegingen i.f.v. terugbetaling busvervoer noodweer zomervakantie 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1.977,00 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan:

  • Chiro OLV Lourdes Jongens, Sint-Jozefstraat 1, 9041 Gent, €477,00 op  IBAN BE20 3900 3720 9356
  • Chiro Tiejamo, Mariakerksesteenweg 187, 9031 Gent, €1.500,00 op  IBAN BE66 8508 3292 4143
 • 5.

  2022_GR_00029 - Nieuw Subsidiereglement buitenspeeldag - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ‘Subsidiereglement buitenspeeldag’ goed te keuren. Dit reglement treedt in werking na bekendmaking.

  Kennisneming door het college van burgemeester en schepenen van het advies van de Jeugdraad over het voorstel van nieuw 'Subsidiereglement buitenspeeldag' en goedkeuring van het antwoord op het advies.

 • 6.

  2022_GR_00030 - Capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en van het gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2022-2023.

 • 7.

  2022_GR_00036 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de bedwantsbestrijding in het kader van de verhuisbeweging Nieuw Gent Vernieuwt - 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met WoninGent cvba-so, Lange Steenstraat 54 9000 Gent, voor de bedwantsbestrijding in het kader van de verhuisbeweging 'Nieuw Gent Vernieuwt'.

  Middels dit addendum wordt de looptijd voor de bestrijdingsaanpak verlengd tot 30/06/2022 waardoor het laatste gebouw Orion (zoals voorzien in het vorige addendum) nog kan bestreden worden en daarbij kan een beroep worden gedaan op middelen (30.000 euro) die eerder via de subsidieovereenkomst zijn overgedragen.

 • 8.

  2022_GR_00033 - Addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst voor De Koer, een fijnschalige, multidisciplinaire, artistieke en sociale werking in het midden van de Brugse Poort te Gent, met vzw De Vergunning, Meibloemstraat 86, 9000 Gent, waarbij de termijn van de overeenkomst dus met twee jaar wordt verlengd zonder extra kosten voor de Stad.

 • 9.

  2022_GR_00034 - Subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Samenlevingsopbouw vzw, Blaisantvest 70 te 9000 Gent, voor de emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, waarbij een subsidie wordt toegekend van 2.699.542 euro.

 • 10.

  2022_GR_00035 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van 'wijkbewoners aan zet' van vzw Buren van de abdij voor het werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met vzw Buren van de Abdij, Slachthuisstraat 28, te Gent, voor de realisatie van 'wijkbewoners aan zet', een participatieve, fijnschalige, multidisciplinaire, artistieke en sociale werking in de Machariuswijk, waarbij een subsidie wordt toegekend van 141.816 euro van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

 • 11.

  2022_GR_00007 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor ontmoetingsbevorderende acties in het kader van de Armste Week - La Grande Bouffe - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 12.546,80 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Cirq vzw,  Ossenstraat 96, 9000 Gent met als doel ontmoetingsbevorderende acties in het kader van het initiatief de Armste Week - La Grande Bouffe te bekrachtigen.

 • 12.

  2022_GR_00032 - Nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2022-2024 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2022-2024 goed te keuren met inwerkingtreding op 1 februari 2022.

 • d) 2022_RMW_00001 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Rabot op je bord' voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring

 • e) 2022_VB_00015 - Partnerschapsovereenkomsten in kader van het project 'Interactief' (projectoproep sociale activering 2022-2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 - Goedkeuring

 • 13.

  2022_GR_00031 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsudie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum nummer 2 bij de subsidieovereenkomst in het kader van 'uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022' met vzw Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een aanvullende subsidie wordt toegekend van 40.000 euro voor het realiseren van een "safe space" voor precaire jongeren via kwalitatief jeugdwelzijnswerk - werkingsjaar 2022.

 • f) 2022_RMW_00002 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsudie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring

 • 14.

  2022_GR_00037 - Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' met OCUP, vzw, Uitvangstraat 36, 9032 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 92.278 euro, voor de periode van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

 • g) 2022_RMW_00003 - Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' - Goedkeuring

 • 15.

  2022_GR_00038 - Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  voor project 'De Broederij' met Standaertgroep, vzw, Standaertsite 1, 9050 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 121.539 euro, voor de periode van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2025.  

 • h) 2022_RMW_00004 - Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg - Goedkeuring