Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

2022_GR_00042 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, in dienstenchequebedrijven, in 2022 - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 18/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2022_GR_00042 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, in dienstenchequebedrijven, in 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00042 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, in dienstenchequebedrijven, in 2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 6.176,70

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1. 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2010 organiseert de Stad Gent job- en taalcoaching met de VIA (Vlaams Intersectoraal Akkoord)-middelen. 

Jobcoaching is de begeleiding op de werkvloer van nieuwe werknemers uit de kansengroepen en van zijn werkgever door een bedrijfsexterne coach. De begeleiding gebeurt met het oog op het behoud van de tewerkstelling. De jobcoaching start vanaf de aanwervingsprocedure van de betrokken werknemer (ten laatste binnen de 12 maanden na aanwerving) en duurt maximaal 6 maanden. De jobcoach tracht via overleg en interactie te streven naar de optimale integratie van de nieuwe werknemer, op de werkvloer, in een bedrijf. 

Taalcoaching is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer uit de kansengroepen waarvan de kennis van het Nederlands ontoereikend is om zich te kunnen integreren op de werkvloer. Taalcoaching in combinatie met jobcoaching duurt maximum 12 maanden. 

Het organiseren van job- en taalcoaching gebeurt in functie van de operationele doelstelling 'Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst' onder de strategische doelstelling 'Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact'.

Sinds 2010 wordt het objectief elk jaar bereikt en overstijgt de vraag van bedrijven het aantal coachingen die de Dienst Werk en Activering kan realiseren binnen het contingent van deze overeenkomst. 

Er werd in het verleden in diverse sectoren gecoacht maar er is een terugkerende vraag vanuit de dienstenchequesector. De functie als dienstenchequewerknemer is een knelpuntberoep. Uit de meest recente studie van de sector (2018), van IdeaConsult in opdracht van Federgon, blijkt dat in het geval van schoonmaak bij de gebruiker thuis de spanningsindicator 2,91 is voor een gemiddelde van 5,35 voor alle beroepen, wat aantoont dat het in Vlaanderen moeilijker is om een functie in te vullen in de dienstenchequesector dan in andere beroepen. De arbeidsmarktverkenner van VDAB geeft aan dat in november 2021 de spanningsindicator voor schoonmaker bij mensen thuis in Vlaanderen 1,58 en in Oost-Vlaanderen 1,61 is. De gemiddelde spanningsindicator voor alle beroepen is in november in Vlaanderen 2,67 en in Oost-Vlaanderen 2,75. (De spanningsindicator geeft de verhouding weer tussen het aantal werkzoekenden zonder werk en het aantal beschikbare vacatures.) De krapte op de arbeidsmarkt in de dienstenchequesector zorgt er ook voor dat bedrijven steeds meer werknemers die verder van de arbeidsmarkt staan proberen aan te trekken in de sector. Bovendien stelt de dienstenchequesector sowieso vooral kansengroepen aan het werk, zoals kortgeschoolden en werknemers die niet in België zijn geboren. Dit versterkt het belang van goede opleidingen en omkadering in de sector.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 03 december 2021 kreeg de Stad de vraag van de VDAB of de Stad Gent, bovenop het huidige contingent VIA job- en taalcoachingen (zie besluit met betrekking tot 'Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoachingen in 2022'), terug een bijkomende samenwerking wil aangaan om 5 coachingstrajecten te realiseren, specifiek bij dienstenchequebedrijven. VDAB kent de middelen toe vanuit het Vlaams relanceplan AHAD, Alle Hens Aan Dek, waarin job- en taalcoaching aan dienstenchequebedrijven is opgenomen. Voor 2022 wordt het nog resterende bedrag uit dit relanceplan verdeeld onder de partners van VDAB die job- en taalcoaching aanbieden aan werkgevers, op basis van dezelfde weging als de pakketten die toegekend werden voor 2020-2021. 

Er wordt voorgesteld dat de Stad, Dienst Werk en Activering, deze bijkomende coachingen zal realiseren.

Op 09 december 2021 ontving de Dienst Werk en Activering van de Stad Gent, de subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, die onderwerp uitmaakt van dit besluit, van de VDAB. Hierdoor kon deze overeenkomst niet eerder aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De Stad Gent engageert zich in deze overeenkomst tot het opstarten van 5 job- en taalcoachingen in de eerste helft van 2022, specifiek bij dienstenchequebedrijven. De subsidie wordt aangewend voor 0.1 VTE bestaand personeelslid.

Deze overeenkomst vangt aan op 1 januari 2022 en loopt tot 30 juni 2022.

De maximale subsidie bedraagt 6.176,70 euro per kalenderjaar voor 5 job- en taalcoachingen bij dienstenchequebedrijven.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Werk 
Budgetplaats 348320000
Categorie* expl 
Subsidiecode VIA.JOB 
2022 6.176,70
Totaal 6.176,70

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Werk 
Budgetplaats 348320000 
Categorie* expl 
Subsidiecode VIA.JOB 
2022 6.176,70
Totaal 6.176,70

Verwachte ontvangsten

€ 6.176,70

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding voor de organisatie van job- en taalcoaching, bij dienstenchequebedrijven, in 2022, zoals gevoegd in bijlage, waarbij de overeenkomst aanvangt op 1 januari 2022 en loopt tot 30 juni 2022.