Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

2022_GR_00039 - Subsidieovereenkomst voor de projecten 'Geveltuinbrigade' en 'Planten met Buren' - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 18/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00039 - Subsidieovereenkomst voor de projecten 'Geveltuinbrigade' en 'Planten met Buren' - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring 2022_GR_00039 - Subsidieovereenkomst voor de projecten 'Geveltuinbrigade' en 'Planten met Buren' - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 175.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Dienst Milieu en Klimaat kreeg middelen toegekend in het kader van het lokaal energie en klimaatpact om een werking rond de aanleg van geveltuinen en de ontharding van tuinen in bestaande straten uit te werken. De doelstelling is zoveel mogelijk nieuwe geveltuinen en ontharding realiseren bij burgers. Hierbij wordt ingegaan op vragen van burgers die geveltuinen willen aanleggen en collectief de handen uit de mouwen willen steken om op eigen terrein te ontharden en te vergroenen.

De werking wordt opgedeeld in twee parallelle projecten

  • Het project ‘Planten met Buren’ is gebaseerd op een collectieve aanpak waar een vraag ontstaat van verschillende buren om meer groen te realiseren in hun straat. We gaan aan de slag in die straten waar een integrale heraanleg niet ingepland is en we ondersteunen en inspireren de mensen om zelf aan de slag te gaan in bijvoorbeeld de voortuin en/of op niveau van de gevel. Het voordeel van deze aanpak is dat we aan de slag gaan met inwoners die enthousiast zijn en waar het draagvlak voor groen groot is. We trachten nuttig gebruik te maken van de dynamiek die er leeft rond het thema vergoenen en ontharden en faciliteren daar waar nodig zodat Gentenaars direct aan de slag gaan en onmiddellijk kunnen bijdragen aan de creatie van een leefbare en klimaatrobuuste stad.  Op die manier creëren we voorbeeldstraten die afstralen op de buurt en op hun beurt andere straten kunnen enthousiasmeren om ook te vergroenen en te ontharden.
  • Het project ‘Geveltuinbrigade’ ondersteunt individuele vragen om een geveltuin aan te leggen sinds 2018. Tijdens het Burgerbudget 2018-2019 legde de Geveltuinbrigade meer dan 500 geveltuinen aan. De werking werd door de Groendienst en de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen via een subsidieovereenkomst in 2020-2021 verder gezet. In deze periode werden meer dan 700 geveltuinen aangelegd. Momenteel staan er meer dan 500 mensen op de wachtlijst voor een geveltuin. Deze dienstverlening blijkt snel en accuraat te werken,  heeft een merk en heeft een werkwijze opgebouwd zonder veel actieve promotie. Het succes zit hem in de integrale ontzorging die de Geveltuinbrigade aanbiedt. In functie van de klimaatdoelstellingen is het cruciaal om deze dienstverlening ook na 2021 aan te bieden.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Concreet wordt voorgesteld om een nieuwe subsidieovereenkomst goed te keuren met vzw Gents MilieuFront (GMF), met maatschappelijke zetel op het adres Dampoortstraat 81 te 9000 Gent. Het GMF neemt een werking op in functie van de doelstellingen van de Dienst Milieu en Klimaat, vanuit een specifiek maatschappelijk belang en om het gedrag van de bevolking in een gewenste richting te duwen. Concreet zal het GMF bijdragen tot een meer klimaatrobuuste stad, door het informeren, overtuigen, sensibiliseren en het wegnemen van barrières om gedragsverandering te bekomen omtrent ontharding en vergroening. 

De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, van 31 januari 2022 tot en met 31 december 2023, en omvat de uitvoering van  bovengenoemde projecten:

1. Geveltuinbrigade: aanleg van geveltuinen  

2. Planten met Buren: De dienstverlening houdt in dat we een infosessie organiseren waarbij de regelgeving, voordelen van meer groen (klimaatadaptatie en sociale cohesie), praktische aanleg en keuze van planten aan bod komt.it is het ondersteunen van buren die samen hun voorgevels, voortuinen en straat willen vergroenen. Onder buren wordt verstaan: woonachtig op een verschillend adres in dezelfde straat, een aangrenzende straat of in straten die binnen een straal van 500 m liggen. Planten met Buren is gebaseerd op een collectieve aanpak waarbij we tegemoet komen aan de vraag van minstens zes buren om meer groen te realiseren. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Milieu en Klimaat
Budgetplaats 354950000 
Categorie* E subs.
Subsidiecode ABB-LEKP-2021 
2022 72.000 
2023 93.500 
2024 9.500 
Totaal 175.000 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Dienst Milieu en Klimaat
Budgetplaats 35495000 
Categorie* E subs. 
Subsidiecode ABB-LEKP-2021  
2022 72.000
2023 93.500
2024 9.500 
Totaal 175.000  

Verwachte ontvangsten

€ 175.000,00

Activiteit

AC35495 Ontharden en vergroenen: privatief - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met vzw Gents MilieuFront, Dampoortstraat 81 te 9000 Gent, voor de projecten 'Geveltuinbrigade' en 'Planten met Buren' - Werkingsjaren 2022-2023, zoals gevoegd in bijlage. 


Bijlagen

  • subsidieovereenkomst.pdf
  • subsidieovereenkomst.docx