Terug
Gepubliceerd op 20/01/2022

2022_MV_00035 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Voorbereiding gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 18/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 18/01/2022 - 20:53
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Tom Van Dyck

Afwezig

Joris Vandenbroucke; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Christiaan Van Bignoot; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00035 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Voorbereiding gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden 2022_MV_00035 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Voorbereiding gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

wo 12/01/2022 - 18:08

Toelichting

De Vlaamse regering heeft een kader vastgelegd voor gemeenschapsdienst voor werkzoekenden die al meer dan 2 jaar zonder succes een job zoeken. Op die manier wil men langdurig werkzoekenden helpen om toch een vaste job te vinden. Het is de bedoeling dat deze werkzoekenden door de VDAB een werkplek toegewezen worden in het kader van een werkervaringsstage (WES). Het zal gaan om het uitvoeren van maatschappelijk relevante taken bij een lokaal bestuur, een vzw of een school. 

Zogeheten GLOW-partners (Groeien en Leren Op de Werkvloer) zullen instaan voor het zoeken naar plaatsen en taken voor elke werkzoekende. De lokale besturen zullen hierbij een belangrijke partner zijn. Samen met de VVSG zullen zij in eerste instantie geconsulteerd worden bij het verder uitwerken van deze gemeenschapsdienst. Vervolgens zullen ze instaan voor het ter beschikking stellen van plaatsen en eventueel ook de begeleiding.  Daarover zullen ze gecontacteerd worden door de GLOW-partner, maar lokale besturen kunnen ook zelf contact opnemen en proactief hun werkvloeren openstellen. 

Vandaar mijn vragen:

1. Wat is de visie van het college hierop? Welk standpunt zal het stadsbestuur vertolken in de consultatieronde waar ook de VVSG bij betrokken is?

2. Is de schepen al bezig met de voorbereiding op het ter beschikking stellen van werkplekken? Zal het stadsbestuur hierbij proactief te werk gaan ten overstaan van de toekomstige GLOW-partner?

Bespreking

Antwoord

Collega Robert, bedankt voor uw vraag en collega Welvaert bedankt ook voor uw aanvulling. 

Omwille van verschillende redenen is het belangrijk om een goeie aanpak rond langdurig zoekenden en zogenaamde inactieven uit te werken. De openstaande vacatures, de meerwaarde van een job, etc.… Daarom investeert dit stadsbestuur ook sterk in deze groep en zitten ze mee in scope van ons Arbeidspact, binnen de pijler ‘(weer) aan het werk’. Met o.a. ons Mobiel Arbeidsteam of ‘Jobteam Gent’ activeren we op z'n Gents. Meer details over onze aanpak en resultaten krijgen jullie straks in de presentatie hierover. En ook binnen het Projectenfonds is aandacht voor re-integratie (binnen het subsidiespoor ‘werkbaar werk’). 

Om het ook cijfermatig wat te kaderen: voor Gent ging het eind 2021 nog over 4.775 mensen die langer dan 2 jaar zonder werk waren, goed voor meer dan 40% van alle Gentse werkzoekenden.  

Collega Robert,

We zijn dus in Gent al langer bezig met activeren en pionieren rond activeren. Het is goed dat de groep van de langdurig werkzoekenden gezien wordt door het Vlaamse beleid. Uw vraag gaat specifiek over de voorbereidingen die we treffen over de gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden. Vooralsnog is niet meer beschikbaar dat een conceptnota vanuit Vlaanderen, die enkel nog maar grote lijnen behandelt. Concrete conclusies of volgende stappen of besprekingen zijn er dus niet genomen op Gents niveau. Het was trouwens ook de VVSG dat al snel heeft opgemerkt dat er vandaag op lokaal niveau nog geen stappen konden gezet worden, net omdat er nog 'maar' een conceptnota is. 

Maar op basis van onze ervaringen in Gent durf ik het volgende stellen: mensen verplicht voor een korte tijd aan het werk zetten, draagt niet bij tot duurzame tewerksteling. Ik leg uit. 

De groep van de langdurig werkzoekenden is heel divers, gaande van mensen die volgens VDAB ‘niet-toeleidbaar’ zijn, over mensen met een ticket voor de sociale economie, tot langdurig zieken die om fysieke en/of mentale redenen uitgevallen zijn. Die diversiteit duw je niet zomaar door dezelfde mal van de gemeenschapsdienst, er is maatwerk nodig. De instrumenten daarvoor bestaan trouwens, en zouden beter versterkt worden. Zo zijn er nog steeds lange wachtlijsten voor de sociale economie: mensen willen werken, maar krijgen de kans niet van het beleid. 

Op basis van de ervaringen in Gent, bijvoorbeeld met ons Jobteam of in het wijk-werken, weten we bovendien wat wel belangrijk is in functie van toeleiding naar duurzaam werk. Dat is een aanpak op maat, dat is werken op de intrinsieke motivatie, op opleiding en op randvoorwaarden naar werk. Verplichten werkt niet, dat was niet zo in het buitenland (studie HIVA), dat zal ook zo zijn in Vlaanderen.  

Zoals ik zei laat de conceptnota nog veel onbepaald. Zo is er momenteel nog weinig - te weinig – informatie over

  • hoe de gemeenschapsdienst vormgegeven zal worden, 
  • hoe het zich onderscheidt van bestaande instrumenten van de VDAB, 
  • welke en hoeveel werkzoekenden er naartoe geleid kunnen worden, 
  • hoe deze mensen desgevallend begeleid zullen worden en 
  • hoe mogelijke negatieve effecten ervan aan de onderkant van de arbeidsmarkt zullen worden opgevangen. 

Met andere woorden: zelfs al zou ik willen, kan ik momenteel niet inschatten of dit instrument impact zal hebben en hoe het eventueel complementair zal zijn aan de vele andere bestaande instrumenten. 

Ons proactief organiseren op een maatregel die nog onvoldoende concreet is en waar we nog vele vragen bij hebben, doen we niet. Maar ik in het college bepleiten dat we vanuit Stad Gent actief deelnemen aan de consultatieronde die VVSG zal organiseren en daar de eigen goede en innovatieve praktijken en inzichten delen.  

Kort samengevat: 

1. Ja, iedereen moet de kans krijgen om aan de bak kunnen op de arbeidsmarkt.
 In Gent zetten we daarop al langer op in. Hoe de Vlaamse overheid dat concreet ziet is nog niet zo duidelijk. 

2. Hoe het er concreet zal uitzien, daar is het nu nog te vroeg voor om definitieve uitspraken over te doen. Of het verplichtend karakter dé oplossing zal zijn voor de arbeidsmarkt van morgen, dat betwijfel ik ten zeerste.
 3. Maar dat zal ons er niet van weerhouden om onze goeie praktijken uit te wisselen. 

wo 19/01/2022 - 08:43