Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

Mon 20/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een subsidie ten bedrage van 4.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Kinderwens voor het initiatief Sterrenkinderen/Sterrenstad. Een jaarlijkse subsidie van 1.000 euro voor de periode 2022 - 2025 wordt voorgesteld.

    Tevens wordt gevraagd de intentieverklaring tot samenwerking tussen Stad Gent en Sterrenkinderen (vzw Kinderwens Expertise Netwerk) goed te keuren.

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
IVA Mobiliteitsbedrijf
Parkeerterreinen en Private Partners
Straatparkeren
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ‘Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren’, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 november 2011, en bijlage 1 en 2 bij dit retributiereglement, te wijzigen.

    De wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van de tarieven voor het parkeren in de rode, oranje, gele en groene tariefzone en een actualisatie van de artikelen 11/1 en 26.

    Deze wijzigingen treden in werking vanaf 3 oktober 2022.

Parkeergebouwen
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2016, op te heffen en een nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent goed te keuren, met inwerkingtreding op 3 oktober 2022, met uitzondering van de artikelen betreffende het fietsparkeerabonnement Ledeberg,  de schrapping van de congreskaart en de toevoeging van de betalingsmogelijkheid via e-loket die in werking treden op 1 juli 2022.

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Belastingen Wonen
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Organisatieontwikkeling
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Beheer en Ondersteuning
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid Stad

Politie-Directie Beheer
HRM

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst