Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 13/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring 2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 40.500,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de meerjarenplanning middelen voor  de realisatie van het openbaar domein bij de sociale nieuwbouw binnen het project CLT Meulestede voorzien. 

Het CLT-project zal worden ontwikkeld op een braakliggend stuk grond van sogent, tussen de Goedendagstraat, Marseillestraat en de New Orleansstraat.

De Stad staat in voor het ontwerp en de aanleg van het openbaar domein rondom het project. Doelstelling is de realisatie van kwalitatief openbaar domein, het ontsluiten van een ruim binnengebied voor de wijk, het voorzien van veilige zachte verbindingen naar en doorheen het beschikbare groen.

Naast het ontwerp en uitvoering van het openbaar domein, is ook het bouwrijp maken van het terrein in de scope voorzien. Dit houdt in dat enkele aanpalende garageboxen en vervallen bijgebouwtjes gesloopt moeten worden.

Deze gebouwtjes bevinden zich op grond van sogent. Aan sogent wordt gevraagd deze te slopen, de Stad kent hiervoor een investeringssubsidie toe.

Het CLT-model is een alternatief woonmodel waar mensen met een laag inkomen de mogelijkheid krijgen om een woning aan te kopen én waarbij over de generaties heen de woningen voorbehouden blijven voor deze doelgroep.

Met dit project wil de Stad, in samenwerking met enkele partners, het woonaanbod voor kwetsbare doelgroepen verruimen.

Woningent werd aangesproken om de bouwwerken uit te voeren. In het voorjaar van 2022 zullen de bouwwerken effectief starten. De gronden moeten tegen die datum bouwrijp zijn, en dus de garages en bijgebouwen van sogent gesloopt zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd een 'subsidieovereenkomst voor het slopen van garages en bijgebouwen binnen het project Omgevingsaanleg CLT Meulestede' opgemaakt, te sluiten met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent - Uitvoeringstermijn investeringsproject: van 01/01/2022 tot en met 01/06/2022.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. De verstrekker heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te controleren, bij verzet tegen de controle ter plaatse dient de subsidie terugbetaald te worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Projectbureau Ruimte 
Budgetplaats PR40621
Categorie* Investeringssubsidie
Subsidiecode VLA-GSB17
2022 40.500
Totaal 40.500


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40621 Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde 'subsidieovereenkomst voor het slopen van garages en bijgebouwen binnen het project Omgevingsaanleg CLT Meulestede ' met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent, houdende de toekenning van een subsidie van 40.500 euro. 


Bijlagen