Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_GR_00040 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp' - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 13/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00040 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp' - Goedkeuring 2022_GR_00040 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 100.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Sint-Bernadettewijk is een sociale woonwijk van 190 woningen die is ontworpen en gerealiseerd als tuinwijk. De wijk werd oorspronkelijk opgericht in 1923 op het Gentse grondgebied door de Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen. De Sint-Bernadettewijk ligt in het noorden van Gent en is een onderdeel van de wijk Sint-Amandsberg op de grens met de wijk Oostakker. 

Uit de screening van het patrimonium op basis van de Woningkenmerken in 2018 kan vastgesteld worden dat de wooneenheden niet meer voldoen aan de hedendaagse normen op vlak van woon- en bouwkwaliteit, energieprestatie, akoestiek, enz. De gebouwen bevinden zich in het laatste stadium van hun levensloop en het verval zal nu nog versnellen. 

Er werd overleg met de stadsdiensten en de stadsbouwmeester opgestart om na te gaan welke de mogelijke opties (renovatie van de wijk en vervangingsbouw) zijn. Op basis van de screening en na verdere raadpleging van de stadsdiensten heeft de Raad van Bestuur van WoninGent beslist om over te gaan tot de vervanging van de wijk door een 21ste-eeuwse tuinwijk.  

Binnen de ruimte die aanwezig is, zal het aantal woningen met een kwart worden verhoogd van een 200-tal woonentiteiten naar een 250-tal. De Sint-Bernadettewijk is een van de weinige plekken waar nog ruimte is om een groot aantal sociale huurwoningen voor dergelijke gezinnen te bouwen. Bovendien is er een vernieuwde school in de wijk zelf gelegen. De bijkomende woonentiteiten zullen daarenboven gebruikt worden om een mix aan woningtypes te kunnen realiseren zodat de wijk levensloopbestendig wordt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De samenwerkingsovereenkomst die ter goedkeuring wordt voorgelegd bevat afspraken tussen WoninGent, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, VMSW, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 94, en de Stad Gent voor de Ontwerpopdracht voor vervangingsbouw in de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg. De samenwerkingsovereenkomst heeft geen betrekking op de realisatie van de werken, hiervoor zal een aparte samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten.


De Ontwerpopdracht bestaat uit drie deelopdrachten:

Deelopdracht 1: stedenbouwkundige studie: opmaak typologisch voorontwerp
Stad Gent is opdrachtgever voor deze deelopdracht en stelt de leidend ambtenaar aan voor deze deelopdracht.
Stad Gent betaalt het ereloon verbonden aan deze deelopdracht en kan hiervoor subsidies aanvragen bij VMSW.

Deelopdracht 2A: ontwerp woningen
 
WoninGent is opdrachtgever voor deze deelopdracht en stelt de leidend ambtenaar aan voor deze deelopdracht.
 WoninGent betaalt het ereloon verbonden aan deze deelopdracht. Hiervoor zal er FS3 financiering aangevraagd worden bij de VMSW.

Deelopdracht 2B: publieke infrastructuur
VMSW is opdrachtgever voor deze deelopdracht en stelt de leidend ambtenaar aan voor deze deelopdracht.
VMSW betaalt het ereloon verbonden aan deze deelopdracht, behalve voor het gedeelte dat niet functioneel is voor het sociaal wonen. Als de VMSW niet alle werken met betrekking tot het toekomstig openbaar domein ten laste kan nemen, zal hiervoor een bijkomende samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten.

De Partijen komen overeenkomstig art. 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten overeen om de Ontwerpopdracht in het algemeen belang gezamenlijk te plaatsen waarbij WoninGent zal optreden op als aanbestedende overheid voor wat betreft de gunning. WoninGent moet de opdrachtdocumenten en het selectie- en gunningsvoorstel vooraf ter goedkeuring voorleggen aan alle Partijen.

De Stad Gent verbindt zich er verder toe om  in te staan voor de opmaak van het opmetingsplan en samen met WoninGent een bijdrage leveren voor de vergoeding van de laureaten aan wie de opdracht niet gegund wordt. 

Deze kosten zullen gedragen worden binnen het projectbudget, hiervoor werd in de stadsbegroting 100.000 euro voorzien.

Met de goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst wordt het startschot gegeven om met de betrokken partijen in 2022 een ontwerpteam aan te stellen en te starten met de stedenbouwkundige studie.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Projectbureau Ruimte 
Budgetplaats PR40877  
Categorie*
Subsidiecode  
2022 50000 
2023 50000 
Totaal  

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35383 Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met WONINGENT CVBA-SO  en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp' zoals gevoegd in bijlage.