Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_GR_00063 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - deel Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur - Addendum 2 - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 13/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00063 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - deel Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur - Addendum 2 - Goedkeuring 2022_GR_00063 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - deel Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur - Addendum 2 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De beheersovereenkomst 2020-2025 met het OCMW Gent en sogent, goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2e lid, 5°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de zitting van de gemeenteraad van 29 maart 2021 en door de raad van bestuur van sogent in de zitting van 31 maart 2021 werd de Bijzondere samenwerkingsovereenkomst 2 voor het stadsvernieuwingsproject 'En Route' - deel Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur (BSO 2) goedgekeurd.

Deze BSO 2, dewelke enkel betrekking heeft op het deelproject A. ‘Heilig Hartkerk, Heilig Hartplein, Pastorij en omgeving’, omvat volgende aspecten:

    - Studie, verwerving en/of het bekomen van een zakelijk recht en tijdelijke beheer;

    - Uitvoering, tijdelijk en definitief beheer onderdeel ‘Pastorij’ binnen deelproject A.

Op basis van deze BSO 2 kan sogent aan de Stad een bedrag aan kosten opvragen van 4.389.764,46 € excl. BTW (5.311.615 € incl. BTW). De historische kost van 427.574 € incl. BTW werd reeds afgerekend op BSO 1. De EFRO-subsidie van €800.000 (incl. BTW) wordt rechtstreeks door sogent aangevraagd en wordt meegeteld in de totale projectkost.  

Via addendum 1 op BSO 2 werden er bijkomende financiële middelen (€ 1.386.397 incl. BTW) voorzien om te kunnen overgaan tot gunning van de overheidsopdracht voor werken zoals beschreven in “bestek 2021/12 – Reconversie Heilig Hartkerk”. Dit addendum werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 27 september 2021 en door de raad van bestuur van sogent in de zitting van 29 september 2021.

Onderhavig addendum bouwt tevens verder op BSO 2 en heeft als doel om de bepalingen omtrent de (tussentijdse) afrekeningen tussen sogent en Stad Gent te verduidelijken/wijzigen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij de opmaak van BSO1 (STAALG) was er nog geen duidelijkheid over de toekomstige eigendomssituatie van de Heilig Hartkerk en de pastorij en/of de gronden en panden al dan niet zouden worden ingebracht bij sogent.

Bij de opmaak van BSO 2 is beslist dat de panden en gronden van de Heilig Hartkerk en de pastorijwoning eigendom zullen blijven van Stad Gent. Via dit addendum wordt er in dit kader een persoonlijk recht toegekend door de Stad Gent aan sogent in de vorm van een bouwrecht waarbij de Stad het recht verleent aan sogent om de werken aan de bestaande gebouwen, zoals voorzien in de bijzondere samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. dit project, uit te voeren en alle beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn in dit kader. Dit bouwrecht loopt tot de BSO financieel afgehandeld is.

Dit addendum heeft in dit kader als doel de financieel en fiscaaltechnische consequenties van de eigendomsstructuur en het bouwrecht te regelen.

Activiteit

PR40695 Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum 2 bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen