Terug
Gepubliceerd op 14/01/2022

2022_MV_00025 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Informeren en sensibiliseren hoger en denser bouwen en wonen

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 13/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: do 13/01/2022 - 20:01
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Bert Misplon; Filip Watteeuw; Bart De Muynck

Afwezig

Gabi De Boever; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Mattias De Vuyst; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Els Roegiers; Sandra Van Renterghem; Tine De Moor; Veli Yüksel; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2022_MV_00025 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Informeren en sensibiliseren hoger en denser bouwen en wonen 2022_MV_00025 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Informeren en sensibiliseren hoger en denser bouwen en wonen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering

De woonbehoefte neemt nog steeds toe in Gent (meer mensen die in Gent willen wonen, grotere diversifiëring aan Gentenaars, meer studenten in Gent, ‘starters’ die een woning zoeken, verjonging en vergrijzing, etc). Gent groeit evenwel niet in oppervlakte, en binnen de Gentse gemeentegrenzen zijn met ‘Ruimte voor Gent’ de beleidslijnen voor ‘harde’ functies in beeld gebracht, voortbouwend op het eerste Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan in 2004. Hierin liggen belangrijke uitdagingen in oa hergebruik van reeds met harde functies ingevulde gronden, op sommige locaties met ‘ontpitting’ en ‘verluchting’ indachtig, op andere locaties ‘verdichting’ indachtig. Maar steeds met leefbare woonwijken voor ogen. Naast demografische elementen en leefbaarheid, spelen ook belangrijke elementen als betaalbaarheid en klimaat mee.

We zien in Gent dat er diverse woonprojecten zijn, bv. in de 20e eeuwse ‘verkavelingen’, waar men oudere woningen wenst te vervangen worden door nieuwe woningen, gestapeld, soms hoger, een groter/hoger woonaanbod dus, met oa gemeenschappelijke tuin- en groenvoorzieningen, etc. Bij elk project gebeurt een degelijke draagkracht-inschatting door de dienst stedenbouw ikv de vergunningsprocedure. We zien evenwel dat het draagvlak voor deze projecten vaak nog niet aanwezig is in de buurt. Het kan ook zijn dat de contouren door ‘Gent-bouwers’ ook niet altijd juist ingeschat worden.

Met de opmaak en goedkeuring van het beleidsplan ‘Ruimte voor Gent’ liep een hele informatie- en participatiecampagne. Ook bij een aantal stadsontwikkelings- en stadsvernieuwingsprojecten zien we die inspanningen.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

za 08/01/2022 - 19:28

Toelichting

Vraag

We denken evenwel dat er extra inspanningen nodig zijn.

Worden er – met de contouren van ‘Ruimte voor Gent’ indachtig - nog extra initiatieven gepland ikv draagvlakversterking rond deze nieuwe bouwontwikkelingen? Bv informatie- en sensibiliseringscampagnes? Stadsbreed vb dmv een ‘stadsdebat’, of eerder wijkgericht (bv. ikv Stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten, Structuurschetsen, ABR, of Bouwblokonderzoeken), naar de Gentenaars maar ook naar initiatiefnemers (‘Gent-bouwers’)?

Buurtbewoners vragen bv. ook rond private projecten meer dialoog met de private ontwikkelaars. Welke initiatieven kunnen en/of zullen er genomen worden om private ontwikkelaars hiertoe te ‘bewegen’?

Graag duiding rond de visie op en aanpak rond draagvlakversterking.

Bespreking

Antwoord

De oefening rond het versterken van draagvlak voor verdichting in vooral de 20ste-eeuwse wijken  loopt al geruime tijd en werd vorig jaar verder aangescherpt.

Efficiënte maatregelen voor dit verdichtingsbeleid uit tekenen veronderstelt onder meer de verschillende doelgroepen waarop we ons best richten in kaart brengen. 

Vragen als “Waar zitten eventuele hindernissen voor dit beleid?”, “Hoe kunnen we werken aan een verhaal met winsten voor Gentenaar en stadbestuur?” of “Op welke manier kunnen we de Gentenaar beter bereiken?” spelen hier een centrale rol.

Voor de doelgroepenanalyse en kanalenstrategie schakelde stad Gent het bureau “Leap Forward” in. Dit bureau heeft een raamcontract met de Stad Gent en voerde eerder al succesvolle gelijkaardige onderzoeken uit. 

Het bureau zette ervaringen en noden van stadsmedewerkers om in bruikbare adviezen. Het organiseerde daartoe workshops met en diepte-interviews van medewerkers. Ook voerde het bureau diepte-interviews, een brede survey en straatinterviews met bewoners uit de 20ste-eeuwse wijken. 

“Leap Forward” stelde de resultaten van dit onderzoek voor tijdens een lunchgesprek op 2 september 2021.  De opname van deze presentatie kan u op YouTube terugvinden. De link naar deze presentatie zal ik daarom ook in mijn antwoord aan Bestuursondersteuning bezorgen: https://www.youtube.com/watch?v=QisrNAW1TLU 

De twee belangrijkste conclusies uit deze studie zijn voor mij alvast deze:

  1. Bij communicatie over verdichting moet het altijd ook gaan over de context (groen, mobiliteit, economie, …). Dat is cruciaal om draagvlak te creëren.
  2. Gentenaars verwachten dat de Stad communiceert over veranderingen in hun omgeving en wijk. Ook als het gaat over op stapel staande private projecten. Dit is voor de stad een grote uitdaging. Immers, hoe doen we dat, zonder daarbij onze neutrale rol als beoordelende overheid te hypothekeren.

Op basis van deze eerste conclusies is een kerngroep van medewerkers uit de diensten van het departement Stedelijke Ontwikkeling, de Dienst Stedelijke Vernieuwing, de Dienst Beleidsparticipatie en het Team Stadsbouwmeester het voorbije najaar aan de slag gegaan. 

Tijdens een intense brainstorm formuleerden zij een aantal concrete acties te formuleren om de doelstelling ‘draagvlak voor verdichting vergroten’ te halen.  

Momenteel finaliseren de diensten een uitrolnota met de voorgestelde acties. Die zal dan besproken worden op directie-, management-, en politiek niveau. Wordt dus zeker vervolgd. 

Ik engageer me om de commissie hierover te informeren wanneer dat kan. 

vr 14/01/2022 - 09:48