Terug
Gepubliceerd op 11/01/2022

Agenda  commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 13/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • IR 2.

  2022_MV_00025 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Informeren en sensibiliseren hoger en denser bouwen en wonen

 • IR 3.

  2022_MV_00026 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Herbestemming van kantoor- naar woonfunctie

 • 1.

  2022_GR_00005 - Overheidsopdracht van diensten - Scheren van hagen op openbaar domein in Gent en afvoeren van het organisch materiaal (2 percelen) - GRD 23/2021 - Bestek - Vaststelling

 • 2.

  2022_GR_00006 - Overheidsopdracht van diensten - Begrazen op openbaar domein in Gent (5 percelen) - GRD 22/2021 - Bestek - Vaststelling

 • 3.

  2022_GR_00040 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met WONINGENT CVBA-SO, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 94, betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp'.

  De Stad Gent verbindt zich ertoe om in te staan voor de opmaak van het opmetingsplan en samen met WoninGent een bijdrage te leveren voor de vergoeding van de laureaten aan wie de opdracht niet gegund wordt. Deze kosten zullen gedragen worden binnen het projectbudget, hiervoor werd in de stadsbegroting 100.000 euro voorzien.

 • 4.

  2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de 'subsidieovereenkomst voor het slopen van garages en bijgebouwen binnen het project Omgevingsaanleg CLT Meulestede'  te sluiten met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent, houdende de toekenning van een subsidie van 40.500 euro.

 • 5.

  2022_GR_00026 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst Wintercircus (uitvoeringsfase) - Addendum 2 - Financiering - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een addendum 2 goed te keuren bij de Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst met sogent voor het Wintercircus (uitvoeringsfase) met het oog op de financiële haalbaarheid van de voorziene erfpachtregeling.

  De Stad zal in dit kader een tussenkomst verlenen aan de hand van een werkingssubsidie en een bijdrage uit het speerpuntenfonds. Vanaf het moment dat de erfpachtvergoeding op jaarbasis hoger is dan de aflossing van de lening(en) zal sogent het saldo van de erfpachtvergoeding (t.o.v. de aflossing van de lening(en)) overmaken aan de stad, tot op het moment dat de renteloze hoofdsom van de toegekende werkingssubsidie terugbetaald is door sogent aan de Stad.

 • 6.

  2022_GR_00064 - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – wijziging samenstelling - Goedkeuring

 • 7.

  2022_GR_00063 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - deel Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur - Addendum 2 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum 2 bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur, goed te keuren.

  Dit addendum heeft als doel enerzijds het nodige bouwrecht te voorzien in lijn met de eigendomsstructuur en anderzijds de financieel en fiscaaltechnische consequenties van de eigendomsstructuur en het bouwrecht te regelen.

 • 8.

  2022_GR_00061 - OMV_2021073592 K - Omgevingsvergunningsaanvraag voor Zuidveld 1: het verkavelen van gronden in 5 loten bestemd voor meergezinswoningen en de aanleg van openbaar domein met woonerfkarakter - met openbaar onderzoek - Koopvaardijlaan en Schipperskaai - De aanleg van gemeentewegen - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: Zuidveld 1: het verkavelen van gronden in 5 loten bestemd voor meergezinswoningen en de aanleg van openbaar domein met woonerfkarakter

  • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager : SCHIPPERSKAAI DEVELOPMENT NV met als contactadres Poortakkerstraat 94 te 9051 Gent

  • Adres: Koopvaardijlaan en Schipperskaai  

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en inrichting van de gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021073592 aan Koopvaardijlaan   en Schipperskaai  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 9.

  2022_GR_00062 - OMV_2021088142 K - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 1 kavel voor wonen, 1 kavel voor studentenvoorzieningen en een zone voor openbare wegenis - met openbaar onderzoek - Cornelis Sneyssonestraat , Elyzeese Velden 12, 12-13 en 13 - De aanleg van een gemeenteweg. - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van gronden in 1 kavel voor wonen, 1 kavel voor studentenvoorzieningen en een zone voor openbare wegenis
  • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen
  • Procedure: Gewone procedure
  • Aantal bezwaren: 6 bezwaren.
  • Aanvrager: Claeyssens en Couckuyt bvba (CC Experts) en Erwin Froyen (CC Experts) gevestigd te Kouterbaan 16/B te 9830 Sint-Martens-Latem
  • Adres: Cornelis Sneyssonestraat , Elyzeese Velden 12, 12-13 en 13

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021088142 aan Cornelis Sneyssonestraat , Elyzeese Velden 12, 12-13 en 13 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.