Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

Thu 13/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering • NOVEMBER 2021

  Kabinet schepen Astrid De Bruycker

  * Toelichting: voorstelling resultaten Biologische Waarderingskaart

  Afspraak: een GIS-analyse van de zonevreemde waardevolle natuur zal worden gemaakt en bezorgd aan alle leden van de commissie.
  De opmaak hiervan zal enkele maanden in beslag nemen. Van zodra beschikbaar wordt de analyse overgemaakt aan de commissieleden.

   

  DBO: opnieuw per mail opgevraagd op donderdag 18 november 2021
   geagendeerd op de commissie SSW december 2021

  SSW

   


Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Projectbureau Ruimte
Dienst Economie
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een addendum 2 goed te keuren bij de Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst met sogent voor het Wintercircus (uitvoeringsfase) met het oog op de financiële haalbaarheid van de voorziene erfpachtregeling.

  De Stad zal in dit kader een tussenkomst verlenen aan de hand van een werkingssubsidie en een bijdrage uit het speerpuntenfonds. Vanaf het moment dat de erfpachtvergoeding op jaarbasis hoger is dan de aflossing van de lening(en) zal sogent het saldo van de erfpachtvergoeding (t.o.v. de aflossing van de lening(en)) overmaken aan de stad, tot op het moment dat de renteloze hoofdsom van de toegekende werkingssubsidie terugbetaald is door sogent aan de Stad.

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning