Terug
Gepubliceerd op 03/02/2022

2022_GR_00090 - Helpende Handen voor Extra Leerkansen - integratie van reeds bestaande ondersteuningsmaatregelen en verlenging samenwerkingsovereenkomst met het Gentse onderwijsveld binnen dit ruimere verband - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 09/02/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2022_GR_00090 - Helpende Handen voor Extra Leerkansen - integratie van reeds bestaande ondersteuningsmaatregelen en verlenging samenwerkingsovereenkomst met het Gentse onderwijsveld binnen dit ruimere verband - Goedkeuring 2022_GR_00090 - Helpende Handen voor Extra Leerkansen - integratie van reeds bestaande ondersteuningsmaatregelen en verlenging samenwerkingsovereenkomst met het Gentse onderwijsveld binnen dit ruimere verband - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 565.282,50

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds de uitbraak van de coronacrisis in het voorjaar van 2020, werkt het Onderwijscentrum van de Stad Gent samen met de Gentse onderwijspartners om enerzijds onderwijscontinuïteit te bieden aan kinderen en jongeren, wiens school getroffen wordt door coronabesmettingen en aldus vaak verregaande quarantaine- en andere maatregelen moet nemen, vaak met hoge impact op de onderwijspraktijk zelf, om de viruscirculatie te beteugelen; anderzijds om leerachterstand, veroorzaakt of versterkt door de coronamaatregelen te helpen wegwerken en/of voorkomen. We deden en doen dat door zogenaamde 'helpende handen' in te zetten binnen en buiten de klas: extra leerkrachten of paramedische profielen, vrijwilligers, interimarissen, stagiairs, et cetera. We organiseren die extra inzet deels via de onderwijskoepels, deels via het Onderwijscentrum Gent - op rechtstreekse aanvraag door de scholen, die periodiek hun noden kenbaar maken.

Aldus waren er eind 2021 de facto twee (en eigenlijk drie) onderscheiden werkingen ontstaan, die historisch zo waren gegroeid omdat we vanuit het partnerschap met het Gentse onderwijsveld, en met een ondersteunende doelstelling op het oog, actueel zijn beginnen inspelen op de noden die zich concreet op het onderwijsveld stelden en nog steeds stellen. Concreet ging het om (1) het bieden van  helpende handen bij personeelsuitval, (2) een deel van het project leerachterstand dat via de netten werd uitgevoerd met het oog op de inzet van extra leerbegeleiders, en (3) een deel van het project leerachterstand dat aanvullend via het Onderwijscentrum werd verzorgd om extra helpende handen te bieden bij de aanpak van de groeiende leerachterstand. De onderlinge samenhang van die onderscheiden werkingen was niet optimaal, en zorgde ervoor dat het voor het onderwijsveld niet steeds duidelijk was welke middelen ze voor welk probleem mochten inzetten. Ook op het niveau van het projectmanagement zelf is dit onderscheid weinig efficiënt.

Tegelijk werd eind 2021 duidelijk dat corona de scholen, de leerlingen en hun ouders nog niet loslaat. Dat de verlenging in 2022 van de maatregelen i.f.v onderwijscontinuïteit en i.f.v het wegwerken en voorkomen van leerachterstand, veroorzaakt of versterkt door de coronacrisis, zich opdringt. De nood hiertoe leeft heel sterk in het onderwijsveld zelf, en wordt ondersteund door recent wetenschappelijk onderzoek (GAMBI, L. en De Witte, K., The resiliency of school outcomes after the COVID-19 pandemic: standardised test scores and inequality one year after long term school closlures. KUL, 2021).  De vraag naar verlenging werd tijdens het najaar 2021 vertolkt in de Regiegroep Onderwijs Gent, waar de diverse Gentse onderwijskoepels en scholengemeenschappen vertegenwoordigd zijn en in dialoog treden met de Stad Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op deze pertinente noden wordt voorgesteld, enerzijds om in 2022 opnieuw middelen te voorzien om binnen en buiten de klastijd extra leerstimulansen te voorzien en scholen te helpen onderwijscontinuïteit te bieden, anderzijds om de drie onderscheiden werkingen te integreren waar mogelijk, beter op elkaar af te stemmen waar nodig, en om in 2022 aldus één maatregel over te houden - Helpende Handen voor Extra Leerkansen - die we net als het project Leerachterstand vroeger voor 69 procent organiseren via een samenwerkingsovereenkomst met vijf Gentse scholengroepen (één rechtspersoon per net), en voor 31 % via de inzet van aanvullende profielen (vrijwilligers, stagiairs, interimarissen, etc.) door het Onderwijscentrum Gent, inspelend op rechtstreekse vragen van de scholen, en gebruik makend van de organisatorische opportuniteiten die zich stellen, om de middelen zo snel, effectief en efficiënt mogelijk ingezet te krijgen ten behoeve van de scholen en leerlingen die er door de nog steeds woekerend coronacrisis nood aan hebben.

Inhoudelijk integreren we aldus de inzetbaarheid van 'helpende handen' i.f.v onderwijscontinuïteit (opvangen uitval van pedagogisch-didactisch personeel, organiseren of ondersteunen van afstandsonderwijs) en 'helpende handen' i.f.v het wegwerken of voorkomen van leerachterstand (extra leerbegeleiding in en buiten de klas, bij voorkeur individueel of in kleine groepen) tot één transparante maatregel. Dit verhoogt de vrijheidsgraden van de scholen, en dus de werkbaarheid van de maatregel significant. Binnen de contouren van de samenwerkingsovereenkomst - en dus binnen de gezamenlijke ambitie om extra leerkansen te bieden - kunnen scholen dankzij de integratie immers zelf bepalen waar ze de middelen prioritair voor inzetten: onderwijscontinuïteit of extra leerbegeleiding in de diepte, afhankelijk van de pandemische situatie: zo kunnen scholen makkelijker schakelen van inzet op onderwijscontinuïteit op momenten met veel besmettingen en dus hoge corona-impact op de onderwijsorganisatie, naar inzet op leerbegeleiding in de diepte op momenten dat de acute impact van corona op de schoolorganisatie lager is. Dit is opportuun, omdat de scholen het beste geplaatst zijn om de noden in de diverse fasen van de pandemie in te schatten.

Wel vragen we de Gentse scholen en scholengemeenschappen om de stedelijke middelen, die hen in dit kader (en via onderhavige samenwerkingsovereenkomst) ter beschikking worden gesteld, maximaal complementair in te zetten met bovenlokale middelen die met een gelijkaardig doel worden voorzien. Concreet betekent dit dat de stedelijke middeleninzet niet mag betekenen dat scholen geen of minder gebruik maken van de Vlaamse bijsprongmiddelen. We nemen dit explicieter op als voorwaarde om van de stedelijke middelen die in dit kader zijn vrijgemaakt, gebruik te maken. Evenwel stelt dit volgens de regiegroepleden op het terrein geen wezenlijk probleem: de scholen maken nu al maximaal van de bijsprongmiddelen gebruik.

Om dit allemaal te faciliteren stellen we voor dat de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst, die we al hadden i.k.v het project Leerachterstand en die volgens bovenstaande principes werd herwerkt, met ingang van 1 januari 2022 te verlengen, tot en met 31 december 2022. Hierna enkele krachtlijnen, die in de verlengde samenwerkingsovereenkomst zijn vervat.

RAPPORTERINGSAFSPRAKEN

Om de administratieve belasting van de scholen en scholengemeenschappen zo laag mogelijk te houden, beperken we de rapporteringsvereisten tot een minimum. Zo vervalt de in de oorspronkelijke overeenkomst voorziene rapportering begin januari 2022 voor het eerste deel van het schooljaar 2021-2022. Ze wordt vervangen door tussentijdse evaluatiemomenten in juni (voor het volledige schooljaar 2021-2022) en in januari 2023 (voor het eerste deel van het schooljaar 2022-2023). De inhoudelijke en financiële eindrapportering wordt verschoven naar het voorjaar van 2023. De rapportering is erop gericht een kwalitatief gedegen beeld te vormen van de effectieve middeleninzet, en de impact die deze teweegbrengt. Ook is ze gericht op het in kaart brengen van 'lessons learned' in functie van verdere stedelijke beleidsperspectieven.

ADDENDUM MET DUIDING VAN WIJZIGINGEN

Concreet werden de diverse inhoudelijke bijsturingen gebaseerd op de tussentijdse evaluaties en uitgewerkt in het voorstel van verlengde samenwerkingsovereenkomst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd en er integraal deel van uit maakt. Om te verduidelijken welke wijzigingen precies werden aangebracht ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst, werd een addendum toegevoegd, dat op een juridisch zo sluitend mogelijke manier de nodige duiding geeft. Ook de analyse van de tussentijdse rapporteringen van de onderwijspartners op 10 mei en 17 september 2021 werd toegevoegd.

VERDELING BUDGET IN 2022

Voor Helpende Handen voor Extra Leerkansen werd in 2022 bij de budgetbesprekingen 900.000 euro vrijgemaakt. We stellen voor om:

    - (1) 565.282,50 euro in te zetten via een overdracht aan de rechtspersonen, die in het kader van deze overeenkomst optreden voor de Gentse scholen van de diverse netten. Deze middelen zijn in principe bedoeld voor de bijkomende inzet van helpende handen in profielen 1 t.e.m. 3 (cfr. art. 1, §3 van de samenwerkingsovereenkomst). Een verdeelsleutel per net werd bepaald aan de hand van de relatieve leerlingenaantallen per 1 februari 2021: op die manier wordt 318.205,78 euro (aandeel van 56,3 % in de totale Gentse leerlingenpopulatie per 1 februari 2021) gereserveerd voor de scholen van het katholiek onderwijs, 127.714,07 euro (22,6 %) voor de scholen van het stedelijk onderwijs, 91.815,08 euro (16,2%) voor de scholen van het gemeenschapsonderwijs, en 9.739,96 euro (1,7 %) voor de scholen van het provinciaal onderwijs. De overdracht naar het stedelijk onderwijs wordt gerealiseerd via een interne budgetverschuiving. De overdracht naar de andere netten verloopt via een subsidie, die we uitkeren aan de desbetreffende representerende rechtspersonen, vermeld in de overeenkomst. 60 % van deze budgetten wordt ter beschikking gesteld na ondertekening van de verlengde overeenkomst, 40 % na tussentijdse evaluatie in juli 2022. Aan de tussentijdse en eindrapportering in januari en maart 2023 is geen uitbetalingsschijf gekoppeld. Voor de onafhankelijke scholen is er een afwijkende regeling: omdat VZW Methodeschool De Buurt niet als coördinerende entiteit kan optreden voor de andere onafhankelijke scholen, zetten we haar subsidie van 17.807,60 euro (3,2%) om in een trekkingsrecht voor 'aanvullende' profielen 4 t.e.m. 9 via het Onderwijscentrum Gent (zie (2)). We stellen dit voor op vraag van en na afstemming met de onafhankelijke scholen zelf, die hun expliciete voorkeur voor deze regeling bevestigden begin januari 2022.

    - (2) 253.967,50 euro in te zetten via de Stad Gent (Onderwijscentrum) zelf, voor inzet van 'aanvullende profielen' 4 t.e.m. 9 (stagiairs, vrijwilligers, interimarissen etc., cfr. art. 1, §3 van de samenwerkingsovereenkomst). Deze inzet is aanvullend bij de mensen die via de onderwijskoepels worden ingezet. Het Onderwijscentrum hanteert hierbij geen verdere verdeelsleutels. Met deze middelen spelen we in op concrete ondersteuningsnoden die via periodieke bevragingen door de scholen aan het Onderwijscentrum worden gesteld. Bij de beoordeling van de prioriteit houdt het Onderwijscentrum dus geen rekening met het net waartoe de aanvragende school behoort. Op die manier kan kort op de bal worden gespeeld, en zetten we iedere partner zo efficiënt mogelijk in (het Onderwijscentrum heeft immers de ervaring en de flexibiliteit om deze aanvullende profielen ingezet te krijgen, waar de onderwijskoepels minder goed uitgerust zijn om dit te doen, in tegenstelling tot voor profielen 1 t.e.m. 3 waar deze expertiseverhouding omgekeerd is).

    - (3) 80.750 euro in te zetten om op het niveau van het Onderwijscentrum Gent om de coördinatie te regelen, nodig om de inzet in (2) op een effectieve en efficiënte manier te realiseren, en om deels in te staan voor de organisatie van zomerscholen (regie van het partnerverband 'Brede Gentse Zomerschool 2022). Deze middelen worden gebruikt om de personeelsleden te betalen, nodig om dit kwaliteitsvol in banen te leiden.

MISSIE EN PRESTATIES

Vertrouwen staat centraal in onze samenwerking met de onderwijspartners, waarvan deze overeenkomst deel uitmaakt, en die erop gericht is en blijft om de onderwijsimpact van de coronacrisis, en dus haar impact op de ontplooiingskansen van kinderen en jongeren, op middellange termijn tot een minimum te beperken. De evaluatie voor 2021 was positief en we hopen op deze manier ook in 2022 een verschil te maken. In functie hiervan werd de missie van de samenwerking verder verfijnd (cfr. art. 1, §1 van de overeenkomst, en de duiding in het addendum onder art. 1, die de vertaling is van de evaluatieve bekommernissen die hoger in dit besluit zijn uiteengezet). Ook werden de prestaties, die de onderwijspartners in het kader van de overeenkomst dienen te leveren, in functie van de tussentijdse evaluatiemomenten herwerkt en aangescherpt. Er werd één bijkomende prestatie afgesproken, meer bepaald de inspanning om de bovenlokaal ter beschikking gestelde middelen voor analoge doelstellingen complementair in te zetten.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent 
Budgetplaats 3444400C1 
Categorie* E Subs 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2022 565.282,50
2023  
2024  
2025  
Later  
Totaal 565.282,50

Overzicht van de inkomsten

nvt

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35418 Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject

Besluit

Artikel 1

Keurt goed, de samenwerkingsovereenkomst en alle erin vervatte afspraken, zoals herwerkt en geduid in het addendum, met vijf rechtspersonen, optredend namens de Gentse scholen van vijf onderwijskoepels (Vicariaat Onderwijs Gent namens de Gentse katholieke scholen, Stedelijk Onderwijs Gent namens de stedelijke scholen, GO!-Scholengroep Gent namens de Gentse scholen van het gemeenschapsonderwijs, de Provincie Oost-Vlaanderen namens de Gentse scholen van het provinciaal onderwijs en VZW Methodeschool De Buurt namens de Gentse niet-netgebonden scholen). Samenwerkingsovereenkomst en addendum zijn gevoegd in bijlage en maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 2

Bekrachtigt het ruimere samenwerkingsverband waarbinnen deze overeenkomst zich situeert, gericht op het garanderen van onderwijscontinuïteit in tijden met hoge personeels- en leerlingenuitval door corona, en op het bieden van extra leerbegeleiding om leerachterstand weg te werken en/of te voorkomen, die door de coronacrisis is versterkt en/of veroorzaakt. Dit samenwerkingsverband omvat de inzet van extra helpende handen door de onderwijskoepels zelf (profielen 1 t.e.m. 3, zoals omschreven in art. 1, §3 van de overeenkomst), en van extra aanvullende helpende handen door het Onderwijscentrum Gent (profielen 4 t.e.m. 9, zoals omschreven in art. 1, §3 van de overeenkomst).


Bijlagen