Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_MV_00064 - Mondelinge vraag van raadslid Evita Willaert: Evaluatie (kinder)armoedeprojecten

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 09/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 09/02/2022 - 19:12
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Anita De Winter; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El-Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00064 - Mondelinge vraag van raadslid Evita Willaert: Evaluatie (kinder)armoedeprojecten 2022_MV_00064 - Mondelinge vraag van raadslid Evita Willaert: Evaluatie (kinder)armoedeprojecten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Al enkele jaren maakt ons OCMW budget vrij waarop het Gentse sociale middenveld vernieuwende projecten kan indienen in de strijd tegen (kinder)armoede. Recent nam het vast bureau kennis van de evaluatie van de drie projecten die begin '19 geselecteerd werden. Het betreft een project van Sivi, van WGC De Kaai en van de secundaire school Sint-Antonius. Hoewel het project van Sivi en van De Kaai andere doelstellingen hebben, zijn beiden toch ook gelieerd, vanwege hun inzet op proactieve rechtentoekenning; samen maakten ze een document met beleidsaanbevelingen op.

Indiener(s)

Evita Willaert

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

di 25/01/2022 - 16:21

Toelichting

  • Hoe evalueert de schepen de verschillende aanbevelingen die gedaan worden? 
  • Sivi merkt op dat gezinnen die door het OCMW begeleid worden beter op de hoogte zijn van hun rechten dan andere gezinnen, dankzij de rechtenverkenner, en De Kaai verwijst naar diezelfde rechtenverkenner van het OCMW als de succesfactor bij hun project. De stopzetting van het project rechtenverkenner wordt dan ook luidop betreurd.
    • Wat is de reden van de stopzetting van het project? Van de functie van rechtenverkenner?
    • Werd dit project ondertussen heropgestart gezien de waarde ervan voor deze en andere gezinnen/hulpverleners? Of zullen hiertoe stappen gezet worden? 

Bespreking

Antwoord

Het overzicht met beleidsaanbevelingen die SIVI en De Kaai bevatte heel wat degelijk onderbouwde en concrete voorstellen, gebaseerd op hun ervaringen op het terrein. Hun bevindingen en signalen komen sterk overeen met wat onze OCMW maatschappelijk werkers dagdagelijks ook ervaren. Ook tijdens de projecten was er nauwe afstemming met diverse collega’s binnen het OCMW. Hierdoor vonden heel wat van hun aanbevelingen nu al hun weg naar het proactief rechtenbeleid. Het is wel belangrijk dat er voldoende dialoog plaats vindt met de sociale organisaties over wat er gebeurt met deze signalen en welke nieuwe acties rond rechtenbenadering opgestart zijn.

De rechtenverkenner of de rechtenmaatschappelijk werker binnen het proefproject proactieve rechtenbenadering van OCMW Gent had als doel om verschillende methodieken uit te testen om onder bescherming aan te pakken. Er was een sterke link met de projecten van SIVI-vzw en WGC De Kaai. Vanuit het proefproject leerden we welke methodieken een groot resultaat geven om onder bescherming weg te werken. Het project is dus gestopt, maar de leerpunten werden omgezet in een structurele extra inzet op de rechtenbenadering.

Sinds januari 2021 is het welzijnsonthaal binnen de verschillende wijken veranderd. Elk onthaalteam werd uitgebreid. Er is niet één rechtenverkenner per welzijnsbureau, want dan zou die er ook vaak niet zijn bij ziekte, vakantie, … Maar alle onthaalmedewerkers passen de nieuwe methodieken toe om rechten maximaal waar te maken. Er wordt vanuit elk welzijnsonthaal ingezet op het Lerend Netwerk binnen de wijken. Het OCMW gaat vanuit het welzijnsbureau ook vaker langs bij laagdrempelige organisaties in de wijk. Er zal na de versoepelingen van de coronamaatregelen opnieuw en meer ingezet worden op informatiesessies en rechtenateliers. Zo worden mensen sneller toegeleid naar hulpverlening en hun rechten. Alle wijkorganisaties kunnen contact opnemen met de SPOC-lijn (Single Point of contact) van het OCMW. Ze beschikken over een rechtstreeks telefoonnummer en emailadres voor al hun vragen naar OCMW toe.  

Stad en OCMW Gent ondersteunt daarnaast ook heel wat organisaties en werkingen die een rol spelen in het uitputten van rechten, door in te zetten op een warm onthaal waar men aan de slag gaat met de vragen waarmee mensen binnenstappen. Het gaat onder meer over een aantal STEK werkingen van SAAMO, de verenigingen waar armen het woord nemen, de inloopteams en basisvoorzieningen materiële ondersteuning. 

Geïnspireerd door de rechtenwijzer van SIVI verbeteren we dit jaar onze eigen communicatie over sociale rechten en voordelen. De brochures om rechten beter bekend te maken kregen een nieuwe format en werden fiches op maat. Hierbij houden we rekening met kennis en ervaringen uit deze projecten van SIVI en De Kaai, maar ook met de lessen die de Zuidpoort ons aanreikte rond communicatie en heldere taal. Vanuit het Geïntegreerd Breed Onthaal wordt ook meer gecoördineerd ingezet op betere informatie over rechten, bijvoorbeeld via de actie ‘recht van de maand’.

We werken ook verder mee aan een Vlaamse Rechtenverkenner, die bovenlokale en lokale rechten in één digitale toepassing wil ontsluiten.

do 10/02/2022 - 09:43