Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_MV_00095 - Mondelinge vraag van raadslid Evita Willaert: Stijgend aantal mensen naar voedselbank

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 09/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 09/02/2022 - 20:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Anita De Winter; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Astrid De Bruycker; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El-Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00095 - Mondelinge vraag van raadslid Evita Willaert: Stijgend aantal mensen naar voedselbank 2022_MV_00095 - Mondelinge vraag van raadslid Evita Willaert: Stijgend aantal mensen naar voedselbank

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

We zijn koele minnaars van voedselbedeling, maar zolang het nodig blijkt kunnen we niet anders dan met veel respect kijken naar de diverse initiatieven op dit vlak. Het was dan ook een kille opener van het ochtendjournaal te moeten horen dat het aantal mensen dat uit noodzaak naar de voedselbank gaat het voorbije jaar weeral gestegen is. Tezelfdertijd blijkt dat de voedselbedrijven minder overschotten geschonken hebben. 

Indiener(s)

Evita Willaert

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

vr 04/02/2022 - 16:30

Toelichting

Stellen we in Gent dezelfde stijgende trend vast m.b.t. het aantal mensen dat zich uit noodzaak wendt tot de voedselbedeling? 

Heeft het minder aanbod vanuit de voedselbank gevolgen op lokaal vlak? Heeft dit repercussies op de bedeling? 

Hoe zorgen we ervoor dat ook de meest kwetsbare Gentenaars de weg naar de voedselbedeling vinden? 

Bespreking

Antwoord

De Gentse voedselinitiatieven zijn nog volop bezig met de verwerking van hun registraties uit 2021. Vandaar kunnen we momenteel enkel rapporteren over 2020, net zoals de voedselbanken, Uit deze cijfers blijkt dat het aantal unieke personen dat een beroep deed op voedselondersteuning algemeen gezien niet fel is gestegen.
 Maar we zien wel dat mensen vaker en langer gebruik maken van de voedselondersteuning. Daardoor is het aantal bezoekers per openingsmoment met 30% is gestegen. Dit zorgt duidelijk voor meer druk bij de voedselinitiatieven en de vrijwilligers actief binnen deze organisaties.

De impact van het aanbod van de voedselbank is in Gent minder groot dan in een aantal andere gemeentes. Binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) van OCMW Gent werd in 2017 Foodsavers opgericht. Dit is een logistiek platform waar voedseloverschotten worden verzameld en via gekoeld transport geleverd aan sociale organisaties en sociale restaurants.
In 2021 herverdeelde Foodsavers 700 ton voedseloverschotten via voedselinitiatieven.
Daarnaast zijn er ook schenkingen van voeding door privéondernemingen en zien we een grote solidariteit onder de bevolking in de vorm van giften.
Dit alles zorgt ervoor dat voedselinitiatieven in Gent een stuk minder afhankelijk zijn van het aanbod van de voedselbank. Het aanbod aan voedsel bleef voldoende groot en kwalitatief zodat de bedelingen konden blijven doorgaan.  

In 2020 werd een traject materiële hulp opgestart samen met de Gentse voedselinitiatieven, stad en OCMW Gent en de doorverwijzers/toeleiders.  De bedoeling van dit traject was en is om een duurzaam model te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat er een gelijkwaardig aanbod aan materiële hulp bestaat voor elke kwetsbare Gentenaar.

Een belangrijk onderdeel van dit traject is de doorverwijzing naar de voedselinitiatieven. Daarom werd een systeem ontwikkeld dat uitgaat van een inschatting van de situatie van de persoon of het gezin. Hierbij wordt het actueel beschikbaar inkomen, de brede gezinssituatie en de vraag van de personen in kwestie mee in rekening gebracht. 

De doorverwijsfunctie wordt opgenomen door een ruime groep aan professionele hulpverleners: Sociale Dienst, CAW, Kind & Gezin, mutualiteiten, straathoekwerkers, …
 We houden deze groep van doorverwijzers bewust heel ruim, zodat kwetsbare Gentenaars ook vindplaatsgericht bereikt worden.  Kwetsbare Gentenaars kunnen zich ook nog steeds rechtstreeks aanbieden bij een voedselinitiatief. In dit geval worden ze verder geholpen en worden ze ook richting hulpverlening gestuurd voor een officiële ‘doorverwijzing voor materiële hulp’ en in het kader van rechtendetectie. 

do 10/02/2022 - 09:41