Terug
Gepubliceerd op 10/01/2022

2022_BURG_00047 - Omloop het Nieuwsblad 2022 - goedkeuring

burgemeester
ma 10/01/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 10/01/2022 - 11:36
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_00047 - Omloop het Nieuwsblad 2022 - goedkeuring 2022_BURG_00047 - Omloop het Nieuwsblad 2022 - goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135, §2;
• Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken;
• Politieverordening burgemeester ‘betreffende de organisatie van statische betogingen en (sportieve) wedstrijden georganiseerd op de openbare weg conform het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en haar latere wijzigingen’;
• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, artikel 1 en 2;
• Ministeriële omzendbrief OOP 45 van 5 november 2019 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden
• Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikels 40 quater - 41 en 59.19;
• Gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;
• COVID-veiligheidslabel (groen), zoals vermeld op het COVID - event scan formulier;

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
• Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden
• Wet van 16 maart 1968 betreffende de Politie op het Wegverkeer, artikel 9

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op dd. 23/12/2021 mocht ik de vraag ontvangen van koersdirecteur, de heer Wim Van Herreweghe, in naam van de organisatie Flanders Classics tot het inrichten van een WIELERWEDSTRIJD op de openbare weg OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2022 Elite Heren op 26/02/2022'.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad voor elite dames en heren met start te Gent en aankomst te Ninove.

Overeenkomstig het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en haar latere wijzigingen, kan een wedstrijd die plaatsvindt op de openbare weg enkel doorgaan mits voorafgaande toelating van de burgemeester. Bij het verlenen van deze toelating dient de burgemeester rekening te houden met het resultaat van de CERM-matrix.
Uit de aanvraag en de voorgelegde stukken blijkt dat het resultaat van de CERM-matrix (het COVID-veiligheidslabel) tot de ‘categorie groen’ behoort.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Aan de heer Wim Van Herreweghe, koersdirecteur, wordt toelating verleend tot het inrichten van wegwedstrijd voor elite Heren met start op het stedelijk grondgebied van Gent op 26/02/2022.
Afstand : 200 km
Publiciteitskaravaan : neen
signaalgevers : ja
Aantal voertuigen waarvoor de koersdirecteur voornemens is doorgangsbewijzen af te geven: 100 tal
De gevraagde toelating wordt verleend georganiseerd mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2:
Algemene voorwaarden
• De organisatie dient zich te houden aan de COVID-maatregelen die op het moment van het evenement van toepassing zijn. De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van deze maatregelen en van de eventuele bijkomende voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
• Het organiseren van evenementiële randactiviteiten is niet toegestaan.
• Bij overtredingen in het kader van COVID of andere inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
• Deze toelating van de burgemeester, die gegeven wordt in uitvoering van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, en haar latere wijzigingen; komt niet in de plaats van de vergunningen en toelatingen die noodzakelijk zijn op basis van andere toepasselijke regelgeving.
• De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
• Deze toelating is geldig onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 te beperken en van andere toepasselijke regelgeving.
• Een vrije doorgangsruimte van 4 meter (6 meter in bochten) moet voorzien worden voor de hulp – en veiligheidsdiensten.
• De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzaken dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
• Bij de inname van de openbare weg (trottoir/plein) mag geen hinder of gevaar veroorzaakt worden voor de voetgangers, passanten, andere weggebruikers en het openbaar vervoer. Er dient te allen tijde een vrije doorgang van 1.20 meter gegarandeerd worden, tenzij andere afspraken.
• De organisator dient het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) en andere veiligheidsvoorschriften integraal na te leven.
• De organisator dient zich te houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften.
• De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van de wedstrijd en de daarmee gepaarde verkeersmaatregelen. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.
• Indien tijdelijke bewegwijzering wordt aangebracht dient men een speciale toelating aan te vragen bij het Mobiliteitsbedrijf (mobiliteitsbedrijf@gent.be)
• Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
• Indien geen gebruik wordt gemaakt van een erkende bewakingsonderneming, dient een listing (met opgave van de vereiste identiteitsgegevens) van de in te zetten sfeerbeheerders (aantal volgens opgave in veiligheidsdossier organisator) uiterlijk tien dagen voor aanvang event te worden overgemaakt aan de cel private veiligheid van de politiezone Gent (PZ.Gent.DOOB.PrivateVeiligheid@police.belgium.eu)
• Indien uw VZW geen gebruik maakt van het uitzonderingsregime zoals vermeld in de wet private veiligheid, dient een listing (met opgave van de vereiste identiteitsgegevens) van de in te zetten sfeerbeheerders (aantal volgens opgave in veiligheidsdossier organisator) uiterlijk tien dagen voor aanvang van het evenement te worden overgemaakt aan de cel private veiligheid van de politiezone Gent (PZ.Gent.DOOB. PrivateVeiligheid@police.belgium.eu).
• De deelnemers dienen zich ten allen tijde te houden aan het algemeen verkeersreglement, K.B. 01/12/1975
• De organisator is verantwoordelijk voor het reglementair opstellen van de hem ter beschikking gestelde verkeersborden, hekken en nadarafsluitingen (met uitzondering van de reglementair door DWBW geplaatste parkeerverboden). De opstelling gebeurt zoals opgegeven door politiezone Gent.
• De inrichters dienen na het evenement ervoor te zorgen dat de verkeerssignalisatie en nadarafsluitingen op een ordentelijke manier worden weggeruimd en gestapeld
• De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
• Afspraken met de openbare vervoersmaatschappij De Lijn dienen integraal nageleefd te worden.
• De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
• De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.

Bijzondere voorwaarden
• Specifiek voor dit evenement dient de organisatie te voldoen aan volgende voorwaarden: de site ter hoogte van het SMAK (startzone) wordt pas afgesloten voor het verkeer vanaf vrijdag 25/02/2022 om 19.00 uur.