Terug
Gepubliceerd op 01/06/2022

2022_BURG_01009 - Happy Hour personeelsfeest UGent - goedkeuring

burgemeester
wo 01/06/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 01/06/2022 - 11:00
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_01009 - Happy Hour personeelsfeest UGent - goedkeuring 2022_BURG_01009 - Happy Hour personeelsfeest UGent - goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135, §2;
• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 10/5/2022 ontving ik de aanvraag van 'The Oval Office' tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van:
16 juni : Happy Hour, personeelsfeest UGent en 18 juni: Alumnus van het jaar

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om
16 juni : Happy Hour, personeelsfeest UGent - faculteit wetenschappen op Campus De Sterre - grasterrein achter gebouw S9 op Krijgslaan 281 te Gent. Er worden een 1800-tal aanwezigen verwacht, personeel van UGent.
18 juni: Alumnus van het jaar; UGent viert de Alumnus van het jaar - UGent - faculteit Wetenschappen op Campus De Sterre - grasterrein achter gebouw S9 op Krijgslaan 281 te Gent. Er worden een 500-tal aanwezigen verwacht van Alumni UGent.


Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan the Oval Office tot organisatie van
16 juni : Happy Hour, personeelsfeest UGent - faculteit wetenschappen op Campus De Sterre - grasterrein achter gebouw S9 op Krijgslaan 281 te Gent. Er worden een 1800-tal aanwezigen verwacht, personeel van UGent.
18 juni: Alumnus van het jaar; UGent viert de Alumnus van het jaar - UGent - faculteit Wetenschappen op Campus De Sterre - grasterrein achter gebouw S9 op Krijgslaan 281 te Gent. Er worden een 500-tal aanwezigen verwacht van Alumni UGent.
mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
• De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
• Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
• De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
• Deze toelating is geldig onder voorbehoud toepasselijke regelgeving.
• Een vrije doorgangsruimte van 4 meter (6 meter in bochten) moet voorzien worden voor de hulp – en veiligheidsdiensten.
• De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
• De toegelaten publiekscapaciteit van de zaal/site mag niet overschreden worden. Van zodra de voorziene capaciteit bereikt is dient de organisatie de site af te sluiten voor derden.
• Bij de inname van de openbare weg (trottoir/plein) mag geen hinder of gevaar veroorzaakt worden voor de voetgangers, passanten, andere weggebruikers en het openbaar vervoer. Er dient te allen tijde een vrije doorgang van 1.20 meter gegarandeerd worden, tenzij andere afspraken.
• Het openbaar vervoer moet STEEDS doorgang worden verleend.
• De voetgangers zullen NIET gehinderd worden.
• Het voertuigenverkeer mag NIET gehinderd worden.
• Prioritaire voertuigen MOETEN te allen tijde doorgang verleend worden.
• De organisator verbindt zich er toe de openbare weg in dezelfde omstandigheden achter te laten als bij aanvang van de manifestatie.
• Zij zullen zelf instaan voor het verwijderen van alle vuilnis.
• De zichtbaarheid op de verkeerssignalisatie mag niet belemmerd worden.
• De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
• Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden. Brandweeradvies werd op XX aan de organisatie doorgemaild.
• Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
• Zich houden aan het politiereglement op de private ingebruikneming van de openbare weg (goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 20 februari 2017) Dit politiereglement wordt in de gemeenteraad van december gewijzigd met inwerkingtreding 1 januari 2022 en krijgt tevens een nieuwe titel.