Terug
Gepubliceerd op 22/06/2022

2022_BURG_01151 - LivinusRun - goedkeuring

burgemeester
wo 22/06/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 22/06/2022 - 11:39
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_01151 - LivinusRun - goedkeuring 2022_BURG_01151 - LivinusRun - goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135, §2;
• Gelet op het gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 07/06/2022 ontving ik de aanvraag van LivinusRunners vzw tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van LivinusRun, op 26/06/2022 van 08u00 tot 09u00.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een recreatieve loopwedstrijd (marathon) van Gent naar Sint-Lievens-Houtem welke start op de fietsbrug aan het Keizerpark. De deelnemers zullen met bussen van het eindpunt in Sint-Lievens-Houtem naar de startplaats worden gebracht en starten om 08u30 aan de wedstrijd.

Er worden 135 deelnemers verwacht in Gent.

Volgende route zal worden afgelegd: Keizerpark - via fietspad onder Brusselsesteenweg - Franse Vaart - Marie Popelinkaai - Marie Sassepad - Henri Joseph Reystraat - Pad door Bellevue park - Bellevuestraat rechtsaf - pad langs de Schelde - Ijzerweglaan - Meierij - Tragel richting Merelbeke - einde grondgebied Politiezone Gent. De route op Gents grondgebied is 3 km.

De route op Gents grondgebied gaat hoofdzakelijk via fiets/wandelpaden. Het verkeer zal niet gehinderd worden.

Voor de lopers rijden 2 mountainbikers ( = Rode vlag en een inspecteur van de lokale politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem).
Deze worden gevolgd door mobiele seingevers (8 vespa’s) die onderweg instaan voor verkeerstoezicht en een veilig verloop van de wedstrijd. Buiten het grondgebied Gent zullen nog eens 55 seingevers en andere lokale politiezones de wedstrijd in goede banen leiden.
Er zal ook een motard met cameraman meerijden welke live beelden zal maken van de wedstrijd.

De seingevers en de motard hebben reeds veel ervaring met het begeleiden van sportevenementen. Deze zijn ook duidelijk herkenbaar als organisatie met fluo-kledij.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan LivinusRunners vzw tot organisatie van LivinusRun, dit op 26/06/2022 van 08u00 tot 09u00 en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
• De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
• Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
• De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
• Deze toelating is geldig onder voorbehoud van toepasselijke regelgeving.
• De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
• De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
• Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
• Indien tijdelijke bewegwijzering wordt aangebracht dient men een speciale toelating aan te vragen bij het Mobiliteitsbedrijf (mobiliteitsbedrijf@stad.gent)
• De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
• Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
• De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
• De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.
• De niet verwijderbare voetgangerspaaltjes dienen afgeschermd en / of gesignaleerd te worden.
• Het algemeen verkeersreglement dient gevolgd te worden.