Terug
Gepubliceerd op 04/07/2022

2022_BURG_01247 - Tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Goedkeuring

burgemeester
ma 04/07/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 04/07/2022 - 10:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_01247 - Tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Goedkeuring 2022_BURG_01247 - Tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 280.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 279 en 280.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Artikel 279, ┬ž 2 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau, en de briefwisseling van de gemeente/OCMW worden ondertekend door de burgemeester/voorzitter van het vast bureau. Deze bevoegdheid kan overeenkomstig artikel 280 van hetzelfde decreet worden overgedragen aan een of meer leden van het college van burgemeester en schepenen en vast bureau.

De burgemeester/voorzitter van het vast bureau heeft een permanente delegatie tot ondertekening van administratieve stukken namens Stad Gent en OCMW Gent verleend aan de leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau op basis van de door het college van burgemeester en schepenen/vast bureau vastgestelde interne bevoegdheidsverdeling. Besluitvorming hierrond dateert van 3 januari 2019, 24 januari 2019, 15 december 2020 en 3 januari 2022.

Hierdoor kunnen de schepenen de reglementen, verordeningen, beslissingen, akten, en briefwisseling van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, namens de Stad en OCMW Gent, ondertekenen. En dit elk voor hun toegewezen bevoegdheden tot het einde van hun mandaat.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Schepen Evita Willaert zal van 18 juli 2022 tot en met 29 juli 2022 afwezig zijn. Om de continuïteit van de ondertekening te kunnen waarborgen moet een tijdelijke delegatie worden gegeven aan een ander lid van het college.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Evita Willaert, m.n.: Stedelijk onderwijs, onderwijsbeleid, flankerend onderwijsbeleid, educatieve diensten; opvang baby's en peuters, buitenschoolse opvang, regie kinderopvang; Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (ICLB); Gezinsbeleid, Huizen van het Kind; Outreachend Werk; tijdens de afwezigheid van 18 juli 2022 tot en met 29 juli 2022 te delegeren aan schepen Filip Watteeuw.