Terug
Gepubliceerd op 30/05/2022

2022_BURG_00982 - Toelating voor de organisatie van een hengelwedstrijd - Watersportbaan 9000 Gent - Affligemvissers - 19/06/2022 - Goedkeuring

burgemeester
ma 30/05/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 30/05/2022 - 11:53
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_00982 - Toelating voor de organisatie van een hengelwedstrijd - Watersportbaan 9000 Gent - Affligemvissers - 19/06/2022 - Goedkeuring 2022_BURG_00982 - Toelating voor de organisatie van een hengelwedstrijd - Watersportbaan 9000 Gent - Affligemvissers - 19/06/2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet, artikel 135;
 • Het politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen d.d. 19  november 1990, artikel 31.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Nieuwe Gemeentewet, artikel 135;
 • Het politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen d.d. 19  november 1990.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Affligemvissers(vereniging) diende op 23/05/2022 een aanvraag in voor de organisatie van een hengelwedstrijd op de Watersportbaan in Gent op 19/06/2022 in zone 1 van 9u30 tot 15u30.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de organisatie van hengelwedstrijden op de Watersportbaan is de toestemming van de burgemeester vereist.

De toelating zal aan de organisator worden betekend.

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Affligemvissers(vereniging) om, mits naleving van de volgende voorwaarden, gebruik te maken van de Watersportbaan in Gent voor de organisatie van een hengelwedstrijd op 19/06/2022 van 9u30 tot 15u30 

VOORWAARDEN VAN DE CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE

Algemeen veiligheidsaspect

 • Een vrije doorgangsruimte voor de hulp- en veiligheidsdiensten voorzien van 4 meter, in bochten betreft dit 6 meter. De vrije doorgang van 4 meter dient te allen tijde gegarandeerd te worden.
 • Verder dient de site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor de hulp- en veiligheidsdiensten, zodanig dat een eventuele hulpverlening op een snelle en efficiënte wijze kan uitgevoerd worden. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
 • Bij de inname van de openbare weg (trottoir/plein) mag geen hinder of gevaar veroorzaakt worden voor de voetgangers, passanten, andere weggebruikers en het openbaar vervoer.
 • Verzekeringen met dekking voor objectieve aansprakelijkheid en burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
 • Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.

Overlast

 • Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstorten (achterlaten van (vloei)stoffen/afval), lawaaihinder, parkeerhinder, enz. voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.

Opmerkingen

 • Inzake openbare orde is er geen bezwaar.
 • De organisatoren dienen elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie onmiddellijk ter kennis brengen van de cel openbare orde.

Bijlagen