Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00040 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Druktemonitor binnenstad

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:22
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00040 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Druktemonitor binnenstad 2022_MV_00040 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Druktemonitor binnenstad

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Steeds meer steden zetten in op innovatieve technologie en het zgn. ‘Internet of Things’. Ook Gent doet dat. Met een proeftuinexperiment worden de komende drie maanden nieuwe data gegenereerd die o.a. de drukte of de mensenstromen moeten meten in een aantal winkelstraten in het centrum van Gent. Meten is weten maar we moeten dit natuurlijk doen met voldoende respect voor de privacy van onze inwoners en bezoekers.

Daarover volgende vragen:

Indiener(s)

Cengiz Cetinkaya

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

di 18/01/2022 - 14:05

Toelichting

  1. Kan u toelichten wie toegang heeft tot de data die verzameld worden? Hebben de bedrijven die de technologie aanleveren toegang tot deze data of behoren de verzamelde gegevens enkel de Stad Gent toe?
  2. Worden deze data bewaard en zo ja, hoe lang?
  3. Wie is juridisch aansprakelijk voor een goed beheer van de data?
  4. Zal naast de toelichting op de website van de Stad Gent over het soort data dat wordt verzameld, ook de meer technische informatie over elke meetmethode beschikbaar worden gesteld voor het grote publiek? Zodat in alle transparantie duidelijk wordt gemaakt hoe de privacy van de bewoners en bezoekers wordt beschermd.

Bespreking

Antwoord

Samen met de Stad Brugge hebben we de krachten gebundeld om een platform op te zetten met bruikbare data over de drukte in de straten. Bedoeling is om finaal tot een functioneel dashboard te komen met bruikbare druktevoorspellingen voor allerlei sectoren, waaronder voor de handelaars. Om dit te realiseren, is nu binnen het Europees ondersteunde project VLOED een proeftuin opgezet om te onderzoeken welke meetsystemen de meest relevante en accurate data opleveren voor druktemeting in de stad. De komende 3 maanden worden dus verschillende technieken getest. Belangrijk daarbij is dat geen enkele van de gebruikte technologieën werkt op basis van gezichtsherkenning of persoonlijke gegevens registreert. Op die manier wordt de privacy gegarandeerd en kan de slimme technologie ook niet misbruikt worden door derden.

Om nu concreet in te gaan op uw vragen. De data worden aangekocht bij de leveranciers die als beste kandidaat uit de aanbesteding gekomen zijn. Zij staan in voor de correcte verwerking van de data en sturen die dan door naar Stad Gent. Dit wordt mee bepaald in de contractuele overeenkomst.
De  bedrijven zijn geselecteerd voor de Gentse proeftuin o.a. omdat ze geen persoonsgegevens bewaren. De bedrijven die met optische informatie werken, verwerken en wissen de beelden in de camera zelf, en enkel de tellingen worden doorgegeven naar het bedrijf en de stad Gent.
Deze data wordt met behulp van District 09 opgeslagen op het bestaande datalake van het Mobiliteitsbedrijf.

Eigenaar van de verwerkte data is de stad Gent. Dit is niet exclusief, dus de dataleveranciers blijven ook eigenaar van de geleverde data, elk voor hun deel. De data bevatten geen persoonsgegevens, daardoor blijven ze voor onbepaalde duur bewaard en hoeven ze na een bepaalde periode niet verwijderd te worden.  Het doel is ook de data later te kunnen gebruiken om lange termijnreeksen rond drukte op te bouwen en vergelijkingen over de jaren heen mogelijk te maken.

Voor wat betreft de juridische aansprakelijkheid inzake het goed beheer van de data, volgen we de standaardaanpak: de leverancier is verantwoordelijk / aansprakelijk voor hun aandeel in het proces, meer bepaald rond de inwinning en het doorsturen naar de Stad Gent. De opslag, analyse en verwerking valt onder de aansprakelijkheid van de Stad Gent.

Tot slot wat betreft uw laatste vraag. De bedoeling is inderdaad dat er naast de algemene infopagina ook nog een technische pagina komt. Die zal de technische specificaties van de technologie bevatten, de manier waarop de data verwerkt wordt beschrijven alsook de manier waarop data veilig doorgestuurd worden. Dit om aan te tonen dat de gegevens op een veilige, privacy vriendelijke manier verwerkt, doorgestuurd en opgeslagen worden. Die technische info komt er wel pas nadat de technologieën zijn geïnstalleerd. Zo willen we eerst alles intern uitzoeken en goed beschrijven, zodat we hierover duidelijk communiceren. Die info wordt ook door de bedrijven mee aangeleverd. We willen met het project optimaal inzetten op openheid en transparantie. We voorzien ook op de locatie waar de technologieën bevestigd worden een QR-code. Die leidt naar de algemene infopagina en op de algemene pagina komt een link naar de specifieke technischere pagina.

Om te besluiten, alles wordt in het werk gesteld om de privacy te allen tijde te garanderen en hierover ook transparant te communiceren.

di 25/01/2022 - 10:24