Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00045 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: impact actuele coronagolf op onderwijs in Gent

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00045 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: impact actuele coronagolf op onderwijs in Gent 2022_MV_00045 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: impact actuele coronagolf op onderwijs in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Toelichting: 2022 is nog maar ingezet of het onderwijs is aan het kraken onder de vele besmettingen. Ook hier bij ons zet corona onze stedelijke scholen op z'n kop. Ondanks de geldende veiligheidsmaatregelen in de scholen is het dweilen met de kraan open. Leerkrachten en kinderen worden besmet als een lopend vuurtje, vallen uit waardoor volle klassen moeten sluiten.  De werklast en mentale druk voor de leerkrachten die niet besmet zijn is danig hoog dat zelfs die leerkrachten met de beste wil van de wereld geen klassen met niet besmette kinderen er nog kunnen bijnemen.

Indiener(s)

Zeneb Bensafia

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 11:00

Toelichting

 • Wat is de actuele toestand binnen onze Gentse scholen?
 • Op welke manier wordt ondersteuning geboden aan de scholen?
 • Hoe verloopt de organisatie binnen de scholen?
 • Welke impact heeft deze situatie op de leerachterstand van de kinderen?
 • Hoe zit het met de achterstand voor de kinderen op vlak van sociale ontwikkeling?

Bespreking

Antwoord

Geachte collega

 Ik geef u graag een overzicht van de huidige situatie in volgorde van uw vragen.

 Wat is de actuele toestand binnen onze Gentse scholen?

 • Er is een tsunami van coronameldingen. De cijfers vellen week na week opnieuw een triest record. 
 • De druk is zeer hoog bij scholen en de schoolteams. Ze moeten de hele tijd schakelen, aanpassen, inspringen, omschakelen ...  Schooldirecties geven aan dat er geen rustpunt meer is, en dat weegt door. De continuïteit van het onderwijs staat de hele tijd onder druk. 
 • Cijfers weekend 22-23.01.2022
  • 3.500 meldingen via de Zorgatlas werden geregistreerd
  • 104 noodrem-procedures (=melding van 4 positieve leerlingen of 25% van een kleinere klas)
  • 1.781 leerlingen in quarantaine gezet door CLB, op 2 weekenddagen
 • Meldingen bij de CLB’s afgelopen 7 dagen (op datum 22.01.2022)
  • Ongeveer 150 scholen waren de afgelopen 7 dagen betrokken
  • Leerlingen positief: 697 in Basisonderwijs en 919 in Secundair Onderwijs
  • Leerkrachten positief: 107 in BaO en 57 in SO
  • 835 cases nog te tracen voor afsluiting van de cijfers. 
  • 5,2% van de leerlingen en 2,2% van de leerkrachten waren de afgelopen 7 dagen in quarantaine gezet door de CLB’s
 • CLB spreekt van tsunami, nog nooit voorheen waren er zulke hoge cijfers. 
  • Ze moeten prioriteren in het werk;
  • Kerntaken blijven lopen;
   • Contacttracing: achterstand was opgelopen tot 72 uur, maar wordt momenteel teruggebracht naar 24 uur.  Omwille van die achterstand in overleg met CLB's beslist om de noodremprocedure ook in het secundair onderwijs toe te passen.
   • Overmacht (onvoldoende personeel);
   • Noodremprocedure (4 besmettingen of 25% van de klasgroep in basisonderwijs: cluster);
   • Corona-boekhouding: afhankelijk van vaccinatiestatus van leerlingen en leerkrachten is er binnen sommige klassen een heel verschillende quarantainenood.  Vaak onduidelijkheid over vaccinatiestatus leerlingen in SO en personeel. Ook het CLB kent die niet, wel de Vlaamse contacttracing die de Zorgatlas beheert.  

Op welke manier wordt ondersteuning geboden aan de scholen?

Er zin verschillende zaken in gang gezet die zowel op korte als op langere termijn een verschil maken.  Een overzicht:

 • Project “Extra handen”: Groeiende vraag sinds vorige week. Het Onderwijscentrum Gent kan helaas niet aan elke vraag tegemoet komen, gezien de hoge en veelal acute nood. 
 • Project e-inclusie: bedeling van laptops in basis en secundair + uitrol van de digipunten
 • Quarantainecoaches van Stad Gent: aanbod aan scholen voor ondersteuning aan leerlingen in quarantaine: toelichting van de maatregelen, eventueel praktische ondersteuning van het gezin …
 • Kernteam + infomails naar scholen: wekelijks overleg met de onderwijsnetten en de medisch experts + verslag daarvan naar de vertegenwoordigers van de Gentse scholen. Op deze manier houden we de vinger aan de pols. 
 • De Gentse CLB’s ontvingen extra middelen vanuit Vlaanderen voor drie opdrachten: de contact tracing voor scholen en internaten, het samen met de school detecteren van de leerlingen die extra zorg nodig hebben en het actief aanbieden van een onthaal aan alle leerlingen en hun ouders. 

In Gent zetten de drie CLB’s een deel van de middelen gezamenlijk in via vzw TOPunt. Dat doen ze enerzijds voor de contact tracing. Anderzijds versterken de Gentse CLB’s netoverschrijdend een aantal gezamenlijke projecten van vzw TOPunt zoals:

 • Steunpunt leerrecht-leerplicht dat leerlingen begeleidt die dreigen de school te verlaten, 
 • Word Wijs dat jongeren die de school verlieten, opnieuw naar een onderwijstraject begeleidt 
 • en het Overkophuis, waar jongeren terecht kunnen met vragen rond mentaal welzijn. 

Een derde deel van de middelen wordt in elk CLB intern ingezet voor begeleidingen in kader van leerachterstanden en welzijnsvragen van kinderen, jongeren en hun gezinnen.

 Momenteel kunnen de CLB's de kerntaken vrijwaren. Als er echter veel kinderen afwezig zijn op school, wordt het wel moeilijk om de systematische contacten i.k.v. de preventieve gezondheidszorg rond te krijgen. 

 Hoe verloopt de organisatie binnen de scholen?

 • Er zijn grote verschillen. Daar waar het virus aanwezig is, stijgen besmettingen heel snel en is er een grote impact.
 • Elke school kan -binnen de geldende maatregelen- kiezen voor een aanpak op maat: 
  • Soms klas in quarantaine, bv; noodremprocedure
  • Soms hele afdeling in quarantaine, vb wegens te veel leerkrachten besmet 
 • De beslissingen worden intern afgetoetst.  We vragen dat scholen daarbij aandacht hebben voor kwetsbare leerlingen. In het basisonderwijs vragen we bijkomende aandacht voor de organisatie van noodopvang.
 • Dit is niettemin een erg moeilijke organisatie wegens snel wijzigende maatregelen. Scholen besteden veel tijd aan toelichting aan ouders. 
 • Scholen hebben autonomie om te schakelen op afstandsonderwijs volgens noden van de school zelf: in functie van de kwaliteit en de continuïteit van het leerproces van de leerlingen. We sturen niet aan op sluitingen.  Dergelijke beslissing om het wel te doen moet rekening houden met draagkracht van de school en onderwijskwaliteit.  CLB’s stellen zich hardop de vraag waarom huidige regels niet aangepast worden.  Te veel gezonde leerlingen zitten nu (soms bij herhaling) thuis.  Ik zet deze bezorgdheid graag kracht bij.
 • Er is veel onduidelijkheid bij de gezinnen over testing, quarantaine …  Zeker bij de kwetsbare gezinnen.  Wisselende regels helpen daar niet bij.

Welke impact heeft deze situatie op de leerachterstand van de kinderen?

 • Wetenschappelijk onderzoek van de KU Leuven in het basisonderwijs spreekt al over achterstand van 6 maanden. 
 • Ik heb budget vrijgemaakt  om deze leerachterstand te beperken:
  1. Stedelijke coronamaatregel van 1 miljoen euro: ondersteuning voor remediëring van leerachterstand – tot 31/12/21
  2. Stedelijke coronamaatregel van €900.000: bestemd voor remediëring van leerachterstand + project helpende handen: januari tot juni 2022.  Sinds 20.01.2022 ontvangt het Onderwijscentrum een sterk gestegen vraag naar ondersteuning vanuit de scholen. We continueren de werking van vorig jaar.  Er was een positieve evaluatie en we beperken verder de planlast voor de netten.
 • Brugfiguren melden dat sommigen ouders ondersteuning kunnen bieden bij afstandsonderwijs, maar dat dat zeker niet overal lukt. Er is aandacht nodig voor de kwetsbaren! 

Hoe zit het met de achterstand voor de kinderen op vlak van sociale ontwikkeling?

 • Aanvoelen (blijkt uit andere communicatie en wetenschappelijk onderzoek) dat dit echt een bezorgdheid is, maar moeilijk meetbaar “terwijl de kraan nog open staat”. 
 • De basiswerking van het CLB blijft lopen. Men merkt grote noden rond mentale gezondheid, vooral bij jongeren. 
 • Stad Gent kende -vanuit het Vlaams noodfonds Jeugd-Cultuur-Sport- bijkomende middelen toe aan TEJO en OverKop: telkens 30.000 euro.
  1. TEJO biedt gratis therapeutische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De extra steun moet TEJO in staat stellen om meer omkadering te voorzien voor hun vrijwilligers en meer in te zetten op doorstroming van jongeren naar andere organisaties, zodat er bij Tejo voldoende plek blijft voor jongeren die nood hebben aan een gesprek of kort traject.
  2. In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar niet alleen leuke activiteiten doen, maar ook een beroep doen op professionele therapeutische hulp. De extra middelen zijn bedoeld voor het ‘Bruggenbouwersproject’, zodat OverKop het aanspreekpunt kan zijn voor jeugd(welzijns)werkorganisaties en een brugfunctie kan vervullen tussen jeugd(welzijns)werk en jeugdhulp.

 

wo 26/01/2022 - 13:16