Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00055 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Le Centquatre, een Parijse inspiratiebron voor Gent?

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00055 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Le Centquatre, een Parijse inspiratiebron voor Gent? 2022_MV_00055 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Le Centquatre, een Parijse inspiratiebron voor Gent?

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Onlangs bezocht ik in Parijs het multifunctionele cultuurhuis Le Centquatre, gelegen in een minder bekende of toeristische volkswijk, maar een absolute aanrader. Opsommen wat er allemaal te doen is, is bijna onbegonnen werk, maar men kan er proeven van de meest uiteenlopende vormen van cultuur. Er zijn betalende voorstellingen of tentoonstellingen, maar een van de sterktes is dat er ook heel wat gratis en kleinschalig cultuuraanbod is, wat voor velen een drempel wegneemt. De centrale en publiek toegankelijke hal kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor repetities allerhande. Je ziet er zowel dansers, circusartiesten als acteurs hun vaardigheden oefenen en terloops ook elementen uit voorstellingen in opmaak toetsen aan de reacties van het publiek, een heel boeiende wisselwerking.

In Le Centquatre is men geslaagd in wat velen beogen: echt aansluiting vinden bij de buurt en alle soorten cultuurbeoefenaars en -liefhebbers bereiken en verenigen. 

Gent doet al heel wat om cultuur breed toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door sterk in te zetten op kunst in de publieke ruimte, op cultuuraanbod in de wijken en het opentrekken van de opera, om maar enkele concrete projecten te noemen. En uiteraard hebben we heel wat cultuurhuizen met een brede en wervende werking. Een multifunctioneel huis gestoeld op de principes van Le Centquatre lijkt me echter ook voor Gent een waardevolle aanvulling. Zeker met het oog op onze kandidatuur als culturele hoofdstad van Europa in 2030, waarbij cultuurparticipatie toch een belangrijke pijler is. Een project als dit valt natuurlijk niet in 1-2-3 te realiseren, maar het lijkt me zeker de moeite om de haalbaarheid ervan op langere termijn te onderzoeken.

Indiener(s)

Mieke Bouve

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 13:50

Toelichting

Bent u voorstander van dergelijk project? Kan u laten onderzoeken of de filosofie en werkwijze van Le Centquatre ook in Gent een plaats kunnen krijgen? 

Bespreking

Antwoord

Vraag werd schriftelijk beantwoord

Le Cent Quatre is inderdaad met haar bruisend, laagdrempelig en polyvalent karakter een inspirerende plek. Eerst en vooral is het erg belangrijk dat we voor de infrastructurele toekomstplannen van onze stad luisteren naar de bezorgdheden en noden van onze kunst- en cultuursector.

Momenteel werken we met een extern bureau aan de ontwikkeling van een strategisch kader omtrent culturele infrastructuur, dat we als stad kunnen gebruiken om culturele infrastructuur in te zetten als middel bij het realiseren van onze culturele ambities op korte en lange termijn.

Dit strategisch kader werd reeds aangehaald in onze beleidsnota, en zoals daar vermeld, onderzoeken we hier onder meer of er nood is aan een grote zaal voor dans en podiumkunsten in Gent. Ook de infrastructurele noden van onze deelgemeenten worden in het traject opgenomen.

We starten met een analyse van de huidige situatie, werken naar een visie op de gewenste toestand om te eindigen met een inzicht in de grootte van de kloof tussen de huidige en de gewenste toestand. De sector wordt hier nauw bij betrokken. Ik ben alvast benieuwd naar het resultaat, maar ik kan er uiteraard nog niet op vooruitlopen. We starten voor al onze toekomstige werven graag vanuit een gedragen vraag- en behoefteanalyse.

Op de vraag naar ruimte om te kunnen experimenteren en om nieuwe ideeën en organisaties een kans te geven, kennen we sinds jaren het kader van tijdelijke invullingen in onze stad. Dit kader biedt een enorme opportuniteit om buiten de eerder vanzelfsprekende culturele infrastructuren aan de slag te gaan.

Het betrekken van en het samenwerken met de buurt is in de meeste van deze tijdelijke invullingen een voorwaarde en ook evidentie. Ik ben er van overtuigd dat een aantal van onze tijdelijke invullingen kleine CentQuatre’s zijn. Denk zo bijvoorbeeld aan de Meubelfabriek, waar 23 zeer verschillende organisaties aan de slag zijn. Een plek waar heel wat te beleven valt: je kan er bijvoorbeeld repeteren, workshops volgen, telewerken in de coworking, je uitleven op de graffitimuur en skaten in het skatepark.

Vanaf dit jaar krijgen we er een grote tijdelijke invulling voor de kunstensector bij op de Arsenaalsite.  Ook hier zie ik hier duidelijke parallellen met le CentQuatre.

Ik citeer even uit de conceptnota die de verschillende organisaties uit de Gentse kunst- en cultuursector schreven voor de inhoudelijke invulling van de Arsenaalsite:  “Arsenaal wil een toegankelijk en inclusieve ruimte zijn met een meerstemmig, tolerant en non-discriminatoir karakter. Een platform dat zich engageert voor wat zich net onder de oppervlakte beweegt. Een multidisciplinaire ruimte waar muziek, beeldende kunst, podium kunnen samenvloeien. Een vrije plek die veilig aanvoelt. Waar alle gebruikers zonder onderscheid van geloof, gender, leeftijd, taal of afkomst zich welkom voelen. Een safe space die ook kinderen en jongeren van de stad een stem geeft. Het mag een plek zijn waar mensen kunnen proberen.” En in dit alles speelt de buurtbetrokkenheid een grote rol.

Er zal gefocust worden op gedeelde ontwikkeling-, presentatie- en experimenteerruimte voor de hele Gentse kunstensector.

Daarnaast wordt de site ook een plek voor onder meer ateliers, repetities, workshops, toonmomenten, locatieprojecten en tentoonstellingen en last but not least: een plek waar ontmoeting centraal kan staan.

Zoals u hoort, collega Bouve, zijn dit heel wat functies die ook in Le CentQuatre samengebracht worden. Grote verschil dat er in Parijs ook nog eens een high end kunstencentrum aan verbonden is, met een gelijkaardige programmatie die we in Gent kennen van onder andere Kunstencentrum Vooruit.

De druk op ruimte in onze stad is enorm. Dit werd vorige jaar nogmaals bevestigd door de Landschapstekening Kunsten. Voor kunstenaars en kunstenorganisaties is het steeds moeilijker om betaalbare, bruikbare en voldoende vrije ruimte te vinden om te werken en dat werk te presenteren. Projecten als Le CentQuatre, maar ook het plan van de sector voor de tijdelijke invulling van de Arsenaalsite geven hier een antwoord op.

Uiteraard spreken we op dit moment enkel over een tijdelijke bestemming van de site, maar het zal alvast een grote verrijking en experiment zijn voor onze Gentse sector en ik ben er zeker van dat hier in de toekomst nog veel over gereflecteerd zal worden.

di 25/01/2022 - 09:44