Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00411 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Framed, betere verstandhouding tussen jongeren en politie

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 18:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00411 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Framed, betere verstandhouding tussen jongeren en politie 2022_MV_00411 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Framed, betere verstandhouding tussen jongeren en politie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De reeks Framed loopt ondertussen drie weken. Jongeren en politiemensen worden er samengebracht om wederzijdse vooroordelen uit de baan te ruimen en werk te maken van een betere onderlinge verstandhouding, zeer behartenswaardige doelstellingen wat ons betreft.

Indiener(s)

Fourat Ben Chikha

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 22/06/2022 - 15:16

Toelichting

Zijn er ondertussen al reacties binnengekomen op deze reeks? Welke richting gaan deze uit?

Is er nazorg voorzien voor jongeren en politiemensen die aan deze reeks meewerkten? waaruit bestaat deze? 

Bespreking

Antwoord

De korpschef geeft mij het volgende informatie doorgestuurd. 

Tot nu toe is het Gentse korps zeer tevreden met de reacties op de reeks en met de reeds binnengekomen cijfers.  De Gentse Flikken willen vooral Gentse jongeren bereiken, en dit met een positief verhaal. Het gaat vooral om luisteren naar elkaar, elkaar leren kennen en respecteren. Via deze reeks willen politie en jongeren aantonen dat dit wel degelijk mogelijk is. Vooroordelen moeten na de reeks plaats maken voor begrip en dialoog.
Of zoals onze korpschef het mooi heeft verwoord, op het einde van de dag zijn we gewoon allemaal mensen, of je nu een blauw politiepak draagt of een hoodie.

Belangrijk is vooral dat alle afleveringen in hun geheel worden bekeken. Er zit immers een zekere opbouw in de reeks. In de laatste aflevering zoeken de politiemensen en de jongeren samen naar oplossingen. 

Als we naar het bereik kijken, dan zijn er via sociale media per aflevering gemiddeld 10.000 views. Er is een retentieratio van gemiddeld 20%, wat volgens de communicatie-experten binnen de Gentse politie zeer hoog is voor sociale media video's van meer dan 10 minuten. 

Wat de reacties op Framed betreft, stelt de Politiezone Gent dat het programma op veel bijval kan rekenen. Het feit dat de verhalen in deze reeks authentiek zijn, spreekt de kijker aan. Het project wordt in zijn algemeenheid zeer positief onthaald. We kregen onder meer heel wat positieve reacties van andere politiezones en ook van het jeugdnetwerk, de FOD BiZa en van Unia.

Wat uw vraag betreft rond de zorg en nazorg, zowel naar de deelnemende jongeren als de collega’s is hier veel aandacht aan besteed, zowel vanuit de politie als vanuit het communicatiebureau.

De jongeren hebben de geselecteerde beelden op voorhand kunnen bekijken, en konden opmerkingen formuleren. In de reeks werden enkele persoonlijke getuigenissen weerhouden, de jongeren, alsook hun ouders, werden hierover geïnformeerd en konden hier indien gewenst voorbehoud bij maken.

Voor de lancering werden aan de jongeren ook de mogelijkheid gegeven om gratis deel te nemen aan een mediatraining, om hen te ondersteunen als de media over de serie communiceert of hen wil interviewen. Zeven van de twaalf

jongeren hebben hieraan deelgenomen. Ook de jeugdcoördinator van de politie en de perswoordvoerder waren hierop aanwezig voor eventuele vragen.

Bij persvragen is de communicatiedienst van de politie het eerste contactpunt, ook voor de jongeren. De jongeren zijn daarvan op de hoogte.

Met betrekking tot mogelijke reacties op sociale media is de jeugdcoördinator binnen PZ Gent de contactpersoon voor de jongeren die zich door bepaalde reacties gekwetst kunnen voelen of niet weten hoe te reageren of hoe ermee om te gaan. Samen met de communicatiedienst wordt dan verder bekeken hoe daar best mee omgegaan wordt. Ook het communicatiebureau speelt hierin een belangrijke rol, gezien zij de meeste rechtstreeks contacten onderhouden met de jongeren. Momenteel heeft geen enkele jongere aangegeven negatieve reacties te ondervinden.

De politie houdt sowieso de vinger aan de pols voor de komende afleveringen. Er is een sterke wisselwerking en een permanente feedback tussen de communicatiedienst van de PZ Gent en het communicatiebureau om eventuele problemen bij de deelnemende jongeren snel te detecteren en er sturing aan te geven.

Naast de jongeren is er ook veel aandacht besteed aan de deelnemende politieagenten. Ook zij konden de beelden op voorhand bekijken en eventuele opmerkingen formuleren. Iedereen was enthousiast over het resultaat.  En ook zij worden ondersteund door de communicatiedienst en de perswoordvoerder bij eventuele persvragen. Dezelfde ondersteuning wordt voorzien bij eventuele negatieve reacties via sociale media. Momenteel geven de deelnemers aan vooral positieve reacties te krijgen op de reeks en hun deelname.

Om te besluiten, het ganse initiatief is goed omkaderd, zowel naar de deelnemende jongeren als de deelnemende politieagenten. Onze Gentse politie levert veel inspanningen om een goede verstandhouding op te bouwen met jongeren. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij heel belangrijk. Initiatieven zoals Framed helpen om elkaar beter te begrijpen en te werken aan die goede verstandhouding, om aan de hand van dergelijk concept over diverse thema’s openlijk en respectvol het maatschappelijk debat te voeren.

wo 29/06/2022 - 12:48