Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00342 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Knijtenprobleem Scheldearm

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 19:02
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00342 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Knijtenprobleem Scheldearm 2022_MV_00342 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Knijtenprobleem Scheldearm

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 19/05/2022 - 10:20

Toelichting

Vorige week maandag vond er een infomoment plaats voor de omwonenden van de Scheldearm over de knijtenplaag. Menig bewoner kwam echter teleurgesteld thuis na deze infovergadering. De stad kondigde immers aan dat er geen water meer door de Scheldearm zal gestuwd worden om de knijtenlarven weg te spoelen. De stad zal daarentegen dit jaar opnieuw werken met een meldpunt en workshops organiseren waar de omwoners kunnen leren om zelf vallen te maken. Een echte oplossing kunnen we dit echter niet noemen.

 

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

  • Kan de schepen toelichten om welke reden(en) er geen water meer gestuwd zal worden? 

- In welke zin heeft het stuwen van water een andere impact dan de dagelijkse getijdenwerking?

  • Wegen de argumenten om geen water te stuwen volgens de schepen op tegen de overlast die de bewoners ervaren door de knijtenplaag?

Bespreking

Antwoord

Aangezien dit vragen zijn voor de waterbeheerder en de vragen betrekking hebben tot het Sigmaplan, werden deze doorgestuurd naar de Vlaamse Waterweg. Eigenlijk is dit een vraag voor het Vlaamse niveau. Ik geef u wel graag hun antwoorden mee, mr Robert, want zoals u weet is de bestrijding van de knijtenoverlast een dossier dat wij van zeer nabij opvolgen en waar veel Gentenaars een rechtstreekse impact van ondervinden.

  1. Kan de schepen toelichten om welke reden(en) er geen water meer gestuwd zal worden? In welke zin heeft het stuwen van water een andere impact dan de  dagelijkse getijdenwerking?

Onderzoek toont aan dat de bodem van de Schelde verontreinigd is. Deze verontreiniging kent vermoedelijk deels een historische oorsprong door industriële activiteiten langs de schelde.

Een bovendebiet brengt het stroomopwaarts water in dit zuidelijkere deel van de Schelde. Dit stroomopwaarts water kan de verontreiniging volgens experten nog vergroten. Het studiebureau dat dit onderzoek uitvoerde formuleerde in haar advies na analyse van de resultaten dat het gezien de huidige situatie en onder de huidige omstandigheden niet wenselijk is om een bovendebiet in te stellen. DVW neemt op dit moment samen met OVAM een aantal vervolgstappen om de vervuiling verder af te perken en om een bodemsaneringsplan op te stellen. Tot dan acht DVW het ongewenst om de bodem van dit deel van de Schelde verder actief te verstoren.

  1. Wegen de argumenten om geen water te stuwen volgens de schepen op tegen  de overlast die de bewoners ervaren door de knijtenplaag? 

DVW hanteert hier dus het voorzorgsprincipe: door het bovendebiet niet meer in te stellen, vermijdt men een ruimere verontreiniging. Tot wanneer er duidelijkheid is rond de exacte verspreiding van de verontreiniging en de sanering van de bodem zullen zij geen bovendebiet meer instellen.

Meneer Robert, wij hebben vanuit de Stad Gent in alle overleggen steeds aangedrongen om alle mogelijke maatregelen te nemen die de knijtenoverlast kunnen indijken. We hebben daar de voorbije jaren ook constructief rond kunnen werken met DVW. De beslissing rond het niet langer instellen van het bovendebiet is geen beslissing van de Stad Gent, maar van DVW. Ik heb persoonlijk wel vertrouwen in hun afweging en begrip voor hun keuze om hier het voorzorgsprincipe te hanteren.

We blijven intussen inzetten op de langetermijnoplossing tegen knijtenoverlast. Dit komt er in de vorm van een jaarrond GGG (gecontroleerd gereduceerd getijdengebied) in het kader van de uitvoering van het sigmaplan. De startdatum voor de uitvoering van dit project is momenteel voorzien in 2025. De definitieve oplossing om knijtenoverlast te vermijden zal bestaan uit een combinatie van regelbare waterstanden en een gezoneerde inrichting waarbij ter hoogte van de woonkernen rond de Zeeschelde wordt ingezet op het vermijden van een habitat waarin de knijten (en de larven ervan) kunnen gedijen.

di 24/05/2022 - 10:14