Terug
Gepubliceerd op 03/01/2022

2022_BURG_00001 - Delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad Gent en OCMW Gent - Goedkeuring

burgemeester
ma 03/01/2022 - 11:00 Laptop burgemeester
Datum beslissing: ma 03/01/2022 - 14:07
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_00001 - Delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad Gent en OCMW Gent - Goedkeuring 2022_BURG_00001 - Delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad Gent en OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 279 en 280.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 280.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Artikel 279, § 2 en §5 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepalen dat reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester/voorzitter van het vast bureau en van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau, en de briefwisseling van de gemeente/OCMW worden ondertekend door de burgemeester/voorzitter van het vast bureau. Deze bevoegdheid kan overeenkomstig artikel 280 van hetzelfde decreet worden overgedragen aan een of meer leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau.

De burgemeester/voorzitter van het vast bureau heeft een permanente delegatie tot ondertekening van administratieve stukken namens Stad Gent en OCMW Gent verleend aan de leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau op basis van de door het college van burgemeester en schepenen/vast bureau vastgestelde interne bevoegdheidsverdeling. Besluitvorming hierrond dateert van 3 januari 2019, 24 januari 2019 en 15 december 2020.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Naar aanleiding van het ontslag van rechtswege van schepen Annelies Storms en de aanstelling van mevrouw Hafsa El-Bazioui als schepen met ingang van 1 januari 2022, heeft het college van burgemeester en schepenen/vast bureau de functionele bevoegdheden van de onderscheiden schepenen opnieuw vastgesteld.

In navolging hiervan is het aangewezen ook de bevoegdheid tot ondertekenen van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester/voorzitter van het vast bureau en van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau, en de briefwisseling van de gemeente/OCMW opnieuw te delegeren naar de onderscheiden schepenen op basis van deze nieuw vastgestelde bevoegdheidsverdeling. Hogervermelde eerdere besluitvorming wordt met dit besluit vervangen.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester/voorzitter van het vast bureau, van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW, te delegeren met betrekking tot:

mobiliteitsbeleid, parkeerbeleid en verkeersplanning, taxidiensten;
inname openbare weg (reclame, kabels, straatmeubilair, straatgeveltuintjes en leidingen);
inname van de openbare weg voor terrassen en ambulante handel en tijdens de Gentse Feesten;
stedelijke wegen, bruggen en (onbevaarbare) waterlopen;
lichtplan;
3D GIS;
buurtwegen, rooilijnen;
architectuurbeleid, stadsbouwmeester;
stedenbouw, omgevingsvergunningen;
bescherming van monumenten en stadsgezichten en van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen, beheer over stadsmonumenten, stadsarcheologie, Archief Gent;
notarisinlichtingen;
tijdelijke inname van de openbare weg;
herstelvorderingen

aan Filip Watteeuw, eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw en lid vast bureau en dit tot het einde van dit mandaat.

Artikel 2

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester/voorzitter van het vast bureau, van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW, te delegeren met betrekking tot:

beleid inzake economie, economische dienstverlening, kantoren, bedrijventerreinen, acquisitie, uitgiftebeleid, sectorenbeleid, ondernemerschap, startersbeleid, duurzaam ondernemen;
markten en foren, ambulante handel, middenstand, detailhandel;
sportbeleid;
publiekszaken en digitalisering (District09);
informatisering van stadsdiensten;
administratieve vereenvoudiging;
haven

aan Sofie Bracke, tweede schepen en schepen van Economie, Handel, Sport en Haven en lid vast bureau en dit tot het einde van dit mandaat.

Artikel 3

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester/voorzitter van het vast bureau, van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW, te delegeren met betrekking tot:

stedelijk onderwijs, onderwijsbeleid, flankerend onderwijsbeleid, studentenaangelegenheden;
voor- en naschoolse en buitenschoolse opvang, Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (ICLB);
gezinsbeleid, Huizen van het Kind;
jeugdbeleid;
outreachend werk

aan Elke Decruynaere, derde schepen en schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd en lid vast bureau en dit tot het einde van dit mandaat.

Artikel 4

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester/voorzitter van het vast bureau, van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW, te delegeren met betrekking tot:

natuurontwikkeling, stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen;
openbaar groen;
beleidsparticipatie en cocreatie;
stedelijke buurtwerking;
gelijke kansenbeleid, beleid voor etnisch-culturele minderheden en integratiebeleid, beleid voor personen met een handicap;
welzijnsbeleid

aan Astrid De Bruycker, vierde schepen en schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen en lid vast bureau en dit tot het einde van dit mandaat.

Artikel 5

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester/voorzitter van het vast bureau, van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW, te delegeren met betrekking tot:

stadsontwikkeling;
ruimtelijke planning;
grond- en pandenbeleid;
onteigening in het kader van RUP's;
cultuurbeleid, receptieve ruimten, toezicht op erediensten;
financiële participaties;
toezicht op Jan Palfijn;
intergemeentelijke samenwerking en intercommunales;
stads- en OCMW-pensioenen

 aan Sami Souguir, vijfde schepen en schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning en lid vast bureau en dit tot het einde van dit mandaat.


Artikel 6

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester/voorzitter van het vast bureau, van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW, te delegeren met betrekking tot:

milieu: omgevingsvergunning, lucht, geluid, milieutoezicht, MER, circulaire economie, bodem;
klimaat en energie;
wonen en woontoezicht;
landbouw en voeding;
dierenwelzijn

aan Tine Heyse, zesde schepen en schepen van Milieu, Klimaat en Wonen en lid vast bureau en dit tot het einde van dit mandaat.

Artikel 7

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester/voorzitter van het vast bureau, van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW, te delegeren met betrekking tot:

burgerzaken, ambtenaar burgerlijke stand, begraafplaatsen, vreemdelingen, militie, rijbewijzen, reispassen, verkiezingen, legalisaties;
protocol

aan Isabelle Heyndrickx, zevende schepen en schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand en lid vast bureau en dit tot het einde van dit mandaat.

Artikel 8

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester/voorzitter van het vast bureau, van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW, te delegeren met betrekking tot:

jaarmarkten, Gentse Feesten, kermissen, feesten, dekenij- en buurtfeesten;
evenementenbeleid;
Film Office;
beleid inzake arbeidsmarkt en werkgelegenheid, werkervaringsprojecten, sociale tewerkstelling ten behoeve van kortgeschoolde en langdurig werkzoekenden;
afvalpreventie, -inzameling en -verwerking;
openbare netheid;
toerismebeleid

aan Bram Van Braeckevelt, achtste schepen en schepen van Netheid, Toerisme, Werk en Feesten en lid vast bureau en dit tot het einde van dit mandaat.

Artikel 9

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester/voorzitter van het vast bureau, van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW, te delegeren met betrekking tot:

facilitair beleid en patrimonium;
onderhoud van standbeelden, fonteinen, openbaar sanitair, kiosken;
sociale personeelsaangelegenheden;
HR-beleid;
kwaliteitszorg;
interne preventie en bescherming op het werk, arbeidsgeneeskunde, geneeskundige controle;
internationale solidariteit

aan Hafsa El-Bazioui, negende schepen en schepen van Personeel, Facilitair Management en Internationale Solidariteit en lid vast bureau en dit tot het einde van dit mandaat.


Artikel 10

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester/voorzitter van het vast bureau, van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW, te delegeren met betrekking tot:

sociaal beleid;
seniorenbeleid;
ouderenzorg;
voorzitter BCSD;
armoedebeleid;
gezondheidsbeleid, Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC), eretekens laureaat van de arbeid, liefdadigheidsfeesten, tombola's en collecten, aanvragen privé-pensioenen, stadsfinanciën;
financieel toezicht verzelfstandigingen;
dienstenbedrijf

aan Rudy Coddens, tiende schepen en schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën en lid vast bureau en dit tot het einde van dit mandaat.

Artikel 11

Deze beslissing vervangt volgende besluiten:

- het besluit van de burgemeester van 3 januari 2019 houdende de goedkeuring van de delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent.

- het besluit van de burgemeester van 24 januari 2019 houdende de goedkeuring van de delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent.

- het besluit van de burgemeester van 15 december 2020 - 2020_BURG_00724 - Delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Wijziging.Bijlagen

  • 20190103_SJ_Permanente handtekeningdelegatie.pdf
  • 20190124_SJ_Permanente handtekeningdelegatie.pdf