Terug
Gepubliceerd op 09/06/2022

2022_AV-SVK_00005 - Jaarrekening 2021 - Vaststelling

Algemene Vergadering SVK
wo 08/06/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 08/06/2022 - 19:10
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Jaarrekening. voor het jaar 2021

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Tine Heyse, afgevaardigde/voorzitter; Evita Willaert, afgevaardigde; Carl De Decker, afgevaardigde; Ronny Rysermans, afgevaardigde; Sven Taeldeman, afgevaardigde; Mehmet Sadik Karanfil, afgevaardigde; Jef Van Pee, afgevaardigde; Stijn De Roo, afgevaardigde; Christiaan Van Bignoot, afgevaardigde; Caroline Persyn; Koen Van der Jeugt; Wouter Provoost

Afwezig

Sonja Welvaert, afgevaardigde

Verontschuldigd

Rudy Coddens, afgevaardigde

Secretaris

Wouter Provoost

Voorzitter

Tine Heyse, afgevaardigde/voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_AV-SVK_00005 - Jaarrekening 2021 - Vaststelling

Aanwezig

Tine Heyse, Evita Willaert, Carl De Decker, Ronny Rysermans, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Jef Van Pee, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Koen Van der Jeugt, Wouter Provoost
Stemmen voor 8
Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Jef Van Pee, Carl De Decker, Evita Willaert, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Tine Heyse
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 2
Ronny Rysermans, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_AV-SVK_00005 - Jaarrekening 2021 - Vaststelling 2022_AV-SVK_00005 - Jaarrekening 2021 - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 490, ยง 1 en 2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 260, eerste en tweede lid, 261, 489 en 490;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
  • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
  • De statuten van SVK Gent, artikels 15, 26 en 27.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

De algemene vergadering moet zich voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het boekjaar 2021 sluit af met een positief budgettair resultaat van 651 euro, waar we in het meerjarenplan een resultaat van - 8.503 euro beoogden. Het bestedingsniveau (= wat werd ontvangen/uitgegeven tegenover gebudgetteerd) ligt voor de ontvangsten op 85,4% en voor de uitgaven op 85,1%. Dit lagere bestedingsniveau kan verklaard worden doordat de vooropgestelde groei in het aantal woningen niet werd gerealiseerd (minder huurinkomsten en -uitgaven, maar ook minder personeel).

Een meer gedetailleerde bespreking van de cijfers is te vinden in Deel 3, 23. Toelichting en analyse bij de jaarrekening 2021.

SVK Gent heeft op het einde van het boekjaar 2021 een gecumuleerd budgettair resultaat van 261.530 euro.  

In een tweede besluit wordt de verwerking van dit resultaat voorgelegd. 

Tegelijk met de goedkeuring van de jaarrekening wordt kwijting aan de bestuurders gevraagd aan de algemene vergadering.

Het inhoudelijk jaarverslag SVK Gent 2021 en de specifieke rapportering die de Vlaamse Overheid oplegt aan SVK's werden reeds goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van 9 maart 2022.

Besluit

De algemene vergadering svk beslist:

Artikel 1

Stelt vast, de jaarrekening over het jaar 2021.

Artikel 2

Stelt vast, het verlenen van kwijting aan de bestuurders.

Artikel 3

Stelt vast, dat een afschrift van de vastgestelde beleidsevaluatie binnen 20 dagen aan OCMW Gent bezorgd wordt.