Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

Agenda  commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)

di 08/02/2022 - 19:00 Digitale zitting

 • IR 12.

  2022_MV_00093 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Ontharding versus toegankelijkheid

 • 1.

  2022_GR_00086 - Reglement voor een subsidie aan startende ondernemers - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde wijziging van de artikelen 4, 6 en 8  aan het 'Reglement voor een subsidie aan startende ondernemers'  (goedgekeurd door de gemeenteraad  van 28 september 2020), goed te keuren en in werking te laten treden op 1 maart 2022.

  Wanneer niet langer voldaan wordt aan de objectieve verplichtingen verbonden aan het afsluiten van het starterscontract, zoals bepaald in artikel 4§1 van het reglement voor een subsidie aan startende ondernemers, wordt voorgesteld om hiervoor geen beoordeling en tussenkomst meer te voorzien van het Beoordelingscomité. Deze objectieve verplichtingen gedurende de looptijd van het contract zijn: 1. het volgen van de opgegeven vorming, 2.het jaarlijks beroep doen op advies, 3.de activiteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep en 4. de vestiging van de onderneming in Gent behouden (postcode 9000 - 9052).

  Deze voorwaarden kunnen gecheckt worden adhv documenten die kunnen opgevraagd worden (KBO enz). Wanneer er echter een beoordeling dient te gebeuren - bij het inroepen van verschoningsgronden op basis van overmacht zoals voorzien in artikel 6 §5 a 3) van het reglement Starterscontracten- zal het Beoordelingscomité nog steeds hierover advies geven aan het college van burgemeester en schepenen. 

  Bijkomend wordt in artikel 8 een nieuwe paragraaf toegevoegd om eventueel financiële verplichtingen aan de Stad Gent te kunnen verrekenen vooraleer over te gaan tot het uitbetalen van de subsidie. 

 • 2.

  2022_GR_00087 - Huishoudelijk reglement voor het Beoordelingscomité voor Starterscontracten - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde wijziging van artikel 7 van het Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten (goedgekeurd door de gemeenteraad  van 28 september 2020), goed te keuren en in werking te laten treden op 1 maart 2022.

  Wanneer niet langer voldaan wordt aan de objectieve verplichtingen verbonden aan het afsluiten van het starterscontract, zoals bepaald in artikel 4§1 van het reglement voor een subsidie aan startende ondernemers, wordt voorgesteld om hiervoor geen beoordeling en tussenkomst meer te voorzien van het Beoordelingscomité. Deze objectieve verplichtingen gedurende de looptijd van het contract zijn: 1. het volgen van de opgegeven vorming, 2.het jaarlijks beroep doen op advies, 3.de activiteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep en 4. de vestiging van de onderneming in Gent behouden (postcode 9000 - 9052).

  Deze voorwaarden kunnen gecheckt worden adhv documenten die kunnen opgevraagd worden (KBO enz). Wanneer er echter een beoordeling dient te gebeuren - bij het inroepen van verschoningsgronden op basis van overmacht zoals voorzien in artikel 6 §5 a 3) van het reglement Starterscontracten- zal het Beoordelingscomité nog steeds hierover advies geven aan het college van burgemeester en schepenen. 


 • 3.

  2022_GR_00069 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor het verwijderen van wegmarkeringen - TDW/2021/117 - ID5256 - Bestek - Vaststelling

 • 4.

  2022_GR_00083 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken Nieuw Gent, cluster Kikvorsstraat - TDW/2022/001 - ID5262 - Bestek - Vaststelling

 • 5.

  2022_GR_00004 - Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde - Fase II - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde en de beknopte beschrijving. 

 • 6.

  2022_GR_00082 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 11 december 2021 t.e.m. 14 januari 2022 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over de periode 11 december 2021 t.e.m. 14 januari 2022 van de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden.

 • 7.

  2022_GR_00126 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van de Fietssnelweg F42 Ringvaart - Wondelgem - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van de Fietssnelweg F42 Ringvaart -  Wondelgem vast te stellen.

  De  motivering  van het onteigeningsplan wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. 

  Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften tegen het voorlopig onteigeningsbesluit  ingediend.  Het verslag van het openbaar onderzoek omschrijft de formaliteiten ter uitvoering van de organisatie van het openbaar onderzoek.