Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_GR_00126 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van de Fietssnelweg F42 Ringvaart - Wondelgem - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 15/02/2022 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00126 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van de Fietssnelweg F42 Ringvaart - Wondelgem - Goedkeuring 2022_GR_00126 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van de Fietssnelweg F42 Ringvaart - Wondelgem - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Decreet houdende gemeentewegen van  3 mei 2019 art 27
  • Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 art 28

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, art 6,°1
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 40,§1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Huidig dossier heeft betrekking op de aanleg van een nieuw fietspad te Wondelgem langs de spoorlijn L58 tussen Heinakker en de Ringvaartweg-Wondelgem. In samenwerking met De Vlaamse Waterweg, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Evergem wenst de stad Gent over te gaan tot de realisatie van een gedeelte van de fietssnelwegF42 Gent – Brugge. Dit omvat de bouw van een fietsers- en voetgangersbrug over de Ringvaart te Wondelgem en (kant Gent) het toeleidend fietspad richting R4 waar het zal aansluiten op het nog te realiseren knooppunt W9 van het project R4WO, en de aansluiting naar Heinakker.Het tracé van de fietssnelweg F42 loopt vanaf Gent tot Eeklo parallel met dat van de spoorlijnL58. In het huidige projectgebied is langs de spoorlijn L58 geen openbaar domein beschikbaar voor de aanleg van dit nieuwe fietspad. Bijgevolg moet er worden overgegaan tot de verwerving van 5 innemingen.Niettegenstaande de Stad Gent volop in minnelijke gesprekken zit en hoopt op een akkoord tussen partijen wenst ze als laatste redmiddel de onteigeningsprocedure op te starten. Dit moet worden aanzien als ultimum remedium als het minnelijke overleg niet slaagt.

Met de aanvraag van de omgevingsvergunning nr. OMV_2020075995 werd in toepassing van artikel 12 van het decreet op de gemeentewegen ook een rooilijn vastgelegd. Deze omgevingsvergunning had betrekking op het aan te leggen fietspad en fietsbrug. De onteigeningsprocedure zal worden gevoerd ter realisatie van deze rooilijn.

Op 22 november 2021 werd het voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd.

Vervolgens werd er een gezamenlijk openbaar onderzoek gehouden van 13 december 2021 tot en met 20 januari 2022.

Tijdens deze periode  werden er geen  bezwaarschriften ingediend.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het verslag  van het openbaar onderzoek geeft de formaliteiten van het openbaar onderzoek weer.

De bijgevoegde motiveringsnota,  integraal deel uitmakende van dit besluit, geeft meer toelichting naar problematiek ,het algemeen belang  en de onteigeningsnoodzaak van dit project.  

De bijgevoegde projectnota, integraal deel uitmakende van dit besluit, beschrijft het project en de te realiseren werken evenals de voorziene termijnen, realisatievoorwaarden en beheersmodaliteiten.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van het openbaar onderzoek   goed te keuren .

Vervolgens vragen we een definitieve goedkeuring van  de motiveringsnota ,de  projectnota en het onteigeningsplan waardoor   het definitief onteigeningbesluit wordt vastgesteld.


Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het verslag van het openbaar onderzoek dat bij dit besluit wordt gevoegd.

Artikel 2

Keurt definitief goed de motivering van het algemeen nut en de onteigeningsnoodzaak, zoals uiteengezet in
de motiveringsnota die bij dit besluit wordt gevoegd .

Artikel 3

Keurt  definitief goed de projectnota die bij dit besluit wordt gevoegd.

Artikel 4

Keurt definitief goed het onteigeningsplan dat bij dit besluit wordt gevoegd.

Artikel 5

Stelt het definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van de Fietssnelweg F42 Ringvaart Wondelgem vast.