Terug
Gepubliceerd op 16/02/2022

2022_MV_00097 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Vernietiging Raad Van State bepaling van het Gentse Lez-reglement: motorvoertuigen, ouder dan 40 jaar, krijgen onbeperkte LEZ toelating mits aanschaf jaarpas.

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 15/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 15/02/2022 - 21:35
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Mattias De Vuyst; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Christiaan Van Bignoot; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00097 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Vernietiging Raad Van State bepaling van het Gentse Lez-reglement: motorvoertuigen, ouder dan 40 jaar, krijgen onbeperkte LEZ toelating mits aanschaf jaarpas. 2022_MV_00097 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Vernietiging Raad Van State bepaling van het Gentse Lez-reglement: motorvoertuigen, ouder dan 40 jaar, krijgen onbeperkte LEZ toelating mits aanschaf jaarpas.

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Context 

De raad van state heeft in haar arrest van 1 februari de bepaling van het Gentse LEZ-reglement vernietigd die voorziet dat motorvoertuigen ouder dan 40 jaar een onbeperkte LEZ-toelating kunnen krijgen, mits de aanschaf van een jaarpas. Dit naar aanleiding van een klacht van een oldtimer bezitter met een wagen ouder dan 30 jaar en jonger dan 40 jaar, die o.a. verwees naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar oldtimers vanaf 30 jaar oud een LEZ-toelating krijgen. De raad van state oordeelde dat het onderscheid tussen oldtimers van 30 jaar en ouder en die van 40 jaar en ouder willekeurig is en het gelijkheidsbeginsel schendt. Gevolg van de vernietiging van deze bepaling door de raad van state is dat er momenteel geen uitzondering meer geldt voor oldtimers in Gent. Dat is natuurlijk het omgekeerde van wat de klager beoogde. Deze uitzonderingsbepaling in het Gentse reglement vloeide voort uit de bepalingen daarover van het LEZ-besluit van de Vlaamse regering waarin de 40 jaar grens gehanteerd wordt voor oldtimers. Het stadsbestuur kan dat besluit niet overrulen. 

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

ma 07/02/2022 - 09:35

Toelichting

vraag

- Klopt het dat het stadsbestuur geen uitzondering voor oldtimers vanaf 30 jaar oud kan toestaan zonder dat het Vlaamse LEZ-besluit wordt aangepast? 

- Over welke aantallen gedupeerde oldtimervoertuigen binnen de LEZ zone hebben we het hier dan? (30-40 jaar, en > 40 jaar oude voertuigen?) 

- Heeft het stadsbestuur de intentie om opnieuw een uitzondering voor oldtimers toe te staan wanneer het Vlaamse LEZ-besluit dat mogelijk maakt? 

Bespreking

Antwoord

De vraag is hier al bijzonder uitgebreid ingeleid door de verschillende vraagstellers. En een deel van mijn antwoord is hiermee meteen al gevat. 

Eerst en vooral: wat betekent het LEZ-arrest precies: het arrest van de Raad van State van 1 februari vernietigde artikel 4, § 3, a, 2), (b), van het Gentse LEZ-reglement. Zo’n vernietigingsbesluit gaat onmiddellijk in.  

Heel concreet is dat het artikel dat regelde dat wagens die ouder zijn dan 40 jaar mits betaling van een LEZ-toelating van 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar de Gentse LEZ konden binnenrijden. 

De rechter oordeelde dat deze uitzonderingsregel het gelijkheidsbeginsel schond. Volgens het arrest is er geen objectieve reden om een onderscheid te maken tussen oldtimers jonger dan 40 jaar en oldtimers ouder dan 40 jaar.   

Die uitzonderingsregel voor oude oldtimers is gebaseerd op het LEZ-besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016. Ik benadruk dat het belangrijk is dat er eenvormigheid is in het beleid, daarom kijken we uit naar een initiatief van de Vlaamse overheid. De Raad van State oordeelt ook in haar arrest dat het aan het Vlaams Gewest is om te zoeken naar een oplossing die de juridische toets doorstaat. Van zodra die oplossing  er is, is het de bedoeling de uniformiteit met Antwerpen en het LEZ-besluit te herstellen. 

Onze juridische dienst adviseert ook om geen eigen regelgeving uit te werken. 

Hoeveel voertuigen zijn gevat door het arrest? Er zijn 30 voertuigen ouder dan 40 jaar die momenteel met zo’n toelating de LEZ kunnen inrijden. Deze toelatingen zijn nog rechtsgeldig voor de periode dat zij werden goedgekeurd voor kennisname van het arrest.

Wat moet er nu gebeuren? Het Stadsbestuur heeft onmiddellijk gecommuniceerd dat de uitzonderingsregel voor de LEZ voor oudere oldtimers niet langer van kracht is. 

Juridisch gezien moet dit niet bekrachtigd worden door een reglementswijziging die goedgekeurd wordt door de gemeenteraad. Het Stadsbestuur besliste om dit toch te bekrachtigen via een aanpassing van het LEZ-besluit vanuit de motivatie van goed bestuur.  Het LEZ-reglement zal later aangepast worden, waarbij de vernietigde passage zal verdwijnen. De diensten zullen deze aanpassing gelijktijdig uitvoeren met enkele andere administratieve wijzigingen die reeds gepland stonden (oa. de terugbetaling van LEZ-toelatingen wanneer de auto vroegtijdig weggedaan wordt). Timing hiervoor is maart of april. 

Stad Gent hecht veel waarde aan een duidelijke communicatie. We hebben onmiddellijk gecommuniceerd in de pers, maar daarnaast zijn de betrokken bestuurders persoonlijk aangeschreven met een mail of brief waarin de implicaties van het arrest voor hun specifieke situatie  werd  verduidelijkt. Dat gebeurde gisteren. 

Het klopt dat wij gevraagd zijn om informeel input aan Vlaanderen te geven voor een bijstelling van het kaderdecreet LEZ. Wij zijn hier eerder ook al over bevraagd. In eerdere bevragingen hebben wij vooral gefocust op een aantal sociale correcties die nodig zijn in het kaderdecreet, zoals maatregelen voor mantelzorgers. 

Er is dus een informeel overleg geweest met het kabinet Demir, maar dat ging breder dan de LEZ. Uiteraard hebben onze stadsdiensten ook al input gegeven aan Vlaanderen.

 

Antwoord schepen na tussenkomst  

We zullen een specifieke vraag stellen aan minister Demir welke input ze concreet wil van onze Stad. Voor mij gaat het breder dan een oplossing voor de oldtimers, minstens even belangrijk is dat er aanpassingen komen op sociaal vlak en dat ook de doorkijk voor de periode na 2028 duidelijk wordt. Ik zal dit samen met de collega’s bekijken. 

wo 16/02/2022 - 11:11