Terug
Gepubliceerd op 16/02/2022

2022_MV_00103 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Zesdaagse een wegwerpvrij evenement

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 15/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 15/02/2022 - 21:35
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Mattias De Vuyst; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Christiaan Van Bignoot; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00103 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Zesdaagse een wegwerpvrij evenement 2022_MV_00103 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Zesdaagse een wegwerpvrij evenement

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op de commissie VPP laatstleden stelde ik schepen Bracke enkele vragen in verband met de invoering van herbruikbare bekers op de Zesdaagse in 't Kuipke, hét wielersportevent in Gent. Schepen Bracke verwijst in haar antwoord onder andere naar het feit dat de politie al meermaals een negatief advies geformuleerd heeft voor het gebruik van herbruikbare bekers tijdens de Zesdaagse omwille van veiligheidsrisico’s. Concreet vraagt de politie aanpassingen aan het gebouw. In haar antwoord verwees schepen Bracke naar de diensten onder uw bevoegdheid die het nodige budget zouden moeten voorzien om dan de uitvoering op te starten. Ik verneem graag hoever we staan met de aanpassingen aan het gebouw die de politie vraagt.

Indiener(s)

Bert Misplon

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

wo 09/02/2022 - 18:18

Toelichting

  • Werden er al stappen gezet om een wand in veiligheidsglas aan de buitenkant van de piste te plaatsen? Zo ja welke?
  • Hoever staat het met de aanpassingswerken aan de balustrade om deze conform te maken aan de regels van de UCI? Wie neemt hierin welke stappen?
  • Op welke termijn zullen de nodige werken uitgevoerd worden zodat de Zesdaagse met herbruikbare bekers kan werken?

Bespreking

Antwoord

Zoals u weet ligt het overschakelen naar herbruikbare bekers op evenementen in onze stad me ook nauw aan het hart, het is een ambitie die we met velen in onze samenleving delen. In 2019 stelde ik er als raadslid ook een vraag over, zoals u dat ook eerder deze maand deed in de desbetreffende commissie.

Collega Schepen Bracke antwoordde u ondertussen al dat zij heeft overlegd met de organisator en de bezwaren van de veiligheidsdiensten eigenlijk OF een drankverbod op de tribunes OF een aanpassing van de buitenste omheining van de piste noodzakelijk maken.

Ik schets eerst de historiek, doe dan een kleine toelichting over de werking van ons departement Facility Management voordat ik concludeer. Zoals u weet is het Kuipke een heel bijzonder gebouw in onze stad, en heeft het een heel eigen geschiedenis. We gaan niet helemaal terug, maar wel naar de jaren 60. Toen werd de huidige balustrade geplaatst bij de heropbouw van de piste na een hevige brand. Tot 2006 werd weinig aandacht besteed aan die balustrade, tot het tragische ongeluk tijdens de 66ste editie van onze Gentse zesdaagse. Nadien werd een noodoplossing gezocht en kreeg de balustrade een zachter omhulsel.

Die choquerende ervaring zette ook het belang van de veiligheid van renners hoog op de agenda in Gent, niet in het minst bij onze eigen veiligheidsdiensten die – geheel terecht – een dergelijk drama absoluut niet opnieuw willen laten gebeuren.

Ik keer enkele jaren terug naar deze legislatuur waar een project brandveiligheid van het Kuipke werd uitgevoerd, hiervoor werd 2,9miljoen euro voorzien. Deze werken omvatten o.a. de aanpassing van de binnenring. Visueel zien we daar nu al een glazen wand die, naar ik begrijp, erg positief beleefd wordt.

Bij de werken in 2020 bleek geen budget om ook de buitenste balustrade aan te passen. De keuzes welke werken toen wel/niet werden opgenomen gebeurden steeds in overleg, in dit geval   tussen FM en de sportdienst.

Ik stel vast dat het niet altijd duidelijk is hoe dergelijke projecten tot stand komen en welke rol mijn departement opneemt. Daarom is het zinvol om de wijze waarop dit gebeurt kort toe te lichten. Zo is er regelmatig verwarring over de manier waarop beslissingen genomen worden over de projecten die FM wel of niet uitvoert, wanneer en hoe ze die uitvoert, alsook over het financieel plaatje. De middelen waarmee FM werken uitvoert, zijn niet allemaal middelen die rechtstreeks van het departement FM komen.

Mijn departement staat in voor het grootste deel van de werken binnen onze stedelijke gebouwen[1]

Concreet bestaat het budget van het departement Facilitair Management uit middelen voor dienstverlening/aankopen die stads breed worden ingezet (bijvoorbeeld schoonmaken van de gebouwen) en voor onderhoud van wat er al staat (bijvoorbeeld de verwarming in de gebouwen). Voor aankopen die slechts één dienst nodig heeft of voor grote nieuwbouw/verbouwingswerken zijn het de thematische diensten die budget voorzien. Dat is zeker zo bij ingrepen die bij de opmaak van het meerjarenplan nog niet gekend of gepland waren.

De thematische dienst is namelijk veel beter geplaatst om te bepalen welk project nodig of prioritair is. Daarin moeten altijd keuzes gemaakt worden omdat we als stad nu eenmaal niet beschikken over de mensen en middelen om onmiddellijk én aan ieders wensen te voldoen. FM heeft daarin altijd een ondersteunende rol. FM staat de thematische dienst bij om de kost en nodige uitvoeringstermijn in te schatten. Vervolgens voorziet de thematische dienst de nodige middelen om het project te realiseren. Eens het budget voorzien is, kan FM doen waar het goed in is: projecten realiseren.

Er is soms een zone voor interpretatie tussen wat nieuw bij gevraagd wordt en wat een normale uitbreiding is van bestaande infrastructuur. Bijvoorbeeld: een vernieuwing van een verwarmingsinstallatie kan evengoed samengaan met het installeren van een warmtepomp of zonnepanelen. Onze diensten gaan daarover dan ook telkens collegiaal en pragmatisch in overleg om dit uit te klaren

Terug naar ons Kuipke. De beperkingen die de veiligheidsdiensten opleggen voor het invoeren van herbruikbare bekers – maakt het plaatsen van een nieuw type balustrade noodzakelijk. Dat is een structurele verandering aan het gebouw, en dus moet de thematische dienst keuzes maken in het budget dat ze beschikbaar heeft. Het is dan niet aan de schepen van FM om die keuzes te maken.

Ik stel wel met u vast dat er niet eerder werd gekozen om voor deze nieuwe balustrade budget te voorzien. Hierbij dus een kleine correctie op de informatie die u vorige week ontving: het budget zat niet en zit niet geblokkeerd bij het departement Facility Management.

Ik sluit af met een min of meer positieve conclusie.

Sinds kort is een projectleider bij FM gestart met de voorbereidingen van de aanpassing van de balustrade. Dit gezien de thematische dienst hen deze vraag eind 2021 stelde. Het is een vrij complex project omdat zowel de voorwaarden van de veiligheidsdiensten (er mag niets op de piste belanden), de beleving van de toeschouwers (afscherming mag niet krasgevoelig zijn) én de normen van de UCI moeten gecombineerd worden. Het volstaat dus niet om gewoon wat plexiglas tegen de buitenste balustrade aan te brengen – dat zou kunnen betekenen dat die hele wand mogelijk maar eenmalig kan gebruikt worden.

Daarom pakken onze diensten dat grondig aan volgens het principe ‘in één keer goed’: er komt een wand in gelaagd veiligheidsglas aan de kant van de toeschouwers en een geheel nieuw ontworpen balustrade aan de kant van de piste.

Ik kan u daarom bevestigen dat mijn diensten nu bezig zijn aan een oplossing en dat daarvoor alle mogelijk expertise in ons land wordt aangewend zodat we aan alle criteria voldoen na de werken. Dat is het goede nieuws.

Dat de werken in voorbereiding zijn gegaan is ook goed nieuws: er zal een structurele oplossing zijn tegen de editie 2023. Omdat dit pas heel recent opgestart is betekent dit jammer genoeg ook dat we nog een editie moeten wachten op een meer duurzaam wielerspektakel.

[1] Voor de volledigheid: In specifieke gevallen worden dergelijke werken ook opgenomen door SoGent – dan wordt er telkens een Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Hier gaat het om een werk dat door FM uitgevoerd wordt.

wo 16/02/2022 - 12:55