Terug
Gepubliceerd op 16/02/2022

2022_MV_00105 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Vertraging werken Gent Sint-Pieters

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 15/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 15/02/2022 - 21:35
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Mattias De Vuyst; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Christiaan Van Bignoot; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00105 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Vertraging werken Gent Sint-Pieters 2022_MV_00105 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Vertraging werken Gent Sint-Pieters

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

do 10/02/2022 - 13:54

Toelichting

De werken aan het station Gent Sint-Pieters lopen opnieuw een lichte vertraging op. De reden is dat de stad een aanvraag van de aannemer voor bronbemaling ongunstig heeft geadviseerd. De aanvraag werd in oktober ingediend bij de Vlaamse overheid. Het stedelijk advies dateert van januari 2022. 

In dit verband heb ik volgende vragen:

Is er regelmatig overleg tussen de partners over de werken aan het station? Zo ja, hoe verklaart u dat dit niet op voorhand al werd besproken met de betrokken aannemer?

Hoe verliep de bemaling -tijdens de eerste fase van de werken? Werd het water toen ook via Overmeers afgevoerd? Ging het toen over een vergelijkbare hoeveelheid water?  Graag wat toelichting.

Is er ondertussen reeds een nieuwe aanvraag ingediend? Zo ja, hoe komt die tegemoet aan de bezwaren van het schepencollege bij de eerste aanvraag? Graag wat toelichting.

Hoeveel vertraging is er hierdoor opgelopen op de werf?

 

Bespreking

Antwoord

Ik wil vooraf even meegeven dat er ook een schriftelijke vraag geweest is van collega Veli Yüksel, we hebben hem zoals het hoort het antwoord vooraf aan de commissie bezorgd. 

De Stad Gent bracht op 27 januari een advies uit aan de Vlaamse Overheid. Binnen het dossier zijn vanuit Vlaanderen ook adviezen gevraagd aan andere instanties. 

Het is de Vlaamse Overheid die bevoegd is voor de beslissing van deze aanvraag en de uiterste datum daarvoor is 24 maart. De vergunningsprocedure is nog steeds lopende. 

De Stad Gent ging niet over één nacht ijs om dit bemalingsproject ongunstig te adviseren. Het gaat over een omvangrijk bemalingsproject met mogelijks grote impact op de omliggende zone, zowel voor de omwonenden als voor de omliggende natuurzones. De omgevingsambtenaren beoordeelden dat er zeer ernstige tekortkomingen waren bij de omgevingsvergunningsaanvraag:

  • Er was geen evaluatie beschikbaar voor de mogelijkheid voor retourbemaling of infiltratie
  • Ook over het eventuele hergebruik van het bemalingswater werd geen uitspraak gedaan
  • Er was geen capaciteitsbepaling uitgevoerd voor de gracht waar het water in zou geloosd worden
  • Nog een belangrijk aspect dat onvoldoende uitgewerkt was, was de kwaliteit van het bemalingswater, belangrijk om dat het bemalingswater geloosd wordt richting het natuurgebied Overmeers
  • Ook de effecten van vernatting en verdroging werden onvoldoende bestudeerd 

Kortom we konden niet anders dan de vergunningsaanvrager zijn huiswerk opnieuw te laten maken. 

Als Stad willen wij uiteraard niet dat de werken vertraging oplopen. Na het ongunstig advies van de Stad Gent is er gekozen voor een aanklampende aanpak vanuit de Stad Gent. In een overleg tussen NMBS, de Stad Gent en de aannemer, werden alle knelpunten in het vergunningsdossier één voor één besproken en werden vanuit de Stad Gent concrete oplossingen naar voorgeschoven. Ondertussen zijn enkele tekortkomingen uit het dossier reeds (deels) weggewerkt. Er zijn nog een aantal onderzoeken lopende om tegemoet te komen aan de overige pijnpunten. 

De aannemer kan naar aanleiding van het ongunstig advies van de Stad Gent een wijziging van het dossier aanvragen, waarna vanuit Vlaanderen geoordeeld moet worden of ze dat aanvaarden en indien wel, of dat ook moet resulteren in een nieuw openbaar onderzoek met bijhorende termijnverlenging. In dat geval bedraagt die verlenging 60 dagen. Dit zijn evenwel maximale termijnen, die niet uitgeput moeten worden. Veel hangt af van hoe snel de aanvrager de nodige extra dossierstukken kan aanleveren. Gelet op de beslissingsbevoegdheid bij de Vlaamse Overheid, heeft de Stad binnen de lopende procedure geen invloed op de termijnen.   

Met betrekking tot uw vraag over het overleg tussen de Stad Gent en de NMBS in het kader van de werfopvolging: dit wordt opgevolgd door de collega’s van Stedelijke vernieuwing en valt dus onder de bevoegdheid van college schepen Souguir. Ik kan u hierover het volgende vertellen: 

Er is regelmatig overleg over het project als geheel, waarbij de timing en voortgang van de verschillende projectonderdelen wordt besproken. Zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst die in 2004 werd opgesteld, is NMBS aangesteld als projectleider om dit in goede banen te leiden. De stationswerken zelf vallen onder de directe verantwoordelijkheid van NMBS, er is vanuit de andere projectpartners geen technische opvolging voorzien. Vanzelfsprekend kunnen vragen of onduidelijkheden binnen de bestaande overlegstructuren besproken worden. In dit geval is de bemalingskwestie en de voorgestelde aanpak echter nooit als punt ter bespreking voorgelegd. 

U vroeg ook naar de bemaling in de eerste fase van de werken: er zijn 2 voorafgaande bemalingsprojecten geweest in het kader van de werken aan het station Gent Sint-Pieters. Een in 2009 (dat was in het kader van de werken aan de tunnels) en één in 2011 (dat was voor de bouw van een nieuw stationscomplex). In beide gevallen ging het over kleinere bronbemalingsprojecten. 

Wat ik niet goed weet is of deze bemalingsprojecten ook betrekking hebben op het bemalingsproject naar aanleiding van de ondergrondse parking aan het Sint-Pieters Station. 

Naast het feit dat het bemalingsproject dat vandaag voorligt voor de werken aan het station Gent Sint-Pieters  echt omvangrijk is, en gelukkig is er ook een veranderde maatschappelijke context. De laatste jaren is er door de versnelde zichtbaarheid van effecten van de klimaatverandering meer aandacht voor de significante effecten van bemalingen. En dat heeft gevolgen voor een gewijzigd vergunningenbeleid en verscherpte richtlijnen rond bemaling. 

We hebben zeer terecht ongunstig advies gegeven, gezien de staat van het dossier en de omvang van de bemaling, maar we hebben daarbij alles gedaan om vertragingen te vermijden.

wo 16/02/2022 - 11:16