Terug
Gepubliceerd op 15/02/2022

Agenda  commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

di 15/02/2022 - 19:00 Digitale zitting

 • 1.

  2022_GR_00122 - Subsidieovereenkomst voor het project Circularwork.space voor het werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor het project Circularwork.space voor het werkingsjaar 2022 met vzw Labland, Frans Uyttenhovestraat 5, 9040 Sint-Amandsberg, laureaat van de wedstrijd Circuit Circulair, waarbij een subsidie wordt toegekend van 30.000,00 euro.  

 • 2.

  2022_GR_00123 - Nieuw 'Wedstrijdreglement De Gouden Groentesaté' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw 'Wedstrijdreglement De Gouden Groentesaté' goed te keuren met inwerkingtreding meteen na bekendmaking en eindigend op 9 mei 2022, in het kader van Gent Aan Zee op 8 mei 2022.

  Op zondag 8 mei 2022 pakt de Dienst Milieu en Klimaat van Stad Gent nl. uit met de tweede editie van het gratis klimaatfestival Gent Aan Zee op de Bijlokesite.

 • 3.

  2022_GR_00125 - Verlenging opstalovereenkomst met betrekking tot stadseigendommen gelegen te Gent, Gasmetersite, in het kader van het project Tondelier - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de verlenging van opstalovereenkomst van 19 februari 2013 voor de grondaandelen nog in eigendom van de Stad Gent in het kader van het project Tondelier, onder dezelfde modaliteiten doch zonder opstalvergoeding, voor de duur van 10 jaar te rekenen vanaf 18 februari 2023 om te eindigen op 17 februari 2033.
 • 4.

  2022_GR_00124 - Sluiten van een ruilovereenkomst met WoninGent met betrekking tot grond aan de Opgeëistenlaan - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ruiloptie te lichten met betrekking tot volgende onroerende goederen:

  Lot 3 - eigendom WoninGent

  Stad Gent – vijftiende afdeling

  Een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/F52, met een oppervlakte volgens meting van zevenhonderdvijftig komma tweeënzestig vierkante meter (750,62 m2);

  Lot 6 - eigendom WoninGent

  Stad Gent – vijftiende afdeling

  Een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/S52, met een oppervlakte volgens meting van vijftien komma dertien vierkante meter  (15,13 m2);

  Lot 8 - eigendom Stad Gent

  Stad Gent – vijftiende afdeling

  Een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/A10, met een oppervlakte volgens meting van tweeduizend honderdzesenveertig komma negentig vierkanter meter (2.146,90 m2).


  Het college van burgemeester en schepenen keurt de bruikleen goed aan WoninGent van volgende stadsgrond waarop WoninGent gesubsidieerde omgevingsaanleg zal doen:

  • een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/A10, met een oppervlakte volgens meting van tweehonderdveertig komma veertig vierkante meter (240,40 m2)
  • een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/A10, met een oppervlakte volgens meting van duizenddriehonderdtweeëndertig komma eenenveertig vierkante meter (1332,41 m2)
  • een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/A10, met een oppervlakte volgens meting van zevenhonderdentwaalf komma zesenzeventig vierkante meter (712,76 m2).
 • 5.

  2022_GR_00126 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van de Fietssnelweg F42 Ringvaart - Wondelgem - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van de Fietssnelweg F42 Ringvaart -  Wondelgem vast te stellen.

  De  motivering  van het onteigeningsplan wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. 

  Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften tegen het voorlopig onteigeningsbesluit  ingediend.  Het verslag van het openbaar onderzoek omschrijft de formaliteiten ter uitvoering van de organisatie van het openbaar onderzoek.


 • 6.

  2022_GR_00073 - Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor de opstart van kinderdagverblijf Dampoort en optimalisatie van de site Dendermondsesteenweg te Gent (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en EPB) FEG/2021/061-ID 5244 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

 • 7.

  2022_GR_00128 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst studieopdracht speelplaatsen (architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg) - FEG/2021/034/EV/5214 - Bestek - Vaststelling

 • 8.

  2022_GR_00072 - Overheidsopdracht van werken - Renovatie Dak Vleugel '92 Designmuseum - FAG/2021/055/LG/INV/5246 - Bestek - Vaststelling

 • 9.

  2022_GR_00077 - Overheidsopdracht van diensten - Aanstellen van teamcoaches voor het vaccinatiecentrum - SLS/2022/003 - ID5267 - Bestek - Vaststelling

 • 10.

  2022_GR_00127 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van kantoormeubilair - SLS/2021/047 - ID 5134 - Bestek - Vaststelling

 • 11.

  2022_GR_00078 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met TMVW ov, Stropstraat 1, 9000 Gent betreffende een contract met TMVW voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar .  Voorziene uitgaven: 626.419,00 € incl. btw, aanvang diensten: januari 2022.

 • g) 2022_RMW_00009 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring