Terug commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

di 15/02/2022 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Kabinet schepen Bram Van Braeckevelt

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de verlenging van opstalovereenkomst van 19 februari 2013 voor de grondaandelen nog in eigendom van de Stad Gent in het kader van het project Tondelier, onder dezelfde modaliteiten doch zonder opstalvergoeding, voor de duur van 10 jaar te rekenen vanaf 18 februari 2023 om te eindigen op 17 februari 2033.
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ruiloptie te lichten met betrekking tot volgende onroerende goederen:

  Lot 3 - eigendom WoninGent

  Stad Gent – vijftiende afdeling

  Een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/F52, met een oppervlakte volgens meting van zevenhonderdvijftig komma tweeënzestig vierkante meter (750,62 m2);

  Lot 6 - eigendom WoninGent

  Stad Gent – vijftiende afdeling

  Een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/S52, met een oppervlakte volgens meting van vijftien komma dertien vierkante meter  (15,13 m2);

  Lot 8 - eigendom Stad Gent

  Stad Gent – vijftiende afdeling

  Een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/A10, met een oppervlakte volgens meting van tweeduizend honderdzesenveertig komma negentig vierkanter meter (2.146,90 m2).


  Het college van burgemeester en schepenen keurt de bruikleen goed aan WoninGent van volgende stadsgrond waarop WoninGent gesubsidieerde omgevingsaanleg zal doen:

  • een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/A10, met een oppervlakte volgens meting van tweehonderdveertig komma veertig vierkante meter (240,40 m2)
  • een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/A10, met een oppervlakte volgens meting van duizenddriehonderdtweeëndertig komma eenenveertig vierkante meter (1332,41 m2)
  • een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/A10, met een oppervlakte volgens meting van zevenhonderdentwaalf komma zesenzeventig vierkante meter (712,76 m2).
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van de Fietssnelweg F42 Ringvaart -  Wondelgem vast te stellen.

  De  motivering  van het onteigeningsplan wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. 

  Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften tegen het voorlopig onteigeningsbesluit  ingediend.  Het verslag van het openbaar onderzoek omschrijft de formaliteiten ter uitvoering van de organisatie van het openbaar onderzoek.


Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD