Terug commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)

Tue 14/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Projectbureau Ruimte
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Parkeerterreinen en Private Partners
Circuleren 1
Parkeergebouwen
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2016, op te heffen en een nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent goed te keuren, met inwerkingtreding op 3 oktober 2022, met uitzondering van de artikelen betreffende het fietsparkeerabonnement Ledeberg,  de schrapping van de congreskaart en de toevoeging van de betalingsmogelijkheid via e-loket die in werking treden op 1 juli 2022.

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorlopig onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg bedrijventerrein Gent Zuid I vast te stellen. Bedoeling is om de op- en afrit  van de R4 aan de Gestichtstraat af te sluiten. Dit kan alleen wanneer er een degelijke ontsluitingsweg wordt voorzien voor het vrachtverkeer van de CCEP site. Deze nieuwe ontsluitingsweg zal  lopen  via de bestaande onderdoorgang onder de E17, langs de Leebeek noordwaarts om naar het oosten af te buigen aan de noordgrens van het voormalige bedrijf Kaasboer, tegen de zuidgrens van het Arteveldestadion (Ghelamco Arena). 

    De  motivering  van het onteigeningsbesluit  en onteigeningsplan  wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. Bovendien wordt verwezen naar het besluit van de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan Ontsluittingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I dat eveneens voor deze gemeenteraad ter goedkeuring wordt gelegd. Beide besluiten dienen samen te worden gelezen en motiveren de beleidsbeslissing om dit project uit te voeren.

    Verder wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het houden van een openbaar onderzoek.  Hierbij zal er een gezamenlijk openbaar onderzoek worden gevoerd zowel over het rooilijnplan  als het voorlopige onteigeningsbesluit  ter uitvoering daarvan.

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte