Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_GR_00425 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gent, Oktrooiplein - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00425 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gent, Oktrooiplein - Goedkeuring 2022_GR_00425 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gent, Oktrooiplein - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van het project "Oude Dokken" werd door het autonoom gemeentebedrijf sogent een deelproject "zone zwaaikom" opgestart.

Om dit deelproject, de realisatie van een kopgebouw met kantoorfuncties, op een kwalitatief hoogstaande manier te kunnen realiseren werd een publiek private samenwerking gesloten tussen de nv Alides Properties en sogent.

Gekoppeld aan de realisatie van dit kantoorgebouw werd de nv Alides ook opgelegd het toekomstig openbaar domein gelegen in deze projectzone af te werken. Dit werd als last opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 30 oktober 2013.

Bij gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2015 werd reeds een deel van dit openbaar domein overgedragen aan de Stad Gent. 

Op heden is de aanleg van het resterend openbaar domein definitief opgeleverd en kan dit ook worden overgedragen naar de Stad.

Concreet gaat het over de overdracht van volgende onroerend goed:

Stad Gent - zevende afdeling: Een perceel grond met aanhorigheden gelegen te 9000 Gent, Oktrooiplein 1,  thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, zevende afdeling, sectie G, deel van het perceelnummer 0728/02/E/13 met een oppervlakte volgens meting van tweehonderd éénenzestig vierkante meter (261,00 m²).

Bovenvermeld goed werd opgemeten door de heer H. Lesaffre, beëdigde landmeter-expert, te Gent op 17 februari 2022 (LAN 040063).

De gevolgkosten voor een bedrag van € 635 werden door de Groendienst voorzien.

Bij proces-verbaal van oplevering van 17 december 2018 werden de wegenis en riolering definitief opgeleverd.

Bij proces-verbaal van oplevering van 20 november 2020 werd de groenaanleg definitief opgeleverd

Het nodige bodemattest dat overdracht toelaat is beschikbaar.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de notarissen werd een ontwerp van authentieke akte opgemaakt die ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van perceel grond met aanhorigheden, gelegen te Gent, Oktrooiplein 1, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, zevende afdeling, sectie G, deel van het perceelnummer 0728/02/E/13 met een oppervlakte volgens meting van tweehonderd éénenzestig vierkante meter (261,00 m²).


Bijlagen

  • Ontwerpakte kosteloze grondafstand NV Alides
  • Opmetingsplan Oktrooiplein
  • Proces-verbaal oplevering Oktrooiplein - groenaanleg
  • Proces-verbaal oplevering - wegenis en riolering
  • Stedenbouwkundige vergunning - kantoor inclusief last tot overdracht