Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_GR_00452 - Balenmagazijn vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2022_GR_00452 - Balenmagazijn vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring 2022_GR_00452 - Balenmagazijn vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 217, artikel 386.

De statuten van Balenmagazijn vzw.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht is grondig gewijzigd door de Wet van 23 maart 2019 (zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019). Deze wet voerde het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in. Hierdoor werd onder meer de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen opgeheven. Het WVV regelt voortaan de betrokken materie. Deze incorporatie van het verenigingsrecht in het WVV is één van de grote krachtlijnen van de hervorming.

Het WVV trad in werking op 1 mei 2019 en was onmiddellijk van toepassing op (o.m.) verenigingen die werden opgericht vanaf die datum. Reeds bestaande verenigingen konden zich vrijwillig conformeren aan het WVV in de loop van 2019. Hoe dan ook, moeten zij hun statuten verplicht in overeenstemming brengen met het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020. Deze oefening moet uiterlijk 1 januari 2024 afgerond zijn.

De algemene bepalingen van het WVV (Eerste Deel, Boeken 1 tot en met 3) bevatten algemene bepalingen die (potentieel) gelden zowel voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen. 

Deel 3 (Boeken 9 tot en met 11) handelt specifiek over de verenigingen en stichtingen. Dit deel is op zich een hercodificatie van alle voorschriften over verenigingen en stichtingen, met een aantal wijzigingen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Balenmagazijn vzw, opgericht op 30 maart 2016 met de Stad als stichtend lid, wil haar statuten conformeren aan het WVV.

Balenmagazijn vzw maakt van deze gelegenheid gebruik om een intensieve visieoefening te organiseren en haar statuten integraal onder de loep te nemen. De huidige statuten zijn geschreven ten tijde van de oprichting van de vzw en de visie oefening toont aan dat ze niet meer in overeenstemming zijn met de geëvolueerde visie en werkwijze van de vzw. De vzw wenst haar statuten dan ook te actualiseren.

Balenmagazijn vzw legt het ontwerp van statutenwijziging ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Dit ontwerp van statutenwijziging wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan haar algemene vergadering van 20 juni 2022.

De voornaamste aanpassingen van de statuten, los van de aanpassingen aan het WVV, die de Stad aanbelangen, zijn de volgende:

  • de huidige statuten dateren van de oprichting van de vzw, toen het beheer en de invulling van het gebouw Balenmagazijn en het bedrijventerrein U-Connect (voorheen UCO-site) nog niet operationeel waren. Dit vertaalde zich toen in de omschrijving van het belangeloos doel (voorheen maatschappelijk doel) om het gebouw Balenmagazijn uit te bouwen en te beheren als Huis van en voor de Sociale Economie en als gemeenschappelijke bedrijfsinfrastructuur met sociale en facilitaire functies ten aanzien van drie prioritaire doelgroepen: a) de bedrijven en organisaties gevestigd op de voormalige UCO-site (en hun werknemers); b) de Gentse Sociale Economie sector (de bedrijven en hun doelgroepwerknemers); c) de buurt (Bloemekenswijk). Voormelde visieoefening toont aan dat het belangeloos doel gaandeweg evolueerde naar de creatie van meerwaarde door lokale, inhoudelijke samenwerking, waartoe het beheer van het gebouw Balenmagazijn eerder een instrument is dan een doel op zich. Het ontwerp van statutenwijziging vertaalt deze evolutie in de omschrijving van het belangeloos doel en voorwerp van de vzw (artikel 3 ontwerp statutenwijziging). De prioritaire doelgroepen worden verduidelijkt, maar blijven dezelfde;
  • de huidige statuten bepalen dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen indien minstens de helft van alle leden én de helft van alle A-leden aanwezig zijn. Het ontwerp van statutenwijziging gaat verder in het waarborgen van het stemmenoverwicht van de A-leden (de Stad is één van de A-leden) in de algemene vergadering waar het voorschrijft dat de algemene vergadering slechts geldig samenkomt indien meer dan de helft van de A-leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn én meer dan de helft van het aanwezige of vertegenwoordigde stemmengewicht toekomt aan de A-leden (artikel 16§1 ontwerp van statutenwijziging);
  • de huidige statuten bepalen dat alle A-leden en maximaal 3 B-leden bestuurder rechtspersoon zijn van de vzw, waarbij het aantal vertegenwoordigers dat zij mogen aanduiden en hun stemmengewicht identiek is aan de regeling die geldt voor de algemene vergadering. Het ontwerp van statutenwijziging voert een nieuwe regeling in waarbij elk A-lid 2 stemmen heeft in het bestuursorgaan dat het kan invullen als bestuurder rechtspersoon, of door de voordracht van 1 of 2 bestuurders natuurlijke personen én elk B-lid 1 stem heeft in het bestuursorgaan dat het moet invullen als bestuurder rechtspersoon (artikel 21§4 en §5 ontwerp van statutenwijziging);
  • de huidige statuten bepalen dat het bestuursorgaan slechts geldig kan beraadslagen indien minstens de helft van de bestuurders rechtspersonen aanwezig zijn. Het ontwerp van statutenwijziging gaat verder in het waarborgen van het stemmenoverwicht van de A-leden in het bestuursorgaan waar het voorschrijft dat het bestuursorgaan slechts geldig samenkomt indien meer dan de helft van de bestuurders A-leden en de door de A-leden voorgedragen bestuurders natuurlijke personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn én meer dan de helft van het aanwezige of vertegenwoordigde stemmengewicht gekoppeld is aan A-leden (artikel 26§2 ontwerp van statutenwijziging);
  • de huidige statuten voorzien dat het netto-actief in geval van ontbinding en vereffening van de vzw zal worden bestemd aan een vzw met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België. Het ontwerp van statutenwijziging vervangt België door Gent (artikel 36 ontwerp van statutenwijziging).

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het ontwerp van statutenwijziging van Balenmagazijn vzw, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen