Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_GR_00455 - Sluiten van een huurovereenkomst met vzw Spectra Ensemble met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen op de Bijlokesite te Gent, Godshuizenlaan en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00455 - Sluiten van een huurovereenkomst met vzw Spectra Ensemble met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen op de Bijlokesite te Gent, Godshuizenlaan en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring 2022_GR_00455 - Sluiten van een huurovereenkomst met vzw Spectra Ensemble met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen op de Bijlokesite te Gent, Godshuizenlaan en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vanaf 1 juni 2022 komt de eerste verdieping van gebouwdeel C, Zaal 41/42 genaamd, gelegen op de Bijlokesite, Godshuizenlaan 2-2b te Gent, vrij door verhuis van de huidige huurder vzw Kunstwerkt naar het gerestaureerd gebouw De Kleine Sikkel, gelegen Nederpolder 2 te Gent, dat wordt verhuurd door Sogent. De huurovereenkomst met deze vzw wordt nog met een ander besluit vervroegd beëindigd.

Op 29 augustus 2019 werd het ‘Ruimtelijk masterplan Bijlokesite’ goedgekeurd door de Stad Gent. Hierin wordt het gebouw Zaal 41/42 opgenomen als te vernieuwen atelier- en kantoorruimte die in de toekomst kan gebruikt worden voor gedeelde kantoren en om gasten op de site te ontvangen.

Ingevolge de beheersovereenkomst gesloten tussen de Stad en AGB Erfgoed voor de periode 2020 - 2025, valt de te verhuren verdieping onder het beheer van  het STAM. De Stad staat in voor de kosten voor verwarming. Het waterverbruik, de elektriciteit en andere nutsvoorzieningen komen ten laste van AGB Erfgoed. Derde-huurders betalen het forfait voor nutsvoorzieningen bijgevolg deels aan de Stad en deels aan  AGB Erfgoed. De Stad staat ook in voor het onderhoud van het gebouw.

De Dienst Cultuur heeft voor deze lokalen die binnenkort vrij komen 2 nieuwe huurders aangesproken die bereid zijn om deze eerste verdieping gedeeld te huren. Het betreffen vzw B'Rock en vzw Spectra Ensemble. De voorgestelde verhuringen passen in de bestemming voorzien in het ‘Ruimtelijk masterplan Bijlokesite'.

Met vzw B'Rock en met vzw Spectra Ensemble werd er een huurovereenkomst onderhandeld voor gebruik van de beschikbare lokalen voor een periode van 6 jaar ingaand op 1 juni 2022 en eindigend op 31 mei 2028. 

Voor vzw B'Rock wordt er een apart besluit voor dezelfde zitting uitgelokt.

Vzw Spectra Ensemble zal een oppervlakte van ongeveer 140,30 m² huren, omvattende de lokalen C01.20 en C01.21, met een totale oppervlakte van 24,12 m². De toegang, traphal, keuken, vergaderzaal, gangen en sanitair, met een totale oppervlakte van 116,18 m², worden gedeeld gebruikt met vzw B'Rock: C01.V1, C01.H1, C01.H2, C01.H3, C01.22, C01.23, C01.26, C01.28, C01.S1 en C001.S2.

De geschatte huurprijs voor de exclusieve en gedeelde ruimten bedraagt 8.221,00 euro. De Dienst Cultuur stelt voor om aan vzw Spectra Ensemble een huursubsidie van 50% toe te kennen, zijnde een bedrag van 4.110,50 euro per jaar, en dit onder de volgende voorwaarden:

 1. de huurder heeft een sociaal-culturele werking die zich perfect integreert binnen het stedelijk beleid in sociaal-culturele zaken, de erkenning van de huurder door de Stad is het bewijs dat dit het geval is;
 2. de huurder biedt een meerwaarde aan het sociaal-culturele leven van Gent. De Cultuurdienst zal hierop toezien en het college van burgemeester en schepenen hierover adviseren; 
 3. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de huurder;
 4. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel te financieren;
 5. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven.

De huurder dient zelf nog een bedrag van 4.110,50 euro per jaar aan huurgelden te betalen. De huurder dient ook een forfait aan nutsvoorzieningen te betalen. Voor water en elektriciteit dient een bedrag van 1.062,00 € per jaar of 88,50 € per maand betaald te worden aan het AGB Erfgoed. Voor gas dient er een bedrag van 590,00 euro per jaar of 49,17 euro per maand betaald te worden aan de Stad.

De huurder dient een waarborg van 1.370,00 euro te stellen en dient ook bewijs te leveren van het sluiten van een brandverzekering.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om de huurovereenkomst tussen de Stad en de vzw Spectra Ensemblete sluiten voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 juni 2022 en eindigend op 31 mei 2028, onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een huursubsidie.

 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de huursubsidie ten bedrage van 4.110,50 euro per jaar toe te kennen aan vzw Spectra Ensemble, gedurende de periode van 6 jaar ingaande op 1 juni 2022 en eindigend op 31 mei 2028.

Overzicht van de uitgaven

Dienst Cultuur  AGB Erfgoed  FM Themagebouwen 
Budgetplaats 341130000   35327FA01  349480000  
Categorie E-subs  
Subsidiecode XHU.HUU   niet_relevant   niet_relevant  
2022 2.397,79 619,50  344,17
2023 4.110,50 1.062,00 590,00
2024 4.110,50 1.062,00  590,00
2025 4.110,50
1.062,00
590,00
Later 9.933,71 2.566,50 1.425,83
Totaal
24.663,00
6.372,00 3.540,00

Voorgestelde uitgaven

€ 34.575,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst Vastgoed 
Cultuur 
AGB Erfgoed Vastgoed
Budgetplaats 347250003  
341140000
35327FA01  347250002  
Categorie E-subs 
E
Subsidiecode XHU.HUU  
niet_relevant
niet_relevant   niet_relevant  
2022 2.397,79
2.397,79
619,50  344,17
2023 4.110,50
4.110,50
1.062,00  590,00
2024 4.110,50
4.110,50
1.062,00  590,00
2025 4.110,50
4.110,50
1.062,00  590,00
Later 9.933,71
9.933,71
2.566,50  1.425,83
Totaal 24.663,00

24.663,00


6.372,00

3.540,00

Verwachte ontvangsten

€ 59.238,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 4.110,50 euro aan vzw Spectra Ensemble voor een deel van het stadseigendom, gelegen op de Bijlokesite te 9000 Gent, Godshuizenlaan 2-2b en dit onder de volgende voorwaarden: 

 1. de huurder heeft een sociaal-culturele werking die zich perfect integreert binnen het stedelijk beleid in sociaal-culturele zaken, de erkenning van de huurder door de Stad is het bewijs dat dit het geval is;
 2. de huurder biedt een meerwaarde aan het sociaal-culturele leven van Gent. De Cultuurdienst zal hierop toezien en het college van burgemeester en schepenen hierover adviseren; 
 3. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de huurder;
 4. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel te financieren;
 5. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven.

Bijlagen

 • Huurovereenkomst met vzw Spectra Ensemble
 • Plan van verhuurde lokalen