Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00317 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Waterhergebruik bij werken Koopvaardijlaan

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 17/05/2022 - 22:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Annelies Storms; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Emilie Peeters; Mieke Bouve; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Jeroen Paeleman
2022_MV_00317 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Waterhergebruik bij werken Koopvaardijlaan 2022_MV_00317 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Waterhergebruik bij werken Koopvaardijlaan

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Door de opwarming van de aarde en verwachte droogtes, wordt water een steeds spaarzamer goed. Het is daarom belangrijk dat we erg bewust met water omgaan en zo weinig mogelijk zomaar de riool laten inlopen.

Sinds enkele jaren zet de stad Gent hard in op het hergebruiken van bemalingswater bij bouwwerven door buurtbewoners en worden er kraantjes geplaatst zodat mensen het opgepompte water kunnen gebruiken.

Bij de werken voor de nieuwe Verapazbrug aan de Koopvaardijlaan loopt echter sinds enkele weken massa’s water gewoon de riool in.

Indiener(s)

Emilie Peeters

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

ma 09/05/2022 - 16:33

Toelichting

  • Wordt dit hergebruik van water automatisch voor elke werf bekeken?
  • Zijn er redenen waarom dit water niet hergebruikt wordt?
  • Hebt u plannen om dit grondwater alsnog te hergebruiken?

Bespreking

Antwoord

Intro: Opnieuw erg droog, captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen dat vorige week is ingegaan, belang van spaarzaam omgaan met water, verwijzen naar de studie over droogte en het actieplan dat nu uitgerold wordt, …

In de huidige manier van werken wordt hergebruik van water bij elke vergunning van bronbemalingen bekeken. We gaan zelfs nog een stapje “verder” of beter gezegd er is nog een stap eerder: we proberen in de eerste plaats zoveel water in de bodem te behouden, o.a. door water dat opgepompt moet worden terug te laten infiltreren in de grond (retourbemaling). Water dat niet geïnfiltreerd kan worden willen we zoveel mogelijk nuttig laten gebruiken. Er wordt dan ook standaard een aftapkraantje opgelegd in geval de Stad vergunningverlener is van de bemaling. Dat wordt uiteraard niet gedaan bij risico op verontreiniging. En helaas zitten we in Gent met heel wat  historische vervuiling. Wanneer het bemalingswater ter plaatse wordt geïnfiltreerd in de grond - het beste en meest duurzame scenario - dan leggen we ook geen aftapkraantje op. 

Dit is hoe we hier nu mee omgaan. De vergunning voor het oppompen van water bij de  bouw van de Verapazbrug is echter niet vergund door de Stad Gent maar door de Vlaamse Overheid. En we hebben te maken met verontreiniging.

Volgens de Vlaamse vergunning moet het water, dat via de riolering geloosd wordt in het Handelsdok, voldoen aan de normen voor lozen op oppervlaktewater en moet het dus eerst gezuiverd worden. In dit dossier is - gezien de potentiële (rest)vervuiling van het water – hergebruik dan ook niet aangewezen.  De Stad zou hier met andere woorden dus ook geen aftapkraantje opgelegd hebben.  Voor de volledigheid. 

Een goede maatregel zou wel kunnen zijn om in de toekomst bouwheren aan te zetten om meer te werken met een peilgestuurde bemaling, een maatregel waar wij als Stad grote voorstander van zijn én die we bijvoorbeeld ook geadviseerd hebben in de bronbemaling aan het Sint-Pieters Station. Het advies van Stad Gent bij de omgevingsvergunning van de Verapazbrug dateert van juli 2019 en daarin werd dit nog niet opgenomen in onze adviezen. Vandaag zou dit wellicht anders zijn.

Met deze techniek (peilgestuurde bemaling) vallen de bemalingspompen stil als het afslagpeil behaald wordt en starten ze weer op zodra het aanslagpeil overschreden wordt. Hierdoor wordt er minder grondwater opgepompt en is er ook minder risico op het aantrekken van vervuiling 

Momenteel is er nieuwe Vlaamse wetgeving op komst en ook met de Stad werken we – met verschillende diensten samen – aan een visie rond bemalingen. Zodra we deze visie stadsintern hebben afgeklopt, kunnen we deze voorstellen op een commissie en zullen we ook een communicatie starten naar de bouwsector.

do 19/05/2022 - 09:40