Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00328 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Besparingsplannen bij het personeel

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 17/05/2022 - 22:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Annelies Storms; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Emilie Peeters; Mieke Bouve; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Jeroen Paeleman
2022_MV_00328 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Besparingsplannen bij het personeel 2022_MV_00328 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Besparingsplannen bij het personeel

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eerder werd al bekend gemaakt dat de stad in financiële moeilijkheden zit en hierdoor de budgetwijzigingen verplaatst naar de raad van september 2022. Over de concrete besparingsplannen was er nog niets bekend.

Op 4 mei werd er op mia bericht dat de stad van plan is om 78 miljoen euro te besparen bij de verschillende stadsdiensten en verbonden rechtspersonen. Ook konden we via de pers vernemen dat er niet geraakt zal worden aan het onderwijs, de kinderopvang en de woonzorgcentra.

Indiener(s)

Yüksel Kalaz

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

do 12/05/2022 - 12:21

Toelichting

Welke voorstellen zijn er? Op welke diensten zal er bespaard worden en wat is de verdeling van het beoogde besparingsbudget (78 miljoen euro)?

Welke timing zal er gevolgd worden bij dit besparingsvoorstel?

Welke impact zal dit besparingsvoorstel hebben op de dienstverlening naar de burgers toe?

Welke impact wordt er verwacht naar het personeel toe, meer bepaald bij de werkzekerheid en arbeidsvoorwaarden?

Hoeveel personeelsleden zullen op pensioen gaan tussen nu en 2025? Zullen die functies opnieuw worden ingevuld?

Wat zijn de plannen met de uitvoerende krachten?

Klopt het dat er niet geraakt zal worden aan het onderwijs, de kinderopvang en de woonzorgcentra?

Bespreking

Antwoord

De Stad Gent is inderdaad bezig met het voorbereiden van een grondige bijsturing van het financiële meerjarenplan om de gevolgen van een reeks externe factoren te kunnen opvangen. De gestegen grondstof- en energieprijzen op de wereldmarkt hebben op verschillende manieren impact op de stadsbegroting en dus moeten we ingrijpen. Dit traject wordt gecoördineerd door de schepen van financiën samen met het voltallig college. 

U stelt echter een aantal vragen die verband houden met ons personeel en dus kan ik u als schepen bevoegd voor personeelsbeleid daarop wel antwoorden of dat zal ik toch alleszins proberen ondanks de gehele oefening uiteraard een collectieve oefening is van het college en ondanks heel wat beslissingen nog niet werden genomen. 

Zoals u wellicht weet wordt de stadsbegroting beoordeeld op een evenwicht op de Auto-financieringsmarge in 2025. Daar moeten we inderdaad nog inspanningen doen voor een totaal van 78 miljoen euro. 

Welke inspanningen dat precies worden kan ik op dit moment nog niet meedelen omdat de voorstellen in volle voorbereiding zijn en we geen voorafnames doen op de besprekingen. We willen deze heel ernstige opdracht ook heel grondig aanpakken en daarom zijn de diensten nu volop aan de slag. Uiteindelijk worden de keuzes uiteraard door het college gemaakt en dan aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het is daarom ook niet mogelijk om nu al uitspraken te doen over de impact op de Gentenaars of op ons personeel. 

De hele oefening gebeurt met een grote zorg voor onze inwoners en onze medewerkers. We hebben de vinger aan de pols in onze organisatie en weten daarom ook dat er ongerustheid is bij de medewerkers. We communiceren ook zo helder mogelijk aan onze medewerkers via het interne platform MIA – Ook al kunnen we nog niet op alle vragen antwoorden.

De korte doorlooptijd heeft inderdaad uitdagingen, maar heeft ook als voordeel dat we snel een concreet toekomstperspectief kunnen bieden aan de Gentenaars en aan onze medewerkers. Het is de bedoeling dat de budgetoefening klaar zal zijn voor het zomerreces, zodat de gemeenteraad zich er op de gemeenteraad van 5 september kan over buigen. 

U vraagt naar hoeveel medewerkers op pensioen zullen gaan tussen nu en eind 2025. Dat is echter  niet exact te bepalen omdat medewerkers uiteraard zelf bepalen exact wanneer ze precies op pensioen gaan. Ik kan een cijfer noemen van onze best mogelijke indicator: medewerkers die vandaag tussen de 60 en 65 jaar oud zijn. 

Om u een algemeen idee te geven kan ik meegeven dat de Stad begin april 2022 een totaal van 520 medewerkers had die tussen 60 en 65 jaar oud zijn en dus de pensioengerechtigde leeftijd zullen overschrijden voor het einde van de legislatuur. 

 Maar dat wil niet zeggen dat ze ook allemaal op het voor hen vroegst mogelijke moment op pensioen zullen willen gaan. Onze medewerkers zijn doorgaans erg gemotiveerd om aan boord te blijven.  

Het wil ook niet zeggen dat ze niet vervangen worden. Als ze taken uitvoeren die we ook na de huidige oefening als Stad nog blijven uitvoeren, dan zullen ze vervangen worden. Zeker dus indien deze collega’s leerkrachten, kinderverzorgers of zorgkundigen in woonzorgcentra zijn, of mensen die een knelpuntberoep uitvoeren. Het is natuurlijk wel mogelijk dat in zij vervangen worden door iemand die al binnen onze organisatie werkt.

Kortom: staart u zich aub niet blind op dit aantal, het heeft eigenlijk geen verband met de oefening die het voltallig stadsbestuur te wachten staat. 

Omdat de precieze beslissingen over de bijsturingen in kader van de budget-oefening nog niet zijn genomen, kan ik dus niet antwoorden op uw vraag of gepensioneerden wel of niet zullen vervangen worden. We gaan geen rechtlijnige besparingen voeren maar evenwichtige keuzes maken op inhoud. In welke dienst medewerkers op pensioen gaan is gebaseerd op toeval en we willen dus tot inhoudelijke prioriteiten komen. We verwachten wel dat de komende jaren de interne mobiliteit zal toenemen zodat we medewerkers binnen onze organisatie kunnen heroriënteren binnen de nieuwe context en dus mogelijk gepensioneerde collega’s gaan vervangen. 

Het bestuur heeft aan het begin van de legislatuur afspraken gemaakt met de vakbonden en daar gaan we ons aan houden. Dit ging bijvoorbeeld over het vrijwaren van de uitvoerende functies en het herwaarderen van hun taken.  

We hadden deze namiddag de eerste gesprekken hierover. Daarvoor was ook onze schepen van financiën uitgenodigd. Uiteraard zijn de vakorganisaties bezorgd over de uitdagingen die voor ons liggen. Dat zijn we allemaal, het hele college en ik veronderstel de hele gemeenteraad.   

Maar ik kan je garanderen dat het college dit aanpakt met de grootst mogelijk zorg voor de Gentenaars en de medewerkers. Over dat laatste zal ik als schepen van personeel heel aandachtig waken. 

Tot slot kan ik u bevestigen dat er inderdaad is afgesproken binnen het college dat er niet zal geraakt worden aan de personeelsbezetting op de werkvloer in het onderwijs, de kinderopvang en de woonzorgcentra.

do 19/05/2022 - 10:09