Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00327 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Droogteplan & Afwegingskader prioritair watergebruik

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 17/05/2022 - 22:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Annelies Storms; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Emilie Peeters; Mieke Bouve; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Jeroen Paeleman
2022_MV_00327 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Droogteplan & Afwegingskader prioritair watergebruik 2022_MV_00327 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Droogteplan & Afwegingskader prioritair watergebruik

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

do 12/05/2022 - 11:18

Toelichting

Toenemende droogte en waterschaarste vormen belangrijke uitdagingen, ook voor onze stad. De Vlaamse overheid stimuleert lokale besturen om een hemelwater- en droogteplan op te maken en voorziet hiervoor ook een blauwdruk. Alleen steden en gemeenten die over dergelijk plan beschikken zullen vanaf 2024 nog in aanmerking komen voor water-gerelateerde subsidies. De Stad Gent werkt aan de opmaak van zo’n plan, nadat eerder al een droogtestudie werd uitgevoerd waarvan de resultaten midden oktober 2021 werden voorgesteld. De Vlaamse overheid biedt sinds vorig jaar ook een ‘Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte en schaarste’ aan waar ook lokale besturen gebruik van kunnen maken bij het nemen van beslissingen in tijden van (acute) waterschaarste.   

Vandaar mijn vragen: 

  1. Kan de schepen een stand van zaken geven over de opmaak van het hemelwater- en droogteplan? Wordt dit in eigen beheer gedaan of extern uitbesteed? Wat zijn het budget, de fasering en timing?
  2. Maakt de Stad Gent gebruik van het voornoemde ‘Afwegingskader prioritair watergebruik’? Zo ja, kan de schepen toelichten hoe dit kader in onze stad gebruikt wordt en in samenwerking met welke andere betrokken partijen? Wat zijn de ervaringen hiermee tot dusver? 

Bespreking

Antwoord

VRAAG 1: Kan de schepen een stand van zaken geven over de opmaak van het hemelwater- en droogteplan? Wordt dit in eigen beheer gedaan of extern uitbesteed? Wat zijn het budget, de fasering en timing?

Het voordeel is dat we vooruitziend geweest zijn in Gent. Ons huiswerk al zo goed als klaar. Het nodige studiewerk is de afgelopen jaren al gebeurd. De droogtestudie van Gent (2021) geeft al grotendeels invulling aan de vereisten voor het luik droogte. Ook voor het luik hemelwateroverlast bestaat al veel materiaal, zoals de kwetsbaarheidsanalyse wateroverlast, IPOD IV, groenklimaatassen,… We hebben ook al een aantal instrumenten in voege, zoals het algemeen bouwreglement, subsidie groendaken/bronmaatregelen,…). Ook operationeel hebben we ons al goed georganiseerd, bijvoorbeeld met goed werkend overleg bij de aanleg van openbaar domein. 

Er is een werkgroep aan de slag gegaan om te bepalen waar het bestaande materiaal voldoet aan de vereisten uit de blauwdruk en waar er nog hiaten zijn. In die werkgroep zitten de betrokken stedelijke diensten (DMK, DWBW, GD, DSRP) en Farys. Oplevering van deze analyse gebeurt zo snel mogelijk.

 2. Maakt de Stad Gent gebruik van het voornoemde ‘Afwegingskader prioritair watergebruik’? Zo ja, kan de schepen toelichten hoe dit kader in onze stad gebruikt wordt en in samenwerking met welke andere betrokken partijen? Wat zijn de ervaringen hiermee tot dusver?

 Het Vlaams reactief afwegingskader is een beslissingsondersteunend instrument op moment van droogte en waterschaarste (dus reactief, niet proactief), vooral bedoeld voor de Vlaamse Overheid en Provincies, die de coördinerende rol hebben bij crisisbeheer zoals droogte en waterschaarste. 

 Het bevat maatregelen zoals een verbod op niet-essentieel waterverbruik zoals wassen van voertuigen e.d), captatieverbod uit waterlopen en zo meer. 

 Welke maatregelen effectief afgekondigd worden bij droogte, hangt af van de lokale droogte-indicatoren en welke drempels (dreigende waterschaarste of effectieve waterschaarste) op dat moment overschreden worden.

 Als lokale overheid zullen we in eerste instantie inzetten op communicatie en mee verspreiden van de maatregelen die door de hogere overheden worden afgekondigd (alsook toepassen van de maatregelen zoals sproeiverbod, captatieverboden door onze eigen diensten). 

Daartoe is er de Werkgroep Noodplanning Droogte, getrokken door de gemeentelijke cel Noodplanning (Dienst Preventie en Veiligheid), waar naast de noodplanningscoördinatoren en de Dienst Milieu en Klimaat ook Groendienst, DWBW, Dienst Toezicht, Dienst Communicatie, enz in zetelen.

 Ter illustratie: deze week werd door de Droogtecommissie code geel voor droogte afgekondigd, een captatieverbod in een aantal onbevaarbare waterlopen ingesteld door de gouverneur van Oost-Vlaanderen en de code oranje ingesteld voor de natuurgebieden door ANB. 

 Als stad verspreiden we die info mee, onder andere op de website van de stad. Deze week is er nog een nieuwsbericht verspreid, waaronder de lijst met onbevaarbare waterlopen en publieke grachten waar geen water meer opgepompt mag worden. 

 Voor noodplanning en crisiscommunicatie ligt de coördinatie bij de burgemeester. Maar natuurlijk is er een wisselwerking tussen het reactieve en preventieve beleid. Dat gaat vooral over kennis vanuit de kwetsbaarheidsanalyses voor hitte, wateroverlast en droogte. Die helpen om de noodplanning uit te werken en up to date te houden.

do 19/05/2022 - 09:42