Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00325 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Geluidsoverlast nieuwe hondenlosloopweide Maurice De Weertstraat / HoGent

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 17/05/2022 - 22:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Annelies Storms; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Emilie Peeters; Mieke Bouve; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Jeroen Paeleman
2022_MV_00325 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Geluidsoverlast nieuwe hondenlosloopweide Maurice De Weertstraat / HoGent 2022_MV_00325 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Geluidsoverlast nieuwe hondenlosloopweide Maurice De Weertstraat / HoGent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

do 12/05/2022 - 09:59

Toelichting

Een buurtweide in beheer van de HoGent nabij de Maurice De Weertstraat wordt sinds enige tijd meer en meer als hondenlosloopweide gebruikt. De HoGent plaatste er een infobord dat expliciet stelt dat honden welkom zijn en plaatste ook een aantal zitbanken om de plek aan te kleden. De weide wordt steeds drukker gebruikt door het stijgende aantal hondeneigenaars die er hun huisdier komen uitlaten. 

Bewoners van de aangrenzende Jozef Kluyskensstraat hebben klachten over toenemende geluidsoverlast door het luide geblaf van de talrijke honden. In hun ogen gaat het om een vorm van onaanvaardbare burenhinder. De bewoners zijn van mening dat deze dichtbevolkte woonbuurt geen geschikte plek is voor het inrichten van een hondenlosloopweide. Ze betreuren dat er vooraf niet met hen in overleg werd gegaan. 

De beleidsnota dierenbeleid vermeldt de uitwerking van een afwegingskader voor hondeninfrastructuur. Daarbij wordt expliciet verwezen naar de stijgende klachten van overlast door lawaai afkomstig van hondenlosloopweides. In de commissie MPF van september jl. werd het afwegingskader aan de commissieleden werd gepresenteerd. Wat betreft hondenlosloopweides vermeldt dit kader de piste om private gronden open te stellen. Op de kaart met locaties die in onderzoek zijn voor een bijkomende losloopweide staat de omgeving van de Kluyskensstraat – behoudens vergissing (cf. kwaliteit van de kaart) – niet aangeduid. 

Vandaar mijn vragen: 

1. Is de stad ervan op de hoogte dat de Hogent een hondenlosloopweide creëert op haar terreinen aan de Jozef Kluyskensstraat?  

2. In welke mate is het stadsbestuur betrokken partij bij het inrichten van deze hondenlosloopweide? Welk advies en welke financiële middelen heeft de stad eventueel gegeven om deze hondenlosloopweide mee in te richten?

3. Werd de buurt meegenomen in een participatief traject bij het inrichten van deze hondenlosloopweide? Indien ja, wanneer vond dit plaats en wat was de uitkomst hiervan?

4. Werden er reeds klachten ontvangen over geluidsoverlast door de hondenlosloopweide? Indien ja, welke actie('s) gaat u ondernemen om deze geluidsoverlast aan te pakken? 

Bespreking

Antwoord

Het klopt dat sinds Covid, de Bijlokesite, en de beide graslanden aan de Jozef Kluyskensstraat,  erg populaire plekken zijn geworden. Deze vaststelling heeft HoGent, de eigenaar van de site, ertoe aangezet om te bekijken in welke mate het gebruik beter gezoneerd kan worden. Hiervoor nam HoGent ook contact met medewerkers van de Groendienst van Stad Gent. Twee graslandjes kwamen potentieel in aanmerking voor een ruimer gebruik door de buurt. Een graslandje aan de Bijlokekaai en een graslandje aan de Kluyskenstraat. Het eerste graslandje werd historisch gebruikt als hooiland en heeft een grote potentie om te ontwikkelen tot een biologisch waardevol hooiland. Het tweede graslandje heeft een veel minder kwetsbare vegetatie en heeft minder biologisch potentieel. Dit graslandje geniet dan ook de voorkeur van HoGent om in te vullen als een plek die men wil openstellen voor  bezoekers. 

 Gisteren was er nog overleg tussen HOGent en de Groendienst. Op dit overleg is uitdrukkelijk bevestigd dat men hier niet beoogt een hondenlosloopweide te installeren. Gedeeld gebruik lijkt ook voor de HOGent bij nader toezien geen goed idee te zijn. 

 Volgende afspraken zijn gemaakt:

  1. Binnen de HOGent zal men verder nadenken hoe deze zone wel in het geheel van de Bijlokesite kan functioneren. 
  2. HOGent gaat in dialoog met de mensen die hebben aangegeven overlast te ondervinden.   
  3. Op terrein zal een infobord worden geplaatst met opgave van wat toegelaten is en wat niet. Loslopende honden zullen niet langer worden getolereerd.

 Betreffende de klachten over geluidsoverlast: er werden inderdaad vorige week een aantal klachten ontvangen. Het is zoals gezegd nu in de eerste plaats de bedoeling dat HOGent in gesprek gaat met de buurt om een oplossing te zoeken. We wachten de resultaten van deze gesprekken af. 

do 19/05/2022 - 09:43