Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

Agenda  commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • d) Investeringen Arcelor Mittal in groene staalproductie in Gent (presentatie is nog niet beschikbaar)

 • IR 5.

  2022_MV_00324 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Stand van zaken gebruik drempelwaarde bij selectieprocedures (i.p.v. rangschikking op behaalde score)

 • IR 6.

  2022_MV_00325 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Geluidsoverlast nieuwe hondenlosloopweide Maurice De Weertstraat / HoGent

 • IR 7.

  2022_MV_00327 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Droogteplan & Afwegingskader prioritair watergebruik

 • IR 8.

  2022_MV_00328 - Mondelinge vraag van raadslid YĆ¼ksel Kalaz: Besparingsplannen bij het personeel

 • 1.

  2022_GR_00452 - Balenmagazijn vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van Balenmagazijn vzw, opgericht op 30 maart 2016 met de Stad als stichtend lid, goed te keuren.

  De statutenwijziging van Balenmagazijn vzw wordt voorgesteld omdat de vzw zich moet conformeren aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Balenmagazijn vzw maakt van deze gelegenheid gebruik om een intensieve visie oefening te organiseren en niet enkel de wettelijk verplichte wijzigingen door te voeren, maar haar statuten integraal onder de loep te nemen en, waar nodig of gewenst, aan te passen.

 • 2.

  2022_GR_00385 - Subsidieovereenkomst voor het ontwikkelen en begeleiden van educatieve activiteiten over klimaatadaptatie voor Gentse kinderen tussen 8 en 14 jaar - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  met das Kunst voor het ontwikkelen en begeleiden van educatie over klimaatadaptatie voor Gentse kinderen tussen 8 en 14 jaar, Kerkstraat 108, 9050 Gent , waarbij een subsidie wordt toegekend van 40.272,58 euro.

 • 3.

  2022_GR_00449 - Samenwerkingsovereenkomst / Subsidie van de Stad Gent aan de Universiteit Gent voor de 'Opstart Gents Klimaatforum' - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst / subsidie voor de Opstart Gents Klimaatforum voor de werkingsjaren 2022 en 2023 met Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 40.000,00 euro.

 • 4.

  2022_GR_00450 - Nieuw subsidiereglement voor een klantvriendelijk systeem van herbruikbare bekers op de Gentse Feesten voor de edities 2022-2024 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw 'Subsidiereglement voor een klantvriendelijk systeem voor herbruikbare bekers op de Gentse Feesten voor de edities 2022-2024' goed te keuren met inwerkingtreding na bekendmaking.

 • 5.

  2022_GR_00425 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gent, Oktrooiplein - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tot kosteloze verwerving van het volgend onroerend goed:
  Stad Gent - zevende afdeling: Een perceel grond met aanhorigheden gelegen te 9000 Gent, Oktrooiplein 1,  thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, zevende afdeling, sectie G, deel van het perceelnummer 0728/02/E/13 met een oppervlakte volgens meting van tweehonderd éénenzestig vierkante meter (261,00 m²).

  De gevolgkosten voor de overname van dit openbaar domein worden geraamd op 635 euro.

 • 6.

  2022_GR_00415 - Sluiten van een overeenkomst tot wijziging van het individueel DBFM-contract aangaande het schoolgebouw gelegen te 9000 Gent, Offerlaan 1 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren de overeenkomst tot wijziging van het individueel DBFM-contract aangaande het schoolgebouw gelegen te 9000 Gent, Offerlaan 1.

 • 7.

  2022_GR_00455 - Sluiten van een huurovereenkomst met vzw Spectra Ensemble met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen op de Bijlokesite te Gent, Godshuizenlaan en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een nominatieve huursubsidie voor een bedrag van 4.110,50 euro per jaar aan vzw Spectra Ensemble, voor het stadseigendom, gelegen op de Bijlokesite te 9000 Gent, Godshuizenlaan 2-2b, en dit onder voorwaarden.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de huurovereenkomst, te sluiten met vzw Spectra Ensemble, met betrekking tot het stadseigendom, gelegen op de Bijlokesite te 9000 Gent, Godshuizenlaan 2-2b, voor de duur van 6 jaar ingaande op 1 juni 2022 en eindigend op 31 mei 2028, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.

 • 8.

  2022_GR_00456 - Sluiten van een huurovereenkomst met vzw B'Rock met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen op de Bijlokesite te Gent, Godshuizenlaan en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een nominatieve huursubsidie voor een bedrag van 7.026,50 euro per jaar aan vzw B'Rock, voor het stadseigendom, gelegen op de Bijlokesite te 9000 Gent, Godshuizenlaan 2-2b, en dit onder voorwaarden.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de huurovereenkomst, te sluiten met vzw B'Rock, met betrekking tot het stadseigendom, gelegen op de Bijlokesite te 9000 Gent, Godshuizenlaan 2-2b, voor de duur van 6 jaar ingaande op 1 juni 2022 en eindigend op 31 mei 2028, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.

 • 9.

  2022_GR_00453 - Overheidsopdracht van werken - Heraanleg parking en nooduitgang van het Algemeen Politiecentrum zone Gent - FAG/2021/018/KVDK/INV/5141 - Bestek - Vaststelling

 • 10.

  2022_GR_00454 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor duurzame autocars/schoolbussen voor vervoer van personen inclusief chauffeurs - SLS/2021/094-ID5230 - Bestek - Vaststelling

 • 11.

  2022_GR_00427 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van verhardings- en funderingsmaterialen (7 percelen) - SLS/2022/017 - ID5293 - Bestek - Vaststelling

 • 12.

  2022_GR_00426 - Verderzetting van de tewerkstelling van de adjunct-algemeendirecteur (m/v/x) na de leeftijd van 65 jaar (verlenging) - LK - Goedkeuring