Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00858 - Reglement met betrekking tot de aansluiting van providers van mobiel parkeren tot het Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR) - Wijziging

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 04/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00858 - Reglement met betrekking tot de aansluiting van providers van mobiel parkeren tot het Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR) - Wijziging 2022_GR_00858 - Reglement met betrekking tot de aansluiting van providers van mobiel parkeren tot het Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR) - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het reglement met betrekking tot de aansluiting van providers van mobiel parkeren tot het Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR) werd op 25/06/2019 goedgekeurd door de Gemeenteraad. 

In dat reglement werd voluit de kaart getrokken om in te zetten mobiel parkeren, dit door het 'multiprovidermodel'. Zo konden sinds 2019 maximaal 8 providers de mobiele markt van parkeren in Gent verder ontwikkelen. Dat deden ze met succes. Intussen is het aandeel mobiel parkeren tov aangekochte tickets aan de parkeerautomaten verdrievoudigd. In 2019 waren nog maar 13% van alle verkochte parkeertickets voor rekening van de mobiele providers. Vandaag (2022) staat het aandeel van mobiele tickets op 37%. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad heeft ervoor gekozen om aanvankelijk te werken met een commissie van 5% op basis van de verworven parkeerrechten per provider. Deze commissie had tot doel een steun in de rug te zijn voor de mobiele providers voor het op de kaart zetten van mobiel parkeren in Gent, en het uitbouwen van een gebruiksvriendelijke apps.

We merken dat de markt intussen matuur genoeg is om de commissie hierop aan te passen.

Vanaf 1/1/2023 zal de commissie degressief vastgelegd worden op basis van het bedrag van de vergoedingen van die maand.

Tegelijk met de aanpassing van de commissie in het reglement, worden volgende aanpassingen voorgesteld

Artikel 10 - §2 (aanpassing):  De commissie wordt aangepast.

Artikel 12 - § 3(toevoeging): Er wordt een clausule toegevoegd waardoor de Stad het recht krijgt om vergunningen in te trekken wanneer nieuwe toegetreden providers na een jaar nog niet zijn actief zijn in het GPR.

Artikel 13 (correctie): Er werd een tegenstrijdigheid gevonden in het reglement. De laatste zin van de paragraaf wordt geschrapt.

Overzicht van de uitgaven

DienstIVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Budgetplaats348060300
BudgetpositieE (6142000)
SubsidiecodeNIET_RELEVANT
20220,00 EUR
2023- 21.026,00 EUR
2024- 24.930,00 EUR
2025 e.v.- 237.570,00 EUR

 

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34806 Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid

Besluit

Artikel 1

Keurt goed, de vervanging van artikel 10 §2 door volgende tekst:


§2. In de periode 1/01/2023 – 31/12/2024 ontvangt de provider een commissie van de Stad, dewelke degressief wordt vastgelegd op basis van het bedrag van de vergoedingen van die maand, evenwel beperkt tot die rechten die bij het GPR verworven worden en waarvoor het GPR een antwoordbericht heeft verstuurd naar de provider. Deze commissie is inclusief btw. 

 

 Vergoedingen 

Commissie 

Schijf 1

< 50.000 EUR

5%

Schijf 2

50.000 - 300.000 EUR

3%

Schijf 3

>300.000 EUR

0%

Vanaf 2025 wordt de commissie herleid naar 0%.

Artikel 2

Keurt goed, de toevoeging van artikel 12 §3 met volgende tekst:


§3. Indien de provider binnen één jaar na uitreiking van de vergunning nog niet is aangesloten tot het GPR, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de vergunning in te trekken. Het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking op de termijn van één jaar toestaan na gemotiveerde aanvraag.

Artikel 3

Keurt goed, de vervanging van artikel 13 §1 door volgende tekst:


De provider draagt de volledige aansprakelijkheid voor de dienstverlening ten opzichte van de eindgebruikers. De provider vrijwaart de Stad integraal en uitdrukkelijk voor elke mogelijke aanspraak van een eindgebruiker dewelke te wijten is aan het systeem, de applicatie of de dienstverlening van de provider.

Artikel 4

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Reglement met betrekking tot de aansluiting van providers van mobiel parkeren tot het Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR)’, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Reglement met betrekking tot de aansluiting van providers van mobiel parkeren tot het Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR).docx
  • Reglement aansluiting van providers tot GPR - gecoördineerde versie
  • Reglement aansluiting van providers tot GPR - gecoördineerde versie (Word)