Terug
Gepubliceerd op 29/09/2022

2022_GR_00868 - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I - Vaststelling

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 04/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00868 - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I - Vaststelling 2022_GR_00868 - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 17, ยง 5.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2022 de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I en het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit voorlopig vastgesteld.

In toepassing van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 (verder: Decreet gemeentewegen) werd over het ontwerp-rooilijnplan en het voorlopig vastgestelde onteigeningsbesluit van 30 juli 2022 tot en met 28 augustus 2022 een gezamenlijk openbaar onderzoek gehouden.

Alle eigenaars en houders van een zakelijk recht op een perceel of een goed dat is opgenomen in het rooilijnplan (perceel of goed waarop de rooilijn wordt ingetekend of perceel of goed dat paalt aan de ingetekende rooilijn) werden individueel per aangetekende brief in kennis gesteld van het openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek werd bekendgemaakt door aanplakking van een bericht aan het Stadhuis op 4 juli 2022, door aanplakking van een bericht ter plaatse op 14 juli 2022, door publicatie van een bericht in het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2022 en door publicatie van een bericht op de website van Stad Gent op 29 juni 2022.

Het volledige dossier werd op 4 juli 2022 neergelegd in het Administratief Centrum Gent Zuid, Balie Bouwen, en was vanaf 29 juni 2022 digitaal ter inzage op de website van Stad Gent, waar het tot het sluiten van het onderzoek door iedereen kon ingekeken worden.

Er werden twee bezwaarschriften ingediend. Beide bezwaarschriften zijn toegekomen binnen de termijn van het openbaar onderzoek en zijn dus ontvankelijk. 

Bezwaarschrift 1, gedateerd 24 augustus 2022, is gericht tegen zowel het voorlopig rooilijnbesluit als tegen het voorlopig onteigeningsbesluit.

Bezwaarschrift 2, gedateerd 26 augustus 2022, is gericht tegen zowel het voorlopig rooilijnbesluit als tegen het voorlopig onteigeningsbesluit.

Op 29 juni 2022 werd via https://www.vlaanderen.be/een-gemeenteweg-aanleggen-verplaatsen-wijzigen-of-opheffen#advies-vragen-over-een-gemeentelijk-beleidskader-rooilijnplan-of-grafisch-plan advies gevraagd aan het Vlaams Departement Mobiliteit. Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

Op 29 juni 2022 werd advies gevraagd aan de deputatie van de provincie. De Dienst Mobiliteit van de provincie heeft op 25 juli 2022 geadviseerd:
Tijdens de zitting van 27 augustus 2020 besliste de deputatie om enkel gemeentelijke voorstellen (i.c. een gemeentelijk rooilijnplan) met een provinciaal (bovenlokaal) belang formeel te adviseren.
Aangezien het rooilijnplan enkel lokale gemeentewegen vermeldt, zal de deputatie geen formeel advies verstrekken.

De openbare vervoermaatschappij De Lijn (vervoerregio.gent@delijn.be) werd op 29 juni 2022 in kennis gesteld van het ontwerp-rooilijnplan en het voorlopig vastgestelde onteigeningsbesluit. Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

De openbare vervoermaatschappij NMBS (gebouwen.terreinen@belgiantrain.be) werd op 29 juni 2022 in kennis gesteld van het ontwerp-rooilijnplan en het voorlopig vastgestelde onteigeningsbesluit. Op 4 juli 2022 werd geantwoord met "Wij kunnen aan uw vraag betreffende voornoemd onderwerp geen gevolg geven. De NMBS is niet betrokken bij dit terrein."

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling van de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I is de noodzaak van de weg omstandig gemotiveerd.

Bezwaarschrijvers geven in de bezwaarschriften zowel opmerkingen tegen het voorlopige rooilijnplan als het voorlopige onteigeningsbesluit.

In eerste instantie lijken deze bezwaren voornamelijk gericht tegen het voorlopige onteigeningsbesluit doch vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel wordt er voor gekozen om al deze bezwaarpunten ook in deze besluitvorming te voegen en te behandelen.

Hiervoor verwijzen we naar het verslag van het openbaar onderzoek gevoegd in bijlage en integraal deel uitmakend van dit besluit. Al de bezwaren worden weerlegd.

De definitieve vaststelling is het logische gevolg van de voorlopige vaststelling.

De definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan moet binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek worden vastgesteld, zoniet vervalt het ontwerp (artikel 17, § 5 en § 6 van het Decreet gemeentewegen).

Adviezen

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen Advies niet van toepassing

Tijdens de zitting van 27 augustus 2020 besliste de deputatie om enkel gemeentelijke voorstellen (i.c. een gemeentelijk rooilijnplan) met een provinciaal (bovenlokaal) belang formeel te adviseren. Aangezien het rooilijnplan enkel lokale gemeentewegen vermeldt, zal de deputatie geen formeel advies verstrekken.

Vlaams Departement Mobiliteit Geen advies ontvangen

Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

NMBS Advies niet van toepassing

Wij kunnen aan uw vraag geen gevolg geven. De NMBS is niet betrokken bij dit terrein.

De Lijn Geen advies ontvangen

Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het verslag van het openbaar onderzoek dat bij dit besluit wordt gevoegd.

Artikel 2

Stelt de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I, zoals aangeduid op bijgevoegd plan, definitief vast.


Bijlagen