Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00860 - Overheidsopdracht van werken - wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat te Gent-Drongen - stadsaandeel in de studie en gunning (besteknummer AK-08-054 van TMVW) en het ontwerp van de werken (besteknummer 061-10-180-Z van TMVW) - Goedkeuring

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 04/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00860 - Overheidsopdracht van werken - wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat te Gent-Drongen - stadsaandeel in de studie en gunning (besteknummer AK-08-054 van TMVW) en het ontwerp van de werken (besteknummer 061-10-180-Z van TMVW) - Goedkeuring 2022_GR_00860 - Overheidsopdracht van werken - wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat te Gent-Drongen - stadsaandeel in de studie en gunning (besteknummer AK-08-054 van TMVW) en het ontwerp van de werken (besteknummer 061-10-180-Z van TMVW) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 4°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2004 houdende goedkeuring van de toetreding van de Stad Gent tot de TMVW als zuiveringsvennoot.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 20 december 2004 zijn goedkeuring verleend aan de toetreding van de Stad Gent tot de TMVW als zuiveringsvennoot.

Naar aanleiding van de toetreding van de Stad Gent tot Aquario met ingang van 1 januari 2005 werd op zelfde datum het gebruiksrecht op de gemeentelijke zuiveringsinstallaties en de daarmee gepaard gaande rechten ingebracht en dit volgens de modaliteiten zoals vastgelegd in de statuten van de TMVW en het toetredingsdossier.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 29 oktober 2015 de ontwerpplannen betreffende de wegen- en rioleringswerken in de cluster Halewijnstationstraat te Gent-Drongen goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de TMVW werd het bestek AK-08-054 (raamovereenkomst) opgemaakt voor het uitvoeren van ontwerpstudies voor wegen- en rioleringswerken (wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking).

Proces-verbaal van opening van de offertes: 25 augustus 2009. Tweeëntwintig inschrijvingen werden genoteerd.

Op basis van het gunningsverslag, dossier AK-08-054, werd door het Regionaal Directiecomité Gent van de TMVW op 9 maart 2010 voorgesteld, rekening houdend met de in het bestek gestelde criteria, de studieopdracht met veiligheidscoördinatie, vervat in perceel 37 - Gent (West) te gunnen aan de meest voordelige regelmatige inschrijver, nl. de nv Grontmij Vlaanderen, Frans Smoldersstraat 18, 1932 Zaventem (thans: nv Sweco Belgium, met als maatschappelijke zetel Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel).

Het stadsaandeel in de studie en veiligheidscoördinatie met betrekking tot de wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat te Gent-Drongen bedraagt, rekening houdend met de intussen gekende raming van het ontwerp, 82.337,47 euro excl. btw + 17.290,87 euro (21 % btw) = 99.628,34 euro incl. btw.

Heden wordt door TMVW het door de aangestelde ontwerper opgemaakte bestek 061-10-180-Z met betrekking tot wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat te Gent-Drongen voor goedkeuring van het stadsaandeel in de werken voorgelegd aan de gemeenteraad.

TMVW treedt op als leidinggevend bestuur voor het geheel van de werken.

Voorwerp van de opdracht:

De opdracht voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat op het grondgebied van de stad Gent-Drongen omvat in het bijzonder:

 • Aanleg wadi’s langsheen projecttracé
 • Aanleg vrijliggend fietspad
 • Bouw van 2 pompstations
 • Ruimen en herprofileren van bestaande grachten
 • Dempen van bestaande grachten

 De uitvoering van de opdracht geschiedt in volgende fasen, en wordt onderbroken op onderstaande wijze:

 • Fase 1
  • Halewijnstraat, vanaf Halewijnkouter tot net voor Kraaiaard (Kraaiaard nog bereikbaar)
  • Aanleg riolering
  • Aansluitend aanleg wegenis (incl. toplaag)
 •  Fase 2
  • Pompstation P01 + riolering vanaf pompstation tot kruispunt met de Halewijnstationstraat (excl. Kruispunt)
  • Aanleg riolering
  • Aansluitend aanleg wegenis (incl. toplaag)
 • Fase 1 & 2 mogen aansluitend uitgevoerd worden. Fase 3 mag pas starten als fase 1 & 2 afgewerkt zijn. 
 • Fase 3
  • Halewijnstraat, incl. kruispunt Kraaiaard
  • Aanleg riolering
  • Aansluitend aanleg wegenis 
 • Fase 4
  • Halewijnstationstraat, tussen put D1 en put D27a (kruispunt moet in deze fase meegenomen worden)
  • Aanleg riolering
  • Aansluitend aanleg wegenis
  • Fietsers moeten in dit stuk altijd doorgang hebben, dit is een last van de aanneming.

Hierbij dient, niet limitatief, rekening gehouden worden met:

 • Minimaal een verharding in asfalt of rijplaten met een bitumenlaag op gebrand;
 • Het fietspad moet afgebakend zijn met Heras hekwerk;
 • De minimale breedte van het fietspad moet 2,5 à 3 meter zijn;
 • Ook tijdens het aanleggen van de nieuwe fietspaden moeten de fietsers een veilige doorgang hebben. Het kan dus zijn dat de fietspaden in 2 fasen aangelegd moeten worden;
 • De riolering kan niet in 1 sleuf aangelegd worden. 
 • Fase 3 & 4 mogen aansluitend uitgevoerd worden. Fase 5 mag pas starten als fase 3 & 4 afgewerkt zijn.
 • Fase 5
  • Halewijnstationstraat tussen put D22 en D26
  • Aanleg riolering
  • Aansluitend aanleg wegenis 
 • Fase 6 (mag pas starten als fase 5 is uitgevoerd)
  • Weerdestraat en Adolf Lootensstraat, tussen put D17 en pompstation P01
  • Aanleg riolering
  • Aansluitend aanleg wegenis
Prodedure: openbare procedure.
Uitvoeringstermijn: 270 werkdagen. 
Prijsbepaling: gemengde opdracht.

Gunningscriteria: prijs.

Raming werken: 3.523.679,59 euro exclusief btw, waarvan 2.832.931,24 euro ten laste van TMVW en 690.748,35 euro + 145.057,15 euro (21 % btw) = 835.805,50 euro ten laste van de Stad.

De werken komen in aanmerking voor subsidies van het Fietsfonds, geraamd op 229.737,73 euro ten gunste van de Stad.

In art. 7 van het reglement met betrekking tot het toekennen van subsidies voor fietsvoorzieningen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds) van 29 april 2020 wordt gevraagd dat het aanvragend bestuur volgende verbintenissen aangaat:

1° alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietsvoorzieningen te garanderen;

2° publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende kanalen (gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media, …) en hierbij steeds melding te maken van de steun die hij daarvoor ontvangt van de Provincie Oost-Vlaanderen (inclusief toevoeging van het logo);

3° alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager (vb. bewonersbrief, gemeentelijk infoblad) voorafgaand aan de publicatie voor te leggen aan de Provincie Oost-Vlaanderen;

4° bij kunstwerken en aanleg of verbetering van fietspaden een werfbord te plaatsen met het logo van de subsidiërende overhe(i)d(en);

5° de Provincie Oost-Vlaanderen voorafgaand de aanvang der werken te melden;

6° elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie de toestemming te geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf te verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen;

7° voor kunstwerken en aanleg of verbetering van fietspaden de Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de werken en van de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte te brengen. De aanvrager en de Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling overleg over de wijze waarop de opening wordt gecommuniceerd (bv persbericht, officieel infietsen, …);

8° de bestemming van de werken waarvoor een subsidie wenst bekomen te worden in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder de toelating van de deputatie;

9° medewerking te verlenen aan de plaatsing van de Provinciale signalisatie van het functionele fietsnetwerk.

Het college stemt in met het onmiddellijk opstarten van de aanbestedingsprocedure door TMVW evenwel met opening van de offertes na goedkeuring van het stadsaandeel in het ontwerp van de werken door de gemeenteraad. Op die manier kan TMVW de werken zoals gepland aanvatten in maart/april 2023.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  

Budgetplaats

349125300

349125300

Categorie

Subsidiecode
FIE.PRV
niet relevant
2023
417.902,75
€ 82.300,00 
2024417.902,75€ 17.500,00 

Totaal

835.805,50 

€ 99.800,00

Voorgestelde uitgaven

€ 935.605,50

Overzicht van de inkomsten

Dienst
Wegen, Bruggen en Waterlopen 
Budgetplaats
349125300
Categorie
Subsidiecode FIE.PRV 
2023 114.868,86
2024114.868,86
Totaal 229.737,73 

Verwachte ontvangsten

€ 229.737,73

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het stadsaandeel in het ontwerp van de werken - wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat te Gent-Drongen - stadsaandeel in de studie en gunning (besteknummer AK-08-054 van TMVW) en het ontwerp van de werken (besteknummer 061-10-180-Z van TMVW).

TMVW treedt op als leidinggevend bestuur voor het geheel van de werken.

Procedure: openbare procedure.
Uitvoeringstermijn: 270 werkdagen.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Gunningscriteria: prijs.

Raming werken: 3.523.679,59 euro exclusief btw, waarvan 2.832.931,24 euro ten laste van TMVW en 690.748,35 euro + 145.057,15 euro (21 % btw) = 835.805,50 euro ten laste van de Stad.

Artikel 2

Verbindt zich ertoe, conform het reglement van de Provincie Oost-Vlaanderen van 29 april 2020 met betrekking tot het toekennen van subsidies voor fietsvoorzieningen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds), voor de overheidsopdracht van werken - wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat te Gent-Drongen - (besteknummer 061-10-180-Z van TMVW):

1. alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen;

2. publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende kanalen (gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media,...) en hierbij steeds melding te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de Provincie Oost-Vlaanderen  (inclusief toevoeging van het logo);

3. alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager (vb bewonersbrief, gemeentelijk infoblad) voorafgaand aan de publicatie voor te leggen aan de Provincie Oost-Vlaanderen;

4. bij kunstwerken en aanleg of verbetering van fietspaden een werfbord te plaatsen met het logo van de subsidiërende overhe(i)d(en);

5. de Provincie Oost-Vlaanderen voorafgaand de aanvang der werken te melden;

6. elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie de toestemming te geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf te verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen;

7. voor kunstwerken en aanleg of verbetering van fietspaden de Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de werken en van de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte te brengen. De aanvrager en de Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling overleg over de wijze waarop de opening wordt gecommuniceerd (bv persbericht, officieel infietsen, …);

8. de bestemming van de werken waarvoor een subsidie wenst bekomen te worden in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder de toelating van de deputatie;

9. medewerking te verlenen aan de plaatsing van de Provinciale signalisatie van het functionele fietsnetwerk.


Bijlagen

 • Studieopdracht bestek Administratieve Voorschriften
 • Studieopdracht bestek Technische Voorschriften
 • Studieopdracht bestek Technische bijlagen
 • studieopdracht bestek Algemene Informatie
 • studieopdracht gunningsverslag
 • Studieopdracht goedkeuring gunning TMVW
 • studieopdracht inschrijvingsformulier
 • studieopdracht PV opening offertes
 • studieopdracht brief gunning Gent-West
 • bestek
 • bestek bijlagen deel 1
 • bestek werken bijlagen deel 2
 • raming
 • studiekosten