Terug
Gepubliceerd op 29/09/2022

2022_GR_00887 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I - Goedkeuring

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 04/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00887 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I - Goedkeuring 2022_GR_00887 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, art 6,°1
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 40,§1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Decreet houdende gemeentewegen van  3 mei 2019 art 27
  • Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 art 28 en 38

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?


Huidig dossier situeert zich ten zuiden van het grondgebied van de stad Gent, aan weerszijden van de E17 tegen de Ringvaart. Ten westen en noordwesten bevinden zich de woonkernen Nieuw Gent en Steenakker, met nog noordelijker het UZ Gent Ziekenhuis. Ten noordoosten en ten oosten wordt de site omgeven door industrie dan wel Kmo’s. Aan de zuidelijke zijde bevindt zich de Ringvaart, die door de E17 wordt gekruist, en waarachter het knooppunt E17/E40 zich bevindt. Langsheen de R4 loopt een bestaande fietsverbinding onder de E17 door.

In navolging van het doortrekken van de R4-Zuid van Zwijnaarde naar Merelbeke en de beleidsvisie omtrent mobiliteit  en verkeersveiligheid van de Stad Gent moet de  Gestichtstraat   volledig   worden afgesloten van de R4. Deze ingreep kan echter alleen wanneer  er een alternatieve en veilige aantakking  wordt voorzien voor het vrachtverkeer van het Bedrijventerrein Gent Zuid  1 op het hogere wegennet .  

Na verschillende studies en de afweging van alternatieven wordt er voor gekozen de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent Zuid I te verlengen. Deze weg zal het bedrijventerrein in de toekomst rechtstreeks verbinden met de R4 (en E17 via de Ottergemsesteenweg Zuid) en zal het vrachtverkeer in de omliggende woonstraten verminderen.

Om dit te realiseren moeten er echter private percelen worden aangesneden en aangekocht. Verschillende gesprekken met de eigenaars waren echter zonder resultaat waardoor de onteigeningsprocedure als laatste redmiddel wordt gebruikt.

Aangezien er een nieuwe weg wordt aangelegd  moet er  een nieuwe rooilijn worden getrokken in toepassing van het  Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.  Ter uitvoering van dit rooilijnplan wordt  er in toepassing van het  Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 een onteigeningsprocedure opgestart.

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2022 het ontwerp van rooilijnplan voor een nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Gent   Zuid I   en  het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit voorlopig vastgesteld.

In toepassing van artikel  33  van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 werd over het rooilijnplan en het voorlopig vastgestelde onteigeningsbesluit van 30 juli 2022 tot en met 28 augustus 2022 een gezamenlijk openbaar onderzoek gehouden.

Tijdens dit openbaar onderzoek werden er  2  bezwaarschriften ingediend.

Bezwaarschrijvers geven in de bezwaarschriften zowel opmerkingen tegen het rooilijnplan als het onteigeningsplan.  

Vanuit het  zorgvuldigheidsbeginsel wordt er voor gekozen om al de  bezwaarpunten in de onteigeningsprocedure te behandelen.  

In toepassing van artikel 38 van het Vlaams Onteigeningsdecreet zal de vaststelling van het definitief onteigeningsbesluit gebeuren na de definitieve vaststelling van het rooilijnplan  en dit binnen de 30 dagen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het verslag  van het openbaar onderzoek geeft de formaliteiten van het openbaar onderzoek weer en gaat uitgebreid in op de bezwaarpunten. Hierbij worden alle bezwaarpunten weerlegd.

De bijgevoegde motiveringsnota,  integraal deel uitmakende van dit besluit, geeft meer toelichting naar problematiek ,het algemeen belang  en de onteigeningsnoodzaak van dit project.  

De bijgevoegde projectnota, integraal deel uitmakende van dit besluit, beschrijft het project en de te realiseren werken evenals de voorziene termijnen, realisatievoorwaarden en beheersmodaliteiten.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van het openbaar onderzoek  waarbij de bezwaren worden behandeld goed te keuren .

Vervolgens vragen we een definitieve goedkeuring van  de motiveringsnota ,de  projectnota en het onteigeningsplan waardoor  het definitief onteigeningbesluit wordt vastgesteld.


Niet digitale bijlagen

Volgende niet-digitale bijlagen maken deel uit van het gemeenteraadsdossier en liggen, van zodra de agenda voor de gemeenteraad wordt verstuurd, ter inzage bij de Dienst Bestuursondersteuning:
(Oplijsting bijlagen)

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het verslag van het openbaar onderzoek dat bij dit besluit wordt gevoegd.

Artikel 2

Keurt definitief goed de motivering van het algemeen nut en de onteigeningsnoodzaak, zoals uiteengezet in
de motiveringsnota die bij dit besluit wordt gevoegd .

Artikel 3

Keurt  definitief goed de projectnota die bij dit besluit wordt gevoegd.

Artikel 4

Keurt definitief goed het onteigeningsplan dat bij dit besluit wordt gevoegd.

Artikel 5

Stelt het definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan Bedrijventerrein  Gent Zuid I vast.Bijlagen